ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupefaction

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupefaction-, *stupefaction*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupefaction(สทูพะแฟค'เชิน) n. การทำให้มึนงง,ความมึนงง,ความไม่รู้สึก,ความงงงวย,ความประหลาดใจอย่างที่สุด,ภาวะที่กึ่งสลบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralātjai) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement   FR: stupéfaction [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupefaction    (n) stjˌuːpɪfˈækʃən (s t y uu2 p i f a1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
昏迷[こんめい, konmei] (n,vs,adj-no) stupefaction; stupor; unconsciousness; confusion [Add to Longdo]
自失[じしつ, jishitsu] (n,vs) stupefaction [Add to Longdo]
失神(P);失心[しっしん, shisshin] (n,vs,adj-no) faint; trance; swoon; stupefaction; (P) [Add to Longdo]
茫然自失;呆然自失;ぼうぜん自失[ぼうぜんじしつ, bouzenjishitsu] (n,vs,adj-no) stupor; stupefaction; trance; (being) dumbfounded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupefaction \Stu`pe*fac"tion\, n. [Cf. F. stup['e]faction. See
   {Stupefacient}.]
   The act of stupefying, or the state of being stupefied.
   [Written also {stupifaction}.]
   [1913 Webster]
 
      Resistance of the dictates of conscience brings a
      hardness and stupefaction upon it.    --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupefaction
   n 1: a feeling of stupefied astonishment
   2: marginal consciousness; "his grogginess was caused as much by
     exhaustion as by the blows"; "someone stole his wallet while
     he was in a drunken stupor" [syn: {grogginess}, {stupor},
     {stupefaction}, {semiconsciousness}]
   3: the action of stupefying; making dull or lethargic; "the
     professor was noted for his stupefaction of the students"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top