Search result for

(74 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -流-, *流*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りゅうよう, ryuuyou] การทำให้แตกต่าง ทำให้ไม่เหมือน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
[りゅうつう, ryuutsuu] 1.การไหลหมุนเวีนยของการถ่ายเท(ของอากาศ) 2.ใช้กันแพร่หลาย 3.การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
動資産[りゅうどうしさん, ryuudoushisan] สินทรัพย์หมุนเวียน
動負債[りゅうどうふさい, ryuudoufusai] หนี้สินหมุนเวียน
体力学[りゅうたいりきがく, ryuutairikigaku] (n ) กลศาสตน์ของไหล , See also: R. fluid mechanics

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหล English: to stream
れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหลออกมา
[ながす, nagasu] Thai: ริน
行る[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยมไปทั่ว English: to flourish
行る[はやる, hayaru] Thai: ฮิต English: to be popular

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[流, liú, ㄌㄧㄡˊ] to flow, to drift, to circulate; class
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  㐬 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
[る, ru] (n,n-suf) style of; method of; manner of; school (of thought); (P) [Add to Longdo]
[る, ru] (n) (arch) (See 五刑) exile [Add to Longdo]
[ながし, nagashi] (n) (1) sink; (adj-no) (2) cruising (e.g. taxi); (P) [Add to Longdo]
しそうめん;し素麺;し索麺[ながしそうめん, nagashisoumen] (n) (See 素麺) fine white noodles served flowing in a small flume [Add to Longdo]
し元[ながしもと, nagashimoto] (n) sink [Add to Longdo]
し込む[ながしこむ, nagashikomu] (v5m,vt) (1) to pour into; to wash down; (2) {comp} to insert (e.g. into a data stream) [Add to Longdo]
し撮り[ながしどり, nagashidori] (n) panning (a movie camera) [Add to Longdo]
し出す[ながしだす, nagashidasu] (v5s) to draw off; to run out; to flush out [Add to Longdo]
し場[ながしば, nagashiba] (n) place for showering next to a tub [Add to Longdo]
し雛[ながしびな, nagashibina] (n) paper dolls floated downriver on March 3rd [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] to flow; to spread; to circulate; to move [Add to Longdo]
[liú wáng, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ, ] to force into exile; to be exiled; in exile [Add to Longdo]
亡在海外[liú wáng zài hǎi wài, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ ㄗㄞˋ ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, ] to be in exile overseas [Add to Longdo]
亡政府[liú wáng zhèng fǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] government in exile (e.g. of Tibet) [Add to Longdo]
[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, / ] to spread; to circulate; to disseminate [Add to Longdo]
[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] spread; circulate; hand down [Add to Longdo]
[liú rù, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ, ] flow into [Add to Longdo]
[liú chū, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨ, ] to flow out; to disgorge; to effuse [Add to Longdo]
[liú bié, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] tributary; branch of river [Add to Longdo]
[liú lì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ, ] fluent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」主婦は悲しみの涙をしながら言った。
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言葉が今、行っている。
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の行は胸の部分を強調していた。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなた方が全員、暢な英語を話しているようにしてあげます。
There is a bridge two miles upstream.2マイル上に橋がかかっている。
Two tears fell down her cheeks.2粒の涙が彼女のほおをれ落ちた。
Look! There goes a shooting star.あ、れ星だ!
I don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.あいつにはまいったよ。どんなに厳しく怒っても、柳に風と受けすだけだよ。
Your dress is already out of fashion.あなたの服はもう行遅れですよ。
You are coming down with the flu, or something serious.あなたは感になりかけているか、もっと重い病気かもしれません。
How fluently that foreigner speaks Japanese!あの外国人は何と暢に日本語を話すのでしょう。
That kind of dress is now in fashion.あの種の服が今行だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boom! A big chunk would fall off.[JA] 水のれを変えると 砂が崩れてくるのよ  ()
But you flinched.[CN] 这是绝对一 Stand by Me (1986)
We don't want to make a road to violence, or bloodshed, as our opponents believe.[CN] 革命來了! 我們不想製造暴力、血與犧牲 Rosa Luxemburg (1986)
- It's sometimes on my mind.[CN] - 我們最愛交的就是政治了 Rosa Luxemburg (1986)
Here, life happens in a more tranquil way.[JA] 町には 穏やかな時間が Barbecue (2017)
Yeah, I actually did. I'm a vegan. And I started working out, and running, and working out, and running...[JA] そうです 食事はビーガン 走って汗をします CounterPunch (2017)
- Like there's no blood in your veins.[CN] - 好像你體內的血液都已光了 - 你還真不像是俄羅斯人 Rosa Luxemburg (1986)
Blood has flowed for four years in genocide.[CN] 鮮血,在四年的民族屠殺期間 Rosa Luxemburg (1986)
- The Proletariat marches, it's a revolution![CN] 那些無謂的血與犧牲,並不是革命 Rosa Luxemburg (1986)
I'm not usually this impulsive, there was just something about you that made me throw caution to the wind.[JA] 普段は衝動にされないのよ でも あなたが 私を大胆にする Close Encounters (2017)
I'm in the gym, working hard, just to make sure I secure what a win could look like for me.[JA] 勝利を確実にするために ジムで懸命に汗をしてる CounterPunch (2017)
He doesn't have a belly like I do. He hasn't really looked like a top athlete.[JA] 腹も出てないし 一アスリートの体だ CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
れの向き[ながれのむき, nagarenomuki] flow direction [Add to Longdo]
れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram [Add to Longdo]
れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol [Add to Longdo]
れ制御[ながれせいぎょ, nagareseigyo] flow control [Add to Longdo]
れ線[ながれせん, nagaresen] flowline [Add to Longdo]
[りゅうつう, ryuutsuu] negotiation (of price) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りゅう, ryuu] STROEMUNG, STIL, SCHULE [Add to Longdo]
れる[ながれる, nagareru] fliessen, stroemen [Add to Longdo]
れ星[ながれぼし, nagareboshi] Sternschnuppe [Add to Longdo]
[りゅういき, ryuuiki] Flussgebiet, Stromgebiet [Add to Longdo]
[りゅうひょう, ryuuhyou] Treibeis [Add to Longdo]
[るろう, rurou] das_Herumwandern, das_Umherziehen [Add to Longdo]
[りゅうけつ, ryuuketsu] Blutvergiessen [Add to Longdo]
[りゅうこう, ryuukou] Mode [Add to Longdo]
行歌[りゅうこうか, ryuukouka] Schlager [Add to Longdo]
[りゅうつう, ryuutsuu] Umlauf, Zirkulation, Marketing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top