ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make

M EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make-, *make*
Possible hiragana form: まけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
make(n, vi, vt, modal, ver) ทำ

English-Thai: Longdo Dictionary
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
policy maker[โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make(vt) ทำ, See also: จัดทำ, สร้าง, ผลิต, Syn. do, create, produce
make(vt) แต่งตั้ง, Syn. constitute, appoint
make(vt) จัดหา, Syn. provide
make(vt) ก่อให้เกิด, See also: ทำให้เป็น, Syn. bring about
make(vt) จัด (เตียงนอน), See also: จัดแต่ง, ทำเตียง
make(vt) เข้าใจ, Syn. understand
make(vt) บังคับ, See also: บังคับให้ทำ, Syn. force, compel, oblige
make(vt) ทำกำไร, See also: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้
make(vt) คาดคะเน, See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ, Syn. reckon
make(vt) กลายเป็น, See also: เปลี่ยนสภาพเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
make(เมคฺ) { made, made, making, makes } n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง, การแกล้งทำ, ผู้เสแสร้ง, ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ, กุเรื่องขึ้น, ไม่จริง, Syn. pretense, pretender
make-ready(เมค'เรดดี) n. กระบวนการทำรูปแบบที่พร้อมเสร็จ
make-up(เมค'คัพ) n. เครื่องสำอางเสริมสวย, เครื่องสำอางแต่งหน้า, การสอบซ่อม, ลักษณะ, อุปนิสัย, Syn. makeup
makefast(เมค'ฟาสทฺ) n. เสาผูกเรือ
maker(เมค'เคอะ) n. ผู้สร้างสรรค์, พระเจ้า, กวี, ผู้ออกตัวเงิน, ผู้ทำ, ผู้ประดิษฐ์
makeshift(เมค'ชิฟทฺ) n. สิ่งที่ใช้แทนชั่วคราว, แผนเฉพาะหน้า. adj. เฉพาะกาล, ชั่วคราว, เฉพาะหน้า
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
bookmakern. คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
dressmakern. ช่างตัดเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
make(n) แบบ, สิ่งที่สร้างขึ้น, การกระทำ, ยี่ห้อ, กิริยามารยาท
make(vi) รวมขึ้น, ประกอบขึ้น, ทำขึ้น
make(vt) ทำ, จัดตั้ง, เตรียม, สร้าง, บรรลุ, แต่ง, สมมุติ
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ, สมมุติ, กุเรื่องขึ้น
maker(n) ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้ประดิษฐ์
makeshift(n) แผนการชั่วคราว, แผนเฉพาะหน้า
bookmaker(n) คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า
dressmaker(n) ช่างตัดเสื้อ
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย, ผู้ออกกฎ, ผู้ร่างกฎหมาย
matchmaker(n) แม่สื่อ, ผู้ทำไม้ขีดไฟ, คนจัดงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
make a bidการเสนอราคาประมูล, การเรียกประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make a legacyทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make an inventoryทำบัญชีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make-up airลมเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
make-up waterน้ำเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
makerผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
makereadyการเพิ่มแรงกดพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
Make-Up Preparationsเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้า [การแพทย์]
Make-Up, Cakeเมคอัพชนิดก้อน [การแพทย์]
Make-Up, Foundationเครื่องสำอางที่ใช้แต่งปาก [การแพทย์]
Make-Up, Liquidเมคอัพชนิดของเหลว [การแพทย์]
Make-Up, Stickเมคอัพชนิดแท่ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
make an issue ofทำให้เป็นเรื่องใหญ่
make light of(phrase) ไม่ให้ความสำคัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make it count.เริ่มนับได้เลย You're Undead to Me (2009)
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But to make doubly sure you do not fail, แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Make a hard knot.ทำให้ปมอย่างหนัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mummy dust to make me old.ฝุ่นมัมมี่ที่จะทำให้ฉันเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, make a wish and take a bite.ตอนนี้ทำให้ความปรารถนา และจะกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
makeA bare word of criticism makes her nervous.
makeA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
makeAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
makeAbsence makes the heart grow fonder. [ Proverb ]
makeA careless man often makes mistakes.
makeA careless person is apt to make mistakes.
makeAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
makeActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
makeAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
makeAdversity makes a man wise, not rich.
makeAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
makeA face with too much make-up looks strange.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดบันทึก(v) take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai Definition: ที่รับภาพ
มวน(v) roll (a cigarette), See also: make a rollic, Syn. มวนยา, มวนบุหรี่, Example: ลุงคล้อยลุกมานั่งขวางประตูรับลม เอากล่องยาสูบมามวนบูหรี่สูบ, Thai Definition: ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่
ยักคิ้วหลิ่วตา(v) make eyes at, See also: wink at, Thai Definition: ทำอาการยั่วเย้าโดยยักคิ้วและหลิ่วตาเป็นต้น
อำนวยความสะดวก(v) facilitate, See also: make something convenient, make something easy, Example: ปัจจุบันห้องสมุดได้จัดทำระบบบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยืมหนังสือและบรรณารักษ์ห้องสมุดมาก, Thai Definition: ให้ความสะดวก
กระวีกระวาด(v) hurry, See also: make haste, bustle, Thai Definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
ถือวิสาสะ(v) make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai Definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ทำกำไร(v) make a profit, Syn. ได้กำไร, ทำเงิน, Example: บ่อนการพนันนี้ทำกำไรได้ถึง 150, 000 ดอลลาร์ต่อเดือน, Thai Definition: ได้กำไรจากกิจการนั้นๆ
เป็นเรื่อง(v) get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai Definition: เป็นเหตุลุกลาม
หลบลี้หนีหน้า(v) make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai Definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
ช่างแต่งหน้า(n) make-up artist

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering  FR: faire un voeu ; prier
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเรอ[bamroē] (v) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy  FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAKE M EY1 K
MAKER M EY1 K ER0
MAKES M EY1 K S
MAKERS M EY1 K ER0 Z
MAKEUP M EY1 K AH2 P
MAKELA M AE1 K IH0 L AH0
MAKERS' M EY1 K ER0 Z
MAKER'S M EY1 K ER0 Z
MAKE-UP M EY1 K AH2 P
MAKE-DO M EY1 K D UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
make (v) mˈɛɪk (m ei1 k)
maker (n) mˈɛɪkər (m ei1 k @ r)
makes (v) mˈɛɪks (m ei1 k s)
makeup (n) mˈɛɪkˈʌp (m ei1 k uh1 p)
makers (n) mˈɛɪkəz (m ei1 k @ z)
make-up (n) mˈɛɪk-ʌp (m ei1 k - uh p)
make-ups (n) mˈɛɪk-ʌps (m ei1 k - uh p s)
makeshift (n) mˈɛɪkʃɪft (m ei1 k sh i f t)
makeshifts (n) mˈɛɪkʃɪfts (m ei1 k sh i f t s)
makeweight (n) mˈɛɪkwɛɪt (m ei1 k w ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable, #1,031 [Add to Longdo]
表明[biǎo míng, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ, ] make known; make clear; state clearly; indicate; known; to make clear, #1,150 [Add to Longdo]
制作[zhì zuò, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] make; manufacture, #1,789 [Add to Longdo]
[nào, ㄋㄠˋ, / ] make noise or disturbance, #2,260 [Add to Longdo]
采购[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] make up (face), #5,023 [Add to Longdo]
加重[jiā zhòng, ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥˋ, ] make more serious, #5,458 [Add to Longdo]
化妆品[huà zhuāng pǐn, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄆㄧㄣˇ, / ] makeup, #6,001 [Add to Longdo]
表态[biǎo tài, ㄅㄧㄠˇ ㄊㄞˋ, / ] make known one's position; declare where one stands, #7,039 [Add to Longdo]
报复[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, / ] make reprisals; retaliate; revenge; retaliation, #7,194 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] TH: ทำ  EN: make
負ける[まける, makeru] TH: แพ้  EN: to lose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktschließzeit { f }make time [Add to Longdo]
Makel { m }; Schmach { f }stigma; taint [Add to Longdo]
Makel { m }; Fehler { m } | ohne einen (einzigen) Makelflaw; blemish | without a (single) flaw [Add to Longdo]
Makel { m }; Schandfleck { m }slur; blot [Add to Longdo]
Makel { m } (an)spot (on) [Add to Longdo]
Makellosigkeit { f }spotlessness [Add to Longdo]
jdn. in Rage bringenmake someone furious [Add to Longdo]
Schließer { m }; Schließerkontakt { m }make contact [Add to Longdo]
makellos; perfekt { adj }flawless; perfect [Add to Longdo]
makellosunblemished [Add to Longdo]
makellosuntarnished [Add to Longdo]
makellos; tadellos; untadelig; mustergültig { adj }immaculate [Add to Longdo]
makellos { adj }seamless [Add to Longdo]
makellos { adv }stainlessly [Add to Longdo]
makellos; rein; einwandfrei { adv }immaculately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃいちゃ[ichaicha] (adv, n, vs) flirt; make out [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp, v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp, v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
おちゃらかす[ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r, vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お作り;お造り;御作り;御造り[おつくり, otsukuri] (n) (1) make-up; (2) (ksb [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
メムメーカー[めむめーかー, memume-ka-] MEMMAKER [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] makellos, natuerlich [Add to Longdo]
負けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
負ける[まける, makeru] unterliegen, verlieren, Rabatt_geben [Add to Longdo]
負けん気[まけんき, makenki] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
負け惜しみ[まけおしみ, makeoshimi] widerwilliges_Eingestaendnis, der_eigenen_Niederlage [Add to Longdo]
負け犬[まけいぬ, makeinu] Geschlagener, Verlierer, Aussenseiter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 make \make\ (m[=a]k), n. [AS. maca, gemaca. See {Match}.]
   A companion; a mate; often, a husband or a wife. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      For in this world no woman is
      Worthy to be my make.          --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 make \make\, v. t. [imp. & p. p. {made} (m[=a]d); p. pr. & vb.
   n. {making}.] [OE. maken, makien, AS. macian; akin to OS.
   mak?n, OFries. makia, D. maken, G. machen, OHG. mahh?n to
   join, fit, prepare, make, Dan. mage. Cf. {Match} an equal.]
   1. To cause to exist; to bring into being; to form; to
    produce; to frame; to fashion; to create. Hence, in
    various specific uses or applications:
    (a) To form of materials; to cause to exist in a certain
      form; to construct; to fabricate.
      [1913 Webster]
 
         He . . . fashioned it with a graving tool, after
         he had made it a molten calf.   --Ex. xxxii.
                          4.
      [1913 Webster]
    (b) To produce, as something artificial, unnatural, or
      false; -- often with up; as, to make up a story.
      [1913 Webster]
 
         And Art, with her contending, doth aspire
         To excel the natural with made delights.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
    (c) To bring about; to bring forward; to be the cause or
      agent of; to effect, do, perform, or execute; -- often
      used with a noun to form a phrase equivalent to the
      simple verb that corresponds to such noun; as, to make
      complaint, for to complain; to make record of, for to
      record; to make abode, for to abide, etc.
      [1913 Webster]
 
         Call for Samson, that he may make us sport.
                          --Judg. xvi.
                          25.
      [1913 Webster]
 
         Wealth maketh many friends.    --Prov. xix.
                          4.
      [1913 Webster]
 
         I will neither plead my age nor sickness in
         excuse of the faults which I have made.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (d) To execute with the requisite formalities; as, to make
      a bill, note, will, deed, etc.
    (e) To gain, as the result of one's efforts; to get, as
      profit; to make acquisition of; to have accrue or
      happen to one; as, to make a large profit; to make an
      error; to make a loss; to make money.
      [1913 Webster]
 
         He accuseth Neptune unjustly who makes shipwreck
         a second time.          --Bacon.
      [1913 Webster]
    (f) To find, as the result of calculation or computation;
      to ascertain by enumeration; to find the number or
      amount of, by reckoning, weighing, measurement, and
      the like; as, he made the distance of; to travel over;
      as, the ship makes ten knots an hour; he made the
      distance in one day.
    (h) To put in a desired or desirable condition; to cause
      to thrive.
      [1913 Webster]
 
         Who makes or ruins with a smile or frown.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. To cause to be or become; to put into a given state verb,
    or adjective; to constitute; as, to make known; to make
    public; to make fast.
    [1913 Webster]
 
       Who made thee a prince and a judge over us? --Ex.
                          ii. 14.
    [1913 Webster]
 
       See, I have made thee a god to Pharaoh. --Ex. vii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   Note: When used reflexively with an adjective, the reflexive
      pronoun is often omitted; as, to make merry; to make
      bold; to make free, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. To cause to appear to be; to constitute subjectively; to
    esteem, suppose, or represent.
    [1913 Webster]
 
       He is not that goose and ass that Valla would make
       him.                 --Baker.
    [1913 Webster]
 
   4. To require; to constrain; to compel; to force; to cause;
    to occasion; -- followed by a noun or pronoun and
    infinitive.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the active voice the to of the infinitive is usually
      omitted.
      [1913 Webster]
 
         I will make them hear my words.  --Deut. iv.
                          10.
      [1913 Webster]
 
         They should be made to rise at their early hour.
                          --Locke.
      [1913 Webster]
 
   5. To become; to be, or to be capable of being, changed or
    fashioned into; to do the part or office of; to furnish
    the material for; as, he will make a good musician; sweet
    cider makes sour vinegar; wool makes warm clothing.
    [1913 Webster]
 
       And old cloak makes a new jerkin.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To compose, as parts, ingredients, or materials; to
    constitute; to form; to amount to; as, a pound of ham
    makes a hearty meal.
    [1913 Webster]
 
       The heaven, the air, the earth, and boundless sea,
       Make but one temple for the Deity.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   7. To be engaged or concerned in. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Gomez, what makest thou here, with a whole
       brotherhood of city bailiffs?     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To reach; to attain; to arrive at or in sight of. "And
    make the Libyan shores." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They that sail in the middle can make no land of
       either side.             --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   {To make a bed}, to prepare a bed for being slept on, or to
    put it in order.
 
   {To make a card} (Card Playing), to take a trick with it.
 
   {To make account}. See under {Account}, n.
 
   {To make account of}, to esteem; to regard.
 
   {To make away}.
    (a) To put out of the way; to kill; to destroy. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         If a child were crooked or deformed in body or
         mind, they made him away.     --Burton.
      [1913 Webster]
    (b) To alienate; to transfer; to make over. [Obs.]
      --Waller.
 
   {To make believe}, to pretend; to feign; to simulate.
 
   {To make bold}, to take the liberty; to venture.
 
   {To make the cards} (Card Playing), to shuffle the pack.
 
   {To make choice of}, to take by way of preference; to choose.
    
 
   {To make danger}, to make experiment. [Obs.] --Beau. & Fl.
 
   {To make default} (Law), to fail to appear or answer.
 
   {To make the doors}, to shut the door. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Make the doors upon a woman's wit, and it will out
       at the casement.           --Shak.
    [1913 Webster] 
 
   {To make free with}. See under {Free}, a.
 
   {To make good}. See under {Good}.
 
   {To make head}, to make headway.
 
   {To make light of}. See under {Light}, a.
 
   {To make little of}.
    (a) To belittle.
    (b) To accomplish easily.
 
   {To make love to}. See under {Love}, n.
 
   {To make meat}, to cure meat in the open air. [Colloq.
    Western U. S.]
 
   {To make merry}, to feast; to be joyful or jovial.
 
   {To make much of}, to treat with much consideration,,
    attention, or fondness; to value highly.
 
   {To make no bones}. See under {Bone}, n.
 
   {To make no difference}, to have no weight or influence; to
    be a matter of indifference.
 
   {To make no doubt}, to have no doubt.
 
   {To make no matter}, to have no weight or importance; to make
    no difference.
 
   {To make oath} (Law), to swear, as to the truth of something,
    in a prescribed form of law.
 
   {To make of}.
    (a) To understand or think concerning; as, not to know
      what to make of the news.
    (b) To pay attention to; to cherish; to esteem; to
      account. "Makes she no more of me than of a slave."
      --Dryden.
 
   {To make one's law} (Old Law), to adduce proof to clear one's
    self of a charge.
 
   {To make out}.
    (a) To find out; to discover; to decipher; as, to make out
      the meaning of a letter.
    (b) to gain sight of; to recognize; to discern; to descry;
      as, as they approached the city, he could make out the
      tower of the Chrysler Building.
    (c) To prove; to establish; as, the plaintiff was unable
      to make out his case.
    (d) To make complete or exact; as, he was not able to make
      out the money.
    (d) to write out; to write down; -- used especially of a
      bank check or bill; as, he made out a check for the
      cost of the dinner; the workman made out a bill and
      handed it to him.
 
   {To make over}, to transfer the title of; to convey; to
    alienate; as, he made over his estate in trust or in fee.
    
 
   {To make sail}. (Naut.)
    (a) To increase the quantity of sail already extended.
    (b) To set sail.
 
   {To make shift}, to manage by expedients; as, they made shift
    to do without it. [Colloq.].
 
   {To make sternway}, to move with the stern foremost; to go or
    drift backward.
 
   {To make strange}, to act in an unfriendly manner or as if
    surprised; to treat as strange; as, to make strange of a
    request or suggestion.
 
   {To make suit to}, to endeavor to gain the favor of; to
    court.
 
   {To make sure}. See under {Sure}.
 
   {To make up}.
    (a) To collect into a sum or mass; as, to make up the
      amount of rent; to make up a bundle or package.
    (b) To reconcile; to compose; as, to make up a difference
      or quarrel.
    (c) To supply what is wanting in; to complete; as, a
      dollar is wanted to make up the stipulated sum.
    (d) To compose, as from ingredients or parts; to shape,
      prepare, or fabricate; as, to make up a mass into
      pills; to make up a story.
      [1913 Webster]
 
         He was all made up of love and charms!
                          --Addison.
      [1913 Webster]
    (e) To compensate; to make good; as, to make up a loss.
    (f) To adjust, or to arrange for settlement; as, to make
      up accounts.
    (g) To dress and paint for a part, as an actor; as, he was
      well made up.
 
   {To make up a face}, to distort the face as an expression of
    pain or derision.
 
   {To make up one's mind}, to reach a mental determination; to
    resolve.
 
   {To make way}, or {To make one's way}.
    (a) To make progress; to advance.
    (b) To open a passage; to clear the way.
 
   {To make words}, to multiply words.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Make \Make\ (m[=a]k), v. i.
   1. To act in a certain manner; to have to do; to manage; to
    interfere; to be active; -- often in the phrase to meddle
    or make. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A scurvy, jack-a-nape priest to meddle or make.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To proceed; to tend; to move; to go; as, he made toward
    home; the tiger made at the sportsmen.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, authors used to make on, to make forth, to
      make about; but these phrases are obsolete. We now say,
      to make at, to make away, to make for, to make off, to
      make toward, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. To tend; to contribute; to have effect; -- with for or
    against; as, it makes for his advantage. --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       Follow after the things which make for peace. --Rom.
                          xiv. 19.
    [1913 Webster]
 
       Considerations infinite
       Do make against it.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To increase; to augment; to accrue.
    [1913 Webster]
 
   5. To compose verses; to write poetry; to versify. [Archaic]
    --Chaucer. Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       To solace him some time, as I do when I make. --P.
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   {To make as if}, or {To make as though}, to pretend that; to
    make show that; to make believe (see under {Make}, v. t.).
    [1913 Webster]
 
       Joshua and all Israel made as if they were beaten
       before them, and fled.        --Josh. viii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       My lord of London maketh as though he were greatly
       displeased with me.          --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   {To make at}, to go toward hastily, or in a hostile manner;
    to attack.
 
   {To make away with}.
    (a) To carry off.
    (b) To transfer or alienate; hence, to spend; to
      dissipate.
    (c) To kill; to destroy.
 
   {To make off}, to go away suddenly.
 
   {To make out}, to succeed; to manage oneself; to be able at
    last; to make shift; as, he made out to reconcile the
    contending parties; after the earthquake they made out all
    right.
    (b) to engage in fond caresses; to hug and kiss; to neck;
      -- of courting couples or individuals (for
      individuals, used with with); as, they made out on a
      bench in the park; he was making out with the waitress
      in the kitchen [informal]
 
   {To make up}, to become reconciled or friendly.
 
   {To make up for}, to compensate for; to supply an equivalent
    for.
 
   {To make up to}.
    (a) To approach; as, a suspicious boat made up to us.
    (b) To pay addresses to; to make love to.
 
   {To make up with}, to become reconciled to. [Colloq.]
 
   {To make with}, to concur or agree with. --Hooker.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Make \Make\, n.
   Structure, texture, constitution of parts; construction;
   shape; form.
   [1913 Webster]
 
      It our perfection of so frail a make
      As every plot can undermine and shake?  --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {On the make},
   (a) bent upon making great profits; greedy of gain. [Low, U.
     S.]
   (b) seeking higher social status or a higher employment
     position.
   (c) seeking a sexual partner; looking for sexual adventure.
     [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 make
   n 1: a recognizable kind; "there's a new brand of hero in the
      movies now"; "what make of car is that?" [syn: {brand},
      {make}]
   2: the act of mixing cards haphazardly [syn: {shuffle},
     {shuffling}, {make}]
   v 1: engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do
      research"; "do nothing"; "make revolution" [syn: {make},
      {do}]
   2: give certain properties to something; "get someone mad"; "She
     made us look silly"; "He made a fool of himself at the
     meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention
     will make you a millionaire"; "Make yourself clear" [syn:
     {make}, {get}]
   3: make or cause to be or to become; "make a mess in one's
     office"; "create a furor" [syn: {make}, {create}]
   4: cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads
     induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy
     a computer"; "My wife made me buy a new sofa" [syn: {induce},
     {stimulate}, {cause}, {have}, {get}, {make}]
   5: give rise to; cause to happen or occur, not always
     intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an
     accident" [syn: {cause}, {do}, {make}]
   6: create or manufacture a man-made product; "We produce more
     cars than we can sell"; "The company has been making toys for
     two centuries" [syn: {produce}, {make}, {create}]
   7: make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here";
     "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate";
     "What do you make of his remarks?" [syn: {draw}, {make}]
   8: compel or make somebody or something to act in a certain way;
     "People cannot be made to integrate just by passing a law!";
     "Heat makes you sweat"
   9: create by artistic means; "create a poem"; "Schoenberg
     created twelve-tone music"; "Picasso created Cubism"; "Auden
     made verses" [syn: {create}, {make}]
   10: earn on some commercial or business transaction; earn as
     salary or wages; "How much do you make a month in your new
     job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger
     brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
     [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize},
     {realise}, {pull in}, {bring in}]
   11: create or design, often in a certain way; "Do my room in
     blue"; "I did this piece in wood to express my love for the
     forest" [syn: {do}, {make}] [ant: {undo}, {unmake}]
   12: to compose or represent:"This wall forms the background of
     the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes
     a fine introduction" [syn: {form}, {constitute}, {make}]
   13: reach a goal, e.g., "make the first team"; "We made it!";
     "She may not make the grade" [syn: {reach}, {make}, {get
     to}, {progress to}]
   14: be or be capable of being changed or made into; "He makes a
     great host"; "He will make a fine father"
   15: make by shaping or bringing together constituents; "make a
     dress"; "make a cake"; "make a wall of stones"
   16: perform or carry out; "make a decision"; "make a move";
     "make advances"; "make a phone call"
   17: make by combining materials and parts; "this little pig made
     his house out of straw"; "Some eccentric constructed an
     electric brassiere warmer" [syn: {construct}, {build},
     {make}]
   18: change from one form into another; "make water into wine";
     "make lead into gold"; "make clay into bricks"
   19: act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make
     enemies"
   20: charge with a function; charge to be; "She was named Head of
     the Committee"; "She was made president of the club" [syn:
     {name}, {nominate}, {make}]
   21: achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian
     team got 4 goals"; "She made 29 points that day" [syn:
     {have}, {get}, {make}]
   22: reach a destination, either real or abstract; "We hit
     Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We
     barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC
     machine before the weekend starts" [syn: {reach}, {make},
     {attain}, {hit}, {arrive at}, {gain}]
   23: institute, enact, or establish; "make laws" [syn: {lay
     down}, {establish}, {make}]
   24: carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas"
   25: form by assembling individuals or constituents; "Make a
     quorum"
   26: organize or be responsible for; "hold a reception"; "have,
     throw, or make a party"; "give a course" [syn: {hold},
     {throw}, {have}, {make}, {give}]
   27: put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room"
     [syn: {make}, {make up}]
   28: head into a specified direction; "The escaped convict took
     to the hills"; "We made for the mountains" [syn: {take},
     {make}]
   29: have a bowel movement; "The dog had made in the flower beds"
     [syn: {stool}, {defecate}, {shit}, {take a shit}, {take a
     crap}, {ca-ca}, {crap}, {make}]
   30: undergo fabrication or creation; "This wool makes into a
     nice sweater"
   31: be suitable for; "Wood makes good furniture"
   32: add up to; "four and four make eight"
   33: amount to; "This salary increase makes no difference to my
     standard of living"
   34: constitute the essence of; "Clothes make the man"
   35: appear to begin an activity; "He made to speak but said
     nothing in the end"; "She made as if to say hello to us"
   36: proceed along a path; "work one's way through the crowd";
     "make one's way into the forest" [syn: {make}, {work}]
   37: reach in time; "We barely made the plane"
   38: gather and light the materials for; "make a fire"
   39: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner,
     please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for
     the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make},
     {prepare}]
   40: induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you
     score last night?"; "Harry made Sally" [syn: {seduce},
     {score}, {make}]
   41: assure the success of; "A good review by this critic will
     make your play!" [ant: {break}]
   42: represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or
     act like; "She makes like an actress" [syn: {make},
     {pretend}, {make believe}]
   43: consider as being; "It wasn't the problem some people made
     it"
   44: calculate as being; "I make the height about 100 feet"
   45: cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day"
   46: favor the development of; "Practice makes the winner"
   47: develop into; "He will make a splendid father!"
   48: behave in a certain way; "make merry"
   49: eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive
     rug" [syn: {make}, {urinate}, {piddle}, {puddle},
     {micturate}, {piss}, {pee}, {pee-pee}, {make water},
     {relieve oneself}, {take a leak}, {spend a penny}, {wee},
     {wee-wee}, {pass water}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 make
  husband

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top