Search result for

fact

(151 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fact-, *fact*
English-Thai: Longdo Dictionary
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fact[N] ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
fact[N] ส่วนของข้อมูล
factor[N] ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
factor[N] ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)
factor[N] ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน, Syn. agent
faction[N] ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
faction[N] ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม, Syn. dissension
factory[N] โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry
factual[ADJ] เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง, Syn. actual, exact, true, real, evidential
factotum[N] ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
factionary(แฟค'เชินนะรี) n. สมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง. adj. เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
factious(แฟค'เชิส) adj. ซึ่งเล่นพรรคเล่นพวก,ซึ่งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย., See also: factiousness n.
factitious(แฟคทิช'เชิส) adj. ไม่ใช่ธรรมชาติ,ปลอม,กุขึ้นเอง,ทำด้วยฝีมือมนุษย์,สมมุติ, See also: factitiousness n., Syn. artificial
factitive(แฟค'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับกริยาที่ทำให้เกิดขึ้น
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
factitious(adj) ซึ่งกระทำขึ้น,ซึ่งแต่งขึ้น,ที่กุขึ้น,ปลอม,สมมุติ
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
factory(n) โรงงาน
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fact in issueข้อเท็จจริงในประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact questionปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, evidential; fact, relevantข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, primaryข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, relevant; fact, evidentialข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact-finderผู้สืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fact Findingการหาข้อมูล [การแพทย์]
Fact finding missionคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริง [เศรษฐศาสตร์]
Facticeแฟกทิซ เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวได้จากปฏิกิริยาคงรูปของน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ โดยใช้กำมะถันหรือสารประกอบที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ เมื่อเติมเข้าไปในยางจะช่วยประหยัดพลังงานในการผสม ช่วยเพิ่มความเสถียรทางรูปร่างให้แก่ยางที่ขึ้นรูปด้วยการอัดผ่านดาย (Extrudate) และมีผิวเรียบมากขึ้น [เทคโนโลยียาง]
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [TU Subject Heading]
Factor Endownment ทรัพยากรที่มีอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลิตสินค้าในและบริการต่างๆ นักเศรษฐศาสตร์ พบว่าการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆ มีทรัพยากรไม่เหมือนกัน ประเทศที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก ประเทศนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการผลิตสินค้าซึ่งต้อง ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำหนดราคาของอุปสงค์และอุปทาน ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมากก็จะเป็นผูผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้ ทรัพยากรนั้นเป็นสัดส่วนที่มาก โดยนำไปขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ต้องใช้ทรัพยากรที่ประเทศตนมีอยู่น้อย [สิ่งแวดล้อม]
Factor IVตัวประกอบที่4 [การแพทย์]
factor of safetyfactor of safety, ส่วนปลอดภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
factor (n ) ผู้แทนค้าต่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interning with Jeremiah Harris. A fact which mr. Harrisฝึกงานกับ เจเรไม แฮร์ริส / จริงๆแล้วเรื่องคุณแฮร์ริส New Haven Can Wait (2008)
In fact, why wait?ในความเป็นจริง. จะรออะไรอยู่ล่ะ? New Haven Can Wait (2008)
As a matter of fact, one.ความจริงก็/Nมีอยู่อย่างนึง There Might be Blood (2008)
The fact is, either you feel something here or you don't.ความจริงคือ คุณรู้สึกบางอย่างตอนนี้เหมือนกันหรือคุณไม่ There Might be Blood (2008)
In fact, when you get right down to it,มันทำงานไม่ซับซ้อน และจะไม่อันตราย Committed (2008)
In fact, you may want to start avoiding engagement parties all together.หลังจากที่เธอทำลายงานหมั้นของลาน่า Committed (2008)
Well, that leaves us with Chloe's hard drive, which is full of a lot of fun facts, but not one lead on Clark.นั่นเป็นเบาะแสที่ฮาร์ดดิสโคอี้ทิ้งไว้ให้เรา ซึ่งเป็นความจริงที่อย่างมาก แต่ไม่สามารถนำไปถึงตัว คล๊าก Odyssey (2008)
I think it's time to accept the fact that maybe something happened to him.ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงว่าNอาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา Odyssey (2008)
The fact that the kid's colonoscopy was negative Doesn't prove anything.ความจริงเครื่องColonoscoppy เป็นเน็กกาตีฟไม่ได้พิสูจน์อะไร Not Cancer (2008)
Yes, the fact that it didn't prove anythingใช่.. ความจริงมันไม่ได้พิสูจน์อะไร เรื่องบางอย่างไม่ได้พิสูจน์เรื่องบางอย่าง Not Cancer (2008)
Fact is, nothing I said applies.ความจริงคือ.. ไม่มีการทำตามที่ผมพูด Adverse Events (2008)
The fact that the m.R.I. Showed no lesions on the temporal lobeเป็นความจริงเหมือนMRIแสดงถึงtemporal lobe Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factAbility is the only factor considered in promoting employees.
factAccumulate the necessary facts.
factA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
factA factory is not suitable for a residential district.
factA few important facts emerged after the investigation.
factAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
factA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
factA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
factA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
factAll of the factories are nearing capacity.
factA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
factAre you aware of the fact that you are not spoken well of?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ง.[N] factory, Syn. โรงงาน
โรงงาน[N] factory, See also: plant
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตัวกระทำ[N] factor, Example: สารที่เติมลงไปจะเป็นตัวกระทำให้เห็นผลเร็วขึ้น, Thai definition: สิ่งที่เป็นตัวทำให้อีกสิ่งหนึ่งมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
ค่าย[N] group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน
สัจจะ[N] truth, See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness, Syn. สัตย์, ความจริงแท้, Example: แถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์อีกหลายๆ บท, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรง ไม่กลับเป็นอย่างอื่น
ปัจจัย[N] factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
มูลความ[N] factual basis, See also: element of truth, basis in truth, Example: ข่าวที่เรารับทราบกันนั้นมีมูลความมาจากที่ใด
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; à vrai dire
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen kok pen lao) EN: split into factions ; form cliques   
ใบเรียกเงิน[n. exp.] (bai rīek ngoen) FR: facture [f]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt   FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture

CMU English Pronouncing Dictionary
FACT    F AE1 K T
FACTO    F AE1 K T OW0
FACTS    F AE1 K S
FACTS    F AE1 K T S
FACTLY    F AE1 K T L IY0
FACTOR    F AE1 K T ER0
FACTORY    F AE1 K T ER0 IY0
FACTION    F AE1 K SH AH0 N
FACTORS    F AE1 K T ER0 Z
FACTEAU    F AH0 K T OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fact    (n) (f a1 k t)
facts    (n) (f a1 k t s)
factor    (n) (f a1 k t @ r)
faction    (n) (f a1 k sh @ n)
factors    (n) (f a1 k t @ z)
factory    (n) (f a1 k t @ r ii)
factual    (j) (f a1 k ch u@ l)
factions    (n) (f a1 k sh @ n z)
factious    (j) (f a1 k sh @ s)
factotum    (n) (f a1 k t ou1 t @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, / ] factory; factory owners, #3,403 [Add to Longdo]
因子[yīn zǐ, ㄗˇ, ] factor, #4,936 [Add to Longdo]
实事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] fact; actual thing; practical matter, #9,163 [Add to Longdo]
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, / ] factory director, #9,171 [Add to Longdo]
帮派[bāng pài, ㄅㄤ ㄆㄞˋ, / ] faction, #18,582 [Add to Longdo]
厂矿[chǎng kuàng, ㄔㄤˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] factories and mines, #20,939 [Add to Longdo]
派性[pài xìng, ㄆㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] factionalism; tribalism, #31,974 [Add to Longdo]
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, / ] factory site; location, #32,149 [Add to Longdo]
因数[yīn shù, ㄕㄨˋ, / ] factor (of an integer); divisor, #45,850 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fakt {m}; Faktum {n}; Tatsache {f} | Fakten {pl}; Tatsachen {pl}fact | facts [Add to Longdo]
Sachbuch {n}fact book; non-fiction book; book of non-fiction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
こっちゃ[, koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb [Add to Longdo]
ことから[, kotokara] (exp) from the fact that ... [Add to Longdo]
ことので[, kotonode] (exp) from the fact that ... [Add to Longdo]
その実;其の実[そのじつ, sonojitsu] (adv) in fact [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fact \Fact\ (f[a^]kt), n. [L. factum, fr. facere to make or do.
   Cf. {Feat}, {Affair}, {Benefit}, {Defect}, {Fashion}, and
   {-fy}.]
   1. A doing, making, or preparing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A project for the fact and vending
       Of a new kind of fucus, paint for ladies. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. An effect produced or achieved; anything done or that
    comes to pass; an act; an event; a circumstance.
    [1913 Webster]
 
       What might instigate him to this devilish fact, I am
       not able to conjecture.        --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       He who most excels in fact of arms.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Reality; actuality; truth; as, he, in fact, excelled all
    the rest; the fact is, he was beaten.
    [1913 Webster]
 
   4. The assertion or statement of a thing done or existing;
    sometimes, even when false, improperly put, by a transfer
    of meaning, for the thing done, or supposed to be done; a
    thing supposed or asserted to be done; as, history abounds
    with false facts.
    [1913 Webster]
 
       I do not grant the fact.       --De Foe.
    [1913 Webster]
 
       This reasoning is founded upon a fact which is not
       true.                 --Roger Long.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term fact has in jurisprudence peculiar uses in
      contrast with law; as, attorney at law, and attorney in
      fact; issue in law, and issue in fact. There is also a
      grand distinction between law and fact with reference
      to the province of the judge and that of the jury, the
      latter generally determining the fact, the former the
      law. --Burrill --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   {Accessary before the fact}, or {Accessary after the fact}.
    See under {Accessary}.
 
   {Matter of fact}, an actual occurrence; a verity; used
    adjectively: of or pertaining to facts; prosaic;
    unimaginative; as, a matter-of-fact narration.
 
   Syn: Act; deed; performance; event; incident; occurrence;
     circumstance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fact
   n 1: a piece of information about circumstances that exist or
      events that have occurred; "first you must collect all the
      facts of the case"
   2: a statement or assertion of verified information about
     something that is the case or has happened; "he supported his
     argument with an impressive array of facts"
   3: an event known to have happened or something known to have
     existed; "your fears have no basis in fact"; "how much of the
     story is fact and how much fiction is hard to tell"
   4: a concept whose truth can be proved; "scientific hypotheses
     are not facts"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top