ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โรงงาน

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรงงาน-, *โรงงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงงาน[N] factory, See also: plant
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
โรงงานทอผ้า[N] weaving factory, Example: เครื่องบินโดยสารไอพ่นของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้าใกล้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ขณะบินร่อนลง
โรงงานยาสูบ[N] tobacco factory, Example: ในเมืองไทยมีโรงงานยาสูบหลายแห่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชีเงินเดือน
โรงงานอุตสาหกรรม[N] industrial factory, Count unit: โรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โรงงานน. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Food processing plantโรงงานแปรรูปอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enrichment plantโรงงานเสริมสมรรถนะ(ยูเรเนียม), โรงงานผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ โดยการทำให้ยูเรเนียม-235 มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าที่พบตามธรรมชาติ เช่น โรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส โรงงานแบบแพร่แก๊ส [นิวเคลียร์]
Gas centrifuge plantโรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ด้วยการหมุนเหวี่ยงแก๊สที่ความเร็วสูงมากในเครื่องหมุนเหวี่ยงรูปทรงกระบอก ยูเรเนียม-238 ที่หนักกว่าจะเคลื่อนที่อยู่รอบนอกชิดกับผนัง [นิวเคลียร์]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Agricultural processing plantsโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร [TU Subject Heading]
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Canneriesโรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Ceramics factoriesโรงงานเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Chemical plantsโรงงานเคมี [TU Subject Heading]
Clothing factoriesโรงงานเสื้อผ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A strike at the arms factory.คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ The Great Dictator (1940)
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ Night and Fog (1956)
Work in the underground factories.ภายในมีโรงงานใต้ดิน Night and Fog (1956)
They have women's names: Dora, Laura.ในโรงงานที่มีชื่อเป็นสตรีอย่าง ดอร่า ลอร่า... Night and Fog (1956)
Factories have camps of their own, off limits to the SS.โรงงานหลายแห่งตั้งแคมป์ของตัวเอง เป็นเอกเทศจากทางการ Night and Fog (1956)
They're coming from the cities and townsพวกเขามาจากโรงงาน How I Won the War (1967)
No factories.ไม่มีโรงงาน Gandhi (1982)
English factories make the cloth that makes our poverty.โรงงานอังกฤษทำผ้า ที่สร้างความจนให้เรา Gandhi (1982)
Then he says flatly that he will lead a raid tomorrow on the Dharasana Salt Works.และเขียนว่าเขาจะไป ที่โรงงานเกลือธารสนาพรุ่งนี้ Gandhi (1982)
Keep that salt works open.ให้โรงงานนั่นเปิดด้วย Gandhi (1982)
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย Gandhi (1982)
I n an underground facility?? ในโรงงานใต้ดินใช่มั้ย? Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงงาน[n.] (rōng-ngān) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant   FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān krajok) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks   FR: verrerie [f]
โรงงานกระดาษ[n. exp.] (rōng-ngān kradāt) FR: usine de papeterie [f] ; papeterie [f]
โรงงานต้มเหล้า[n. exp.] (rōng-ngān tom lao) EN: brewery   FR: distillerie [f]
โรงงานทอผ้า[n. exp.] (rōng-ngān thø phā) EN: weaving factory   FR: atelier de tissage [m]
โรงงานทำอิฐ[n. exp.] (rōng-ngān tham it) FR: briqueterie [f]
โรงงานน้ำตาล[n. exp.] (rōng-ngān nāmtān) EN: sugar factory   FR: sucrerie [f] ; raffinerie de sucre [f]
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ [n. exp.] (rōng-ngān prapprung khunnaphāp nām) EN: wastewater treatment plant   FR: station d'épuration [f] ; station d'épuration des eaux usées [f]
โรงงานผลิต[n. exp.] (rōng-ngān phalit) FR: unité de fabrication [f] ; usine de production [f] ; unité de production [f]
โรงงานผลิตแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān phalit kaēo) EN: glassworks ; glass factory   

English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
sweatshop(n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory.
facility(n ) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), S. factory, installation, premise

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brewery[N] โรงงานต้มเหล้า, Syn. distillery
cannery[N] โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง
creamery[N] โรงงานทำเนยหรือเนยแข็ง, Syn. dairy
factory[N] โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry
glasswork[N] โรงงานผลิตแก้ว, See also: โรงงานทำกระจก
manufactory[N] โรงงาน (คำโบราณ), Syn. factory, works
mill[N] โรงงานผลิตสินค้า, See also: โรงสี, Syn. plant, millhouse
plant[N] โรงงานอุตสาหกรรม, See also: โรงงาน, Syn. mill, factory, shop
rolling mill[N] โรงงานอัดแผ่นโลหะ
shop[N] โรงฝึกงาน, See also: โรงงานเล็ก, Syn. workshop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armory(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
armoury(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
blue-collaradj. เกี่ยวกับคนงานในโรงงาน,เกี่ยวกับคนงานที่ใช้มือทำ
brewery(บรู'เออรี) n. โรงงานต้มเหล้า,โรงงานต้มเบียร์)
brewhousen. โรงงานต้มเหล้าเบียร์
cam(แคม) 1. n. ลูกเบี้ยว,ล้อนูน 2. ย่อมาจาก computer-aided manufacturing (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงานแต่ละส่วน เช่น การนับและการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้

English-Thai: Nontri Dictionary
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อง
factory(n) โรงงาน
lockout(n) การปิดโรงงาน,การปิดกิจการ
manufactory(n) โรงงาน
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
plant(n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน,โรงฟอก,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด
shutdown(n) การปิดโรงงาน
works(n) โรงงาน,เครื่องจักร,ผลงาน
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
manufacturing facility (n countable noun ) โรงงาน สถานที่ผลิต (เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงโรงงานอย่างเป็นทางการ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工場[こうじょう, koujou] (n) โรงงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
manufacturer[แมนนิวแฟค'ทะรี, ] (n) โรงงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Werk(n) |das, pl. Werke| โรงงานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเทคนิคต่างๆ
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย
nagelneu(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่จากโรงงาน (ต่างกับ neu ตรงที่ neu อาจหมายถึงของที่ใช้แล้วแต่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ นั่นคือ ใหม่สำหรับเราคนเดียว), See also: Related: neu

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top