Search result for

sector

(77 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sector-, *sector*
English-Thai: Longdo Dictionary
public sector(n) ภาครัฐบาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sector[N] ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม), See also: กลุ่ม (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม), Syn. section, segment
sector[N] เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร), See also: เขตรับผิดชอบของทหาร, Syn. subdivision, division, area, command
sector[N] ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต), See also: รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, เซ็กเตอร์
sector[VT] แบ่งออกเป็นส่วนๆ, See also: แยก, ซอย, แบ่ง, Syn. divide, separate
sectorial[ADJ] ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ, See also: เป็นส่วนๆ, เป็นภาค
sectorial[ADJ] ซึ่งใช้สำหรับตัด (ทางสัตววิทยา), See also: ใช้กัด, ใช้ตัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sector(เซค'เทอะ) n. รูปตัด,รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง,อุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยไม้บรรทัด2อันที่ติดกันที่ปลายหนึ่งและมีขีดแบ่งมาตราส่วน vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เซ็กเตอร์วิธีการจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลลงบนจานบันทึกนั้น จะต้องมีการกำหนดให้เป็นวง เรียกว่า แทร็ก (track) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งวนเป็นวงกลม แล้วแบ่งแต่ละแทร็กนี้ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า "ส่วนวง" หรือที่ยังนิยมเรียกทับศัพท์กันว่า "เซ็กเตอร์" ก็มีมาก แต่ละส่วนวงนี้จะเก็บข้อมูลได้ 1 ระเบียน (record) ไม่ว่าส่วนวงจะกว้างหรือแคบ (ด้านในที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะแคบกว่าด้านนอก), See also: sectoral adj., Syn. class,ca
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
sector(n) ส่วนหนึ่งของวงกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sectorส่วนวง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sectorเฟืองเสี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectorส่วนวง, เซกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sector, governmentภาครัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sector, privateภาคเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sector lendingการให้กู้ยืมเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Sectoral indexดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
ดัชนีราคาหุ้นของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมใดจะใช้ราคาหุ้นสามัญทุกตัวที่จัดอยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมนั้นในการคำนวณ เช่น ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คำนวณขึ้นโดยใช้ราคาหุ้นสามัญทุกสถาบันในกลุ่มธนาคาร เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์จัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดกระจายอยู่ใน 30 กลุ่มอุตสาหกรรม และได้คำนวณดัชนี ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 30 กลุ่ม เป็นรายกลุ่มด้วย [ตลาดทุน]
Sectoral planningการวางแผนเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา Mad Max (1979)
MFP personnel may sign on with the following sector captains.บุคลากร เอมปีเอฟ อาจลงนาม กับ แม่ทัพภาคต่อไปนี้ Mad Max (1979)
Pursuit units in sectors, eight, nine and ten.หน่วยการแสวงหาในภาคแปด เก้าสิบ Mad Max (1979)
Sector Eight. Nomad bikers.ภาคแปด คนคับเร่ร่อน Mad Max (1979)
Sun City Sector 3, Code 4 Trauma in progress.ซันซิตี้ ภาค 3 รหัส 4 บาดเจ็บ ในความคืบหน้า Mad Max (1979)
Sun City Sector 9, Code 4 in progress.ซันซิตี้ภาค 9 รหัส 4 ในความ คืบหน้า Mad Max (1979)
My name is Colonel Zaysen, Regional Commander of this sector.ฉันชื่อผู้พันไซซินNผู้บัญชาการภาคพื้นในดินแดนเขตนี้ Rambo III (1988)
This sector has been under total control for over five years.พื้นที่ส่วนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว Rambo III (1988)
Where in my sector are the missiles being delivered?มิสซายจะถูกส่งมอบที่ไหน Rambo III (1988)
Let's go check out sector 10.ไปตรวจเขตสิบกันเถอะ The Lawnmower Man (1992)
Security breach inside Sector 14, Level 5.รีบไปเขตสิบสี่ ระดับห้า The Lawnmower Man (1992)
I'll just find funding in the private sector, that's all.ฉันจะต้องหาทุน สำหรับงานวิจัยส่วนตัว ก็เท่านั้น The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sectorIn the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.
sectorIt has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.
sectorThe manufacturing sector is a frenzy over the new monetary policy.
sectorThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
sectorWe expect rapid growth of the utilities sector.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān jatkān phāk rat) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA)   
หมู่[n.] (mū) EN: sector   FR: secteur [m] ; quartier [m]
ภาค[n.] (phāk) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district   FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
ภาคเอกชน[n. exp.] (phāk ēkkachon) EN: private sector   FR: secteur privé [m]
ภาครัฐ [n. exp.] (phāk rat) EN: public sector ; government sector   
ภาครัฐบาล[n. exp.] (phāk ratthabān) EN: public sector ; government sector   
แผนก[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision   FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m] ; rayon [m]
ซีก[n.] (sīk) EN: half ; portion ; section ; part ; piece ; slice ; side ; sector   FR: moitié [f] ; partie [f] ; portion [f] ; quartier [m] ; secteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SECTOR    S EH1 K T ER0
SECTORS    S EH1 K T ER0 Z
SECTOR'S    S EH1 K T ER0 Z
SECTORAL    S EH1 K T ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sector    (n) (s e1 k t @ r)
sectors    (n) (s e1 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sektor {m} | Sektoren {pl}sector | sectors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービス業[サービスぎょう, sa-bisu gyou] (n) service industry; service sector; (P) [Add to Longdo]
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector [Add to Longdo]
セクター(P);セクタ[, sekuta-(P); sekuta] (n) sector; (P) [Add to Longdo]
セクタのデータ領域[セクタのデータりょういき, sekuta no de-ta ryouiki] (n) {comp} data field of a sector [Add to Longdo]
セクタアンテナ[, sekutaantena] (n) {comp} sectored antenna [Add to Longdo]
ソフトセクタリング[, sofutosekutaringu] (n) {comp} soft sectoring [Add to Longdo]
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] (n) {comp} soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ハードセクター[, ha-dosekuta-] (n) {comp} hard sector [Add to Longdo]
ハードセクタリング[, ha-dosekutaringu] (n) {comp} hard sectoring [Add to Longdo]
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] (n) {comp} hard-sectored disk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セクタ[せくた, sekuta] sector [Add to Longdo]
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector [Add to Longdo]
ソフトセクタリング[そふとせくたりんぐ, sofutosekutaringu] soft sectoring [Add to Longdo]
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring [Add to Longdo]
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk [Add to Longdo]
ハードセクタ方式[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector [Add to Longdo]
セクタアンテナ[せくたあんてな, sekutaantena] sectored antenna [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sector \Sec"tor\, n. [L., properly, a cutter, fr. secare,
   sectum, to cut: cf. F. secteur. See {Section}.]
   1. (Geom.) A part of a circle comprehended between two radii
    and the included arc.
    [1913 Webster]
 
   2. A mathematical instrument, consisting of two rulers
    connected at one end by a joint, each arm marked with
    several scales, as of equal parts, chords, sines,
    tangents, etc., one scale of each kind on each arm, and
    all on lines radiating from the common center of motion.
    The sector is used for plotting, etc., to any scale.
    [1913 Webster]
 
   3. An astronomical instrument, the limb of which embraces a
    small portion only of a circle, used for measuring
    differences of declination too great for the compass of a
    micrometer. When it is used for measuring zenith distances
    of stars, it is called a zenith sector.
    [1913 Webster]
 
   {Dip sector}, an instrument used for measuring the dip of the
    horizon.
 
   {Sector of a sphere}, or {Spherical sector}, the solid
    generated by the revolution of the sector of a circle
    about one of its radii, or, more rarely, about any
    straight line drawn in the plane of the sector through its
    vertex.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sector
   n 1: a plane figure bounded by two radii and the included arc of
      a circle
   2: a social group that forms part of the society or the economy;
     "the public sector"
   3: a particular aspect of life or activity; "he was helpless in
     an important sector of his life" [syn: {sector}, {sphere}]
   4: the minimum track length that can be assigned to store
     information; unless otherwise specified a sector of data
     consists of 512 bytes
   5: a portion of a military position
   6: measuring instrument consisting of two graduated arms hinged
     at one end

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sector [sɛktɔr]
   sector
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top