Search result for

ตัวประกอบ

(45 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวประกอบ-, *ตัวประกอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวประกอบ[N] minor role, See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, s, Syn. ตัวรอง, ผู้แสดงประกอบ, พระรอง, Example: ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ มีตัวประกอบมากถึง 1,000 คน, Count unit: ตัว,คน, Thai definition: ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพียงประกอบบทบาทของตัวเอกเท่านั้น
ตัวประกอบ[N] minor role, See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, s, Syn. ตัวรอง, ผู้แสดงประกอบ, พระรอง, Example: ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ มีตัวประกอบมากถึง 1,000 คน, Count unit: ตัว, คน, Thai definition: ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพียงประกอบบทบาทของตัวเอกเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวประกอบน. ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น.
ตัวประกอบน. จำนวนที่เมื่อคูณกันแล้วทำให้เกิดอีกจำนวนหนึ่ง เช่น ๒ x ๓ = ๖ จำนวน ๒ และ ๓ ต่างเป็นตัวประกอบของ ๖.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factorตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighting factorตัวประกอบการถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
damping factorตัวประกอบการหน่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integrating factorตัวประกอบปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scale factorตัวประกอบมาตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common factorตัวประกอบร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cofactorตัวประกอบร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
seasonal performance factorตัวประกอบสมรรถนะตามฤดูกาล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
accumulation factorตัวประกอบสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime factorตัวประกอบเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiplication factor, kตัวประกอบพหุคูณ, อัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เกิดในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต่อจำนวนนิวตรอนที่เกิดในรุ่นก่อนหน้ารุ่นนั้น
(ดู effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Electric power factorตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [เทคโนโลยีการศึกษา]
Effective multiplication factorตัวประกอบพหุคูณยังผล [นิวเคลียร์]
Electric power factorตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Factor IVตัวประกอบที่4 [การแพทย์]
Factorsตัวประกอบ,องค์ประกอบ,ตัวคูณ [การแพทย์]
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
common factorตัวประกอบร่วม,   ตัวประกอบร่วมของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่หารจำนวนเหล่านั้นได้ลงตัว  เช่น 2,  3,  6  เป็นตัวประกอบร่วมของ 12 และ 18 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bit of film work. Extra, you know.ถ่ายหนังนิดหน่อย ตัวประกอบน่ะ The Bank Job (2008)
Let's talk about the so called "genericons".เรามาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Nพวก "ตัวประกอบทั่วไป" ... Gamer (2009)
Look, I'm not down with this background singing nonsense!หนูไม่ได้สมัครมาเป็น ตัวประกอบไร้สาระ! Pilot (2009)
Some x-factor distance equation.ตัวประกอบ x - บางส่วน ระยะห่างที่เท่ากัน Air: Part 1 (2009)
I've chosen the right path. I'm never going back to Glee. It's clear my talent is too big for an ensemble.ฉันรู้ว่าฉันเลือกทางที่ถูกต้อง ฉันจะไม่กลับไปชมรม ฉันดีเกินกว่าจะเป็นตัวประกอบ The Rhodes Not Taken (2009)
that kiss was real. Whatever it was, it ruined any chance of me ever coming back to Glee. I hope you have fun playing house with Quinn while you languish in your little ensemble, but my dreams are bigger than that and they're bigger than you.แต่ จูบนั่นของจริง ไม่ว่ายังไง มันทำลายโอกาส ที่ฉันจะกลับมาชมรม ขอให้เธอมีความสุขกับควินน์ ในขณะที่เป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆ แต่ฝันของฉันยิ่งใหญ่กว่านั้น และยิ่งใหญ่กว่าคุณ คุณซิลเวสเตอร์คะ The Rhodes Not Taken (2009)
You expect us to just sway back here like props?คุณจะให้เราเป็นแค่ ตัวประกอบเหรอคะ? Throwdown (2009)
You expect us to just sway back here like props?คุณจะให้เราเป็นแค่ ตัวประกอบเหรอ? Throwdown (2009)
[Darwin] Blaster, Juarez, exfil.ผมมีปัจจัยของตัวประกอบชั้นเดียว \ ชื่อที่มาประกอบกัน เป็นข้อมูลที่จำกัด G-Force (2009)
Yeah, but what I really do best is a suppository.ใช แตทีทำไดดีทีสุด คือเปนตัวประกอบ Planet 51 (2009)
I will not be upstaged by some slut!ชั้นไม่ยอมเป็นตัวประกอบคั่นรายการเพราะพวกอีตัวหรอก! Burlesque (2010)
Leave me with them.ทิ้งเราไว้กับตัวประกอบ Batman: Under the Red Hood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: factor   FR: facteur [m] ; diviseur [m]
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: minor role ; supporting role   
ตัวประกอบร่วม[n. exp.] (tūaprakøp ruam) EN: common factor   FR: commun diviseur [m]
ตัวประกอบเฉพาะ[n. exp.] (tūaprakøp chaphǿ) EN: prime factor   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factor[N] ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
factor[N] ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold

English-Thai: Nontri Dictionary
support(n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top