Search result for

สัจจะ

(24 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัจจะ-, *สัจจะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัจจะ[N] truth, See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness, Syn. สัตย์, ความจริงแท้, Example: แถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์อีกหลายๆ บท, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรง ไม่กลับเป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A man lives by his word, I reckon. I've kept mine, eh?คนเราต้องมีสัจจะ นายคงทำตามคำพูด ใช่มั้ย The Road Warrior (1981)
Not to mention that, uh, pirates are not known to be men of their words.นี่ยังไม่รวมภาษิตที่ว่า ไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะ The Princess Bride (1987)
Word's on the street it's okay to steal my stuff.ให้สัจจะกับโจรที่ปล้นของฉันน่ะรึ Heat (1995)
You seek facts where you should be seeking the truth.จงค้นหาสัจจะ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง The Man in the Iron Mask (1998)
I have come to ask you whether you believe that... just as one lie can destroy a life... so one truth can put it together again.ถ้าการโป้ปดทำลายชีวิตใครสักคน สัจจะก็สามารถแก้ไขให้กลับคืนได้ The Man in the Iron Mask (1998)
Verity syrup 3 drops of this and anybody will spill his darkest secretsสัจจะเซรุ่ม เพียงแค่ 3 หยด ใครก็ตามที่ดื่มเข้าไปก็จะคายความลับที่ลับที่สุดออกมา Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Poor Mr Bennet will now have to fight the perfidious Wickham and then be killed.คุณเบนเน็ตจะต้องต่อสู้ กับคนไม่มีสัจจะอย่างวิคแฮม แล้วเขาคงถูกฆ่าตาย Pride & Prejudice (2005)
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้ Fearless (2006)
He brought the serum from the truth?คุณเอาสัจจะเซรุ่มมาไหม Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
That's what she asked for and Dasharatha was heartbroken but given that all Indian men are true to their word...นั่นเป็นสิ่งที่นางได้ขอไว้ และทำให้ท้าวทศรถตรอมใจ แต่ ชาวอินเดียทุกคน เป็นคนรักษาสัจจะ... Sita Sings the Blues (2008)
Technology is a big destroyer of emotion and truth.เทคโนโลยีคือผู้ทำลายล้าง อารมณ์และสัจจะ It Might Get Loud (2008)
You need two things to live in this business: your balls and your word.อยู่ในวงการนี้แกต้องมีสองสิ่ง.. ความกล้ากับสัจจะ Babylon A.D. (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness   FR: vérité [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
oath(โอธ) n. คำสาบาน,สัจจะ,คำสบถ -Phr. (take oath สาบานให้สัจจะ)
perfidious(เพอฟิด'เดียส) adj. โกง,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ,ไม่มีสัจจะ, See also: perfidiousness n., Syn. false
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
veracious(วะเร'เชิส) adj. พูดความจริง,เป็นความจริง,แท้จริง,ซื่อ,มีสัจจะ,มีวาจาสัตย์., See also: veraciousness n.
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
oath(n) คำสาบาน,คำสัตย์,คำสบถ,สัจจะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top