ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delight

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delight-, *delight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delight(n) ความยินดี, See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ, Syn. enjoyment, joy, pleasure, Ant. unhappiness, sadness, woe, misery
delight(vt) ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้ปลื้มปิติ, Syn. amuse, enchant, please, Ant. annoy, bore;dislike, disapprove
delight(vi) พอใจ, See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม, Syn. exult, celebrate, joy, Ant. be downeast
delighted(adj) น่าชื่นชมยินดี, See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม, Syn. happy, glad, pleased, Ant. depressed, unhappy
delight in(phrv) ยินดีเรื่อง, See also: ดีใจในเรื่อง, Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
delightful(adj) น่าปิติยินดี
delight with(phrv) ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
delightfully(adv) อย่างยินดี, See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delight(ดิไลทฺ') { delighted, delighting, delights } n. ความยินดี, ความปีติยินดี, ความสุขใจ, สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ, ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี, มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก, สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ, ยินดีมาก, สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก, สุขใจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
delight(n) ความยินดี, ความปรีดิ์เปรม, ความปีติ, ความเบิกบานใจ
delight(vt) ทำให้ยินดี, ทำให้ปีติ, ทำให้สุขใจ, ทำให้เบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี, ปีติ, ปรีดิ์เปรม, สุขใจ, เบิกบานใจ

WordNet (3.0)
delight(n) a feeling of extreme pleasure or satisfaction, Syn. delectation
delight(v) take delight in, Syn. revel, enjoy
delightedly(adv) with delight
delightful(adj) greatly pleasing or entertaining, Syn. delicious
delightfully(adv) in a delightful manner
enchant(v) hold spellbound, Syn. enrapture, enthral, transport, delight, ravish, enthrall, Ant. disenchant
joy(n) something or someone that provides a source of happiness, Syn. delight, pleasure
please(v) give pleasure to or be pleasing to, Syn. delight, Ant. displease

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Delight

n. [ OE. delit, OF. delit, deleit, fr. delitier, to delight. See Delight, v. t. ] 1. A high degree of gratification of mind; a high- wrought state of pleasurable feeling; lively pleasure; extreme satisfaction; joy. [ 1913 Webster ]

Sounds and sweet airs, that give delight and hurt not. Shak. [ 1913 Webster ]

A fool hath no delight in understanding. Prov. xviii. 2. [ 1913 Webster ]

2. That which gives great pleasure or delight. [ 1913 Webster ]

Heaven's last, best gift, my ever new delight. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Licentious pleasure; lust. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Delight

v. t. [ imp. & p. p. Delighted; p. pr. & vb. n. Delighting. ] [ OE. deliten, OF. delitier, deleitier, F. délecter, fr. L. delectare to entice away, to delight (sc. by attracting or alluring), intens. of delicere to allure, delight; de- + lacere to entice, allure; cf. laqueus a snare. Cf. Delectate, Delicate, Delicious, Dilettante, Elicit, Lace. ] To give delight to; to affect with great pleasure; to please highly; as, a beautiful landscape delights the eye; harmony delights the ear. [ 1913 Webster ]

Inventions to delight the taste. Shak. [ 1913 Webster ]

Delight our souls with talk of knightly deeds. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Delight

v. i. To have or take great delight or pleasure; to be greatly pleased or rejoiced; -- followed by an infinitive, or by in. [ 1913 Webster ]

Love delights in praises. Shak. [ 1913 Webster ]

I delight to do thy will, O my God. Ps. xl. 8. [ 1913 Webster ]

Delightable

a. [ See Delectable. ] Capable of delighting; delightful. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Many a spice delightable. Rom. of R. [ 1913 Webster ]

Delighted

a. Endowed with delight. [ 1913 Webster ]

If virtue no delighted beauty lack. Shak.

Syn. -- Glad; pleased; gratified. See Glad. [ 1913 Webster ]

Delightedly

adv. With delight; gladly. [ 1913 Webster ]

Delighter

n. One who gives or takes delight. [ 1913 Webster ]

Delightful

a. Highly pleasing; affording great pleasure and satisfaction. “Delightful bowers.” Spenser. “Delightful fruit.” Milton.

Syn. -- Delicious; charming. See Delicious.

-- De*light"ful*ly, adv. -- De*light"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

Delighting

a. Giving delight; gladdening. -- De*light"ing*ly, adv. Jer. Taylor. [1913 Webster]

Delightless

a. Void of delight. Thomson. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's delighted too. Ecstatic. I'm afraid, Prince Abooboo-- --Ababwa!น่าปลาบปลื้มนัก ข้าเกรงว่า เจ้าชายอะบูบู อะบาวา Aladdin (1992)
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี Wuthering Heights (1992)
And, of course, I'm delighted when anything occurs to please her.และแน่นอน ฉันดีใจทำเมื่อ ทุกอย่างทำให้หล่อนพอใจ Wuthering Heights (1992)
# Delighting in your company...Delighting in your company... The Cement Garden (1993)
# Greensleeves was my delight, Greensleeves was my delight, The Cement Garden (1993)
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง Cool Runnings (1993)
I was delighted!ผมมีความยินดี! In the Name of the Father (1993)
Is it filled with a pox - A pox, how delightful, a poxในนั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรค/ เชื้อโรค วิเศษแค่ไหนหละ เชื้อโรค The Nightmare Before Christmas (1993)
Into a most delightful hatให้กลายเป็นหมวกที่น่าจะสบายที่สุด The Nightmare Before Christmas (1993)
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน Don Juan DeMarco (1994)
- Delighted.-ยินดียิ่ง The Great Dictator (1940)
Won't our grandchildren be delighted when they see how lovely you were?ลูกหลานเราคงจะยินดีนะ เมื่อได้เห็นว่าคุณเคยสวยแค่ไหน Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delightChildren delight in comic books.
delightChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
delightCooking is her delight.
delightDancing is a delight to me.
delightDelightful shoestring potatoes.
delightDelight is the opposite of sorrow.
delightEvery boy and every girl was delighted.
delightGod appointed blue to be an everlasting source of delight.
delightGrandmother takes a great delight in watching television.
delightGreat was our delight when we won the game.
delightGreat was the delight of his parents.
delightHe grinned with delight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี๊ด๊า(adv) jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
เป็นที่ชอบใจ(v) please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
อานันท์(n) joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานนท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ
อานนท์(n) joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานันท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอม(adj) delightful, See also: cheerful, joyful, Thai Definition: ชื่นใจ
อาราม(n) pleasure, See also: delight, joy, happiness, enjoyment, Syn. ความยินดี, ความรื่นรมย์, ความเพลิดเพลิน
หน้าบาน(v) delight, See also: be pleasure, Syn. ดีใจ, Ant. หน้าตูม, หน้าหงิก, หน้างอ, Example: เขาหน้าบานด้วยความดีใจที่เธอยอมแต่งงานด้วย, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการดีใจ
บาน(adj) delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน
ช่ำใจ(adv) satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai Definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ความปลื้ม(n) delightfulness, Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ, Example: น้ำตาที่ไหลไม่ได้มาจากความเจ็บปวดแต่มาจากความปลื้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: glad ; delighted  FR: ravi ; enchanté
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
เอม[ēm] (adj) EN: delightful ; sweet
อิ่มเอม[im-ēm] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
delight
delights
delighted
delighted
delightful
delighting
delightfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delight
delights
delighted
delightful
delighting
delightedly
delightfully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乐趣[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ,   /  ] delight; pleasure; joy #5,570 [Add to Longdo]
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ,     /    ] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do #16,244 [Add to Longdo]
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ,     /    ] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw) #33,168 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] delighted; pleased #160,855 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergnügen { n }; Freude { f }; Entzücken { n }; Wonne { f } | zu meiner Freude | Vergnügen finden andelight | to my delight | to take delight in [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
側面[そくめん, sokumen] (n) side; flank; sidelight; lateral; (P) #4,029 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment #6,189 [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) #9,024 [Add to Longdo]
歓喜[かんき, kanki] (n, vs) delight; great joy; (P) #18,035 [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp, n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp, v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
快事[かいじ, kaiji] (n) pleasure; delight [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) joy; enjoyment; delight; pleasure [Add to Longdo]
歓然[かんぜん, kanzen] (adv-to, adj-t) (arch) delighted; overjoyed [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top