ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make

M EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make-, *make*
Possible hiragana form: まけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
make(n, vi, vt, modal, ver) ทำ

English-Thai: Longdo Dictionary
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
policy maker[โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make(vt) ทำ, See also: จัดทำ, สร้าง, ผลิต, Syn. do, create, produce
make(vt) แต่งตั้ง, Syn. constitute, appoint
make(vt) จัดหา, Syn. provide
make(vt) ก่อให้เกิด, See also: ทำให้เป็น, Syn. bring about
make(vt) จัด (เตียงนอน), See also: จัดแต่ง, ทำเตียง
make(vt) เข้าใจ, Syn. understand
make(vt) บังคับ, See also: บังคับให้ทำ, Syn. force, compel, oblige
make(vt) ทำกำไร, See also: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้
make(vt) คาดคะเน, See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ, Syn. reckon
make(vt) กลายเป็น, See also: เปลี่ยนสภาพเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
make(เมคฺ) { made, made, making, makes } n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง, การแกล้งทำ, ผู้เสแสร้ง, ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ, กุเรื่องขึ้น, ไม่จริง, Syn. pretense, pretender
make-ready(เมค'เรดดี) n. กระบวนการทำรูปแบบที่พร้อมเสร็จ
make-up(เมค'คัพ) n. เครื่องสำอางเสริมสวย, เครื่องสำอางแต่งหน้า, การสอบซ่อม, ลักษณะ, อุปนิสัย, Syn. makeup
makefast(เมค'ฟาสทฺ) n. เสาผูกเรือ
maker(เมค'เคอะ) n. ผู้สร้างสรรค์, พระเจ้า, กวี, ผู้ออกตัวเงิน, ผู้ทำ, ผู้ประดิษฐ์
makeshift(เมค'ชิฟทฺ) n. สิ่งที่ใช้แทนชั่วคราว, แผนเฉพาะหน้า. adj. เฉพาะกาล, ชั่วคราว, เฉพาะหน้า
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
bookmakern. คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
dressmakern. ช่างตัดเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
make(n) แบบ, สิ่งที่สร้างขึ้น, การกระทำ, ยี่ห้อ, กิริยามารยาท
make(vi) รวมขึ้น, ประกอบขึ้น, ทำขึ้น
make(vt) ทำ, จัดตั้ง, เตรียม, สร้าง, บรรลุ, แต่ง, สมมุติ
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ, สมมุติ, กุเรื่องขึ้น
maker(n) ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้ประดิษฐ์
makeshift(n) แผนการชั่วคราว, แผนเฉพาะหน้า
bookmaker(n) คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า
dressmaker(n) ช่างตัดเสื้อ
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย, ผู้ออกกฎ, ผู้ร่างกฎหมาย
matchmaker(n) แม่สื่อ, ผู้ทำไม้ขีดไฟ, คนจัดงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
make a bidการเสนอราคาประมูล, การเรียกประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make a legacyทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make an inventoryทำบัญชีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make-up airลมเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
make-up waterน้ำเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
makerผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
makereadyการเพิ่มแรงกดพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
Make-Up Preparationsเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้า [การแพทย์]
Make-Up, Cakeเมคอัพชนิดก้อน [การแพทย์]
Make-Up, Foundationเครื่องสำอางที่ใช้แต่งปาก [การแพทย์]
Make-Up, Liquidเมคอัพชนิดของเหลว [การแพทย์]
Make-Up, Stickเมคอัพชนิดแท่ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
make an issue ofทำให้เป็นเรื่องใหญ่
make light of(phrase) ไม่ให้ความสำคัญ
make waveสร้างกระแส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make it count.เริ่มนับได้เลย You're Undead to Me (2009)
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But to make doubly sure you do not fail, แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Make a hard knot.ทำให้ปมอย่างหนัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mummy dust to make me old.ฝุ่นมัมมี่ที่จะทำให้ฉันเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, make a wish and take a bite.ตอนนี้ทำให้ความปรารถนา และจะกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
makeA bare word of criticism makes her nervous.
makeA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
makeAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
makeAbsence makes the heart grow fonder. [ Proverb ]
makeA careless man often makes mistakes.
makeA careless person is apt to make mistakes.
makeAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
makeActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
makeAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
makeAdversity makes a man wise, not rich.
makeAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
makeA face with too much make-up looks strange.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดบันทึก(v) take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai Definition: ที่รับภาพ
มวน(v) roll (a cigarette), See also: make a rollic, Syn. มวนยา, มวนบุหรี่, Example: ลุงคล้อยลุกมานั่งขวางประตูรับลม เอากล่องยาสูบมามวนบูหรี่สูบ, Thai Definition: ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่
ยักคิ้วหลิ่วตา(v) make eyes at, See also: wink at, Thai Definition: ทำอาการยั่วเย้าโดยยักคิ้วและหลิ่วตาเป็นต้น
อำนวยความสะดวก(v) facilitate, See also: make something convenient, make something easy, Example: ปัจจุบันห้องสมุดได้จัดทำระบบบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยืมหนังสือและบรรณารักษ์ห้องสมุดมาก, Thai Definition: ให้ความสะดวก
กระวีกระวาด(v) hurry, See also: make haste, bustle, Thai Definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
ถือวิสาสะ(v) make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai Definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ทำกำไร(v) make a profit, Syn. ได้กำไร, ทำเงิน, Example: บ่อนการพนันนี้ทำกำไรได้ถึง 150, 000 ดอลลาร์ต่อเดือน, Thai Definition: ได้กำไรจากกิจการนั้นๆ
เป็นเรื่อง(v) get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai Definition: เป็นเหตุลุกลาม
หลบลี้หนีหน้า(v) make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai Definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
ช่างแต่งหน้า(n) make-up artist

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering  FR: faire un voeu ; prier
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเรอ[bamroē] (v) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy  FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAKE M EY1 K
MAKER M EY1 K ER0
MAKES M EY1 K S
MAKERS M EY1 K ER0 Z
MAKEUP M EY1 K AH2 P
MAKELA M AE1 K IH0 L AH0
MAKERS' M EY1 K ER0 Z
MAKER'S M EY1 K ER0 Z
MAKE-UP M EY1 K AH2 P
MAKE-DO M EY1 K D UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
make (v) mˈɛɪk (m ei1 k)
maker (n) mˈɛɪkər (m ei1 k @ r)
makes (v) mˈɛɪks (m ei1 k s)
makeup (n) mˈɛɪkˈʌp (m ei1 k uh1 p)
makers (n) mˈɛɪkəz (m ei1 k @ z)
make-up (n) mˈɛɪk-ʌp (m ei1 k - uh p)
make-ups (n) mˈɛɪk-ʌps (m ei1 k - uh p s)
makeshift (n) mˈɛɪkʃɪft (m ei1 k sh i f t)
makeshifts (n) mˈɛɪkʃɪfts (m ei1 k sh i f t s)
makeweight (n) mˈɛɪkwɛɪt (m ei1 k w ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable #1,031 [Add to Longdo]
表明[biǎo míng, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ, ] make known; make clear; state clearly; indicate; known; to make clear #1,150 [Add to Longdo]
制作[zhì zuò, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] make; manufacture #1,789 [Add to Longdo]
[nào, ㄋㄠˋ, / ] make noise or disturbance #2,260 [Add to Longdo]
采购[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase #2,846 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] make up (face) #5,023 [Add to Longdo]
加重[jiā zhòng, ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥˋ, ] make more serious #5,458 [Add to Longdo]
化妆品[huà zhuāng pǐn, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄆㄧㄣˇ, / ] makeup #6,001 [Add to Longdo]
表态[biǎo tài, ㄅㄧㄠˇ ㄊㄞˋ, / ] make known one's position; declare where one stands #7,039 [Add to Longdo]
报复[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, / ] make reprisals; retaliate; revenge; retaliation #7,194 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] TH: ทำ  EN: make
負ける[まける, makeru] TH: แพ้  EN: to lose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktschließzeit { f }make time [Add to Longdo]
Makel { m }; Schmach { f }stigma; taint [Add to Longdo]
Makel { m }; Fehler { m } | ohne einen (einzigen) Makelflaw; blemish | without a (single) flaw [Add to Longdo]
Makel { m }; Schandfleck { m }slur; blot [Add to Longdo]
Makel { m } (an)spot (on) [Add to Longdo]
Makellosigkeit { f }spotlessness [Add to Longdo]
jdn. in Rage bringenmake someone furious [Add to Longdo]
Schließer { m }; Schließerkontakt { m }make contact [Add to Longdo]
makellos; perfekt { adj }flawless; perfect [Add to Longdo]
makellosunblemished [Add to Longdo]
makellosuntarnished [Add to Longdo]
makellos; tadellos; untadelig; mustergültig { adj }immaculate [Add to Longdo]
makellos { adj }seamless [Add to Longdo]
makellos { adv }stainlessly [Add to Longdo]
makellos; rein; einwandfrei { adv }immaculately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. #57 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
[じ, ji] (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... #353 [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1, vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) #671 [Add to Longdo]
[よう, you] (n, suf) (1) (pol) Mr, Mrs or Ms; (2) (See お粗末さまでした) used (gen. in fixed expressions) to make words more polite; (3) manner; kind; appearance; (P) #945 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) -made; make; (P) #1,169 [Add to Longdo]
メーカー(P);メーカ(P)[me-ka-(P); me-ka (P)] (n) manufacturer; maker; (P) #1,486 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
メムメーカー[めむめーかー, memume-ka-] MEMMAKER [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] makellos, natuerlich [Add to Longdo]
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
負ける[まける, makeru] unterliegen, verlieren, Rabatt_geben [Add to Longdo]
負けん気[まけんき, makenki] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
負け惜しみ[まけおしみ, makeoshimi] widerwilliges_Eingestaendnis, der_eigenen_Niederlage [Add to Longdo]
負け犬[まけいぬ, makeinu] Geschlagener, Verlierer, Aussenseiter [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top