Search result for

retro

(118 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retro-, *retro*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retro[PRF] ข้างหลัง
retro[N] คำเรียกสั้นๆ ของ retrorocket
retro[PRF] ไปข้างหลัง, See also: กลับคืนมา, Syn. after, backward
retroact[VI] โต้ตอบ, See also: โต้กลับ
retrorse[ADJ] ซึ่งหันไปด้านหลัง, See also: ซึ่งกระดกกลับ
retrocede[VI] ถอยหลัง, See also: ถอยกลับ, Syn. go back, return
retrocede[VT] มอบคืน, See also: คืนที่ดินให้, Syn. give back, hand back
retrograde[ADJ] ไม่ก้าวหน้า, See also: ซึ่งเสื่อมถอย, ล้าหลัง, Syn. backward, unprogressive
retrograde[VI] ถอยหลัง, Syn. reced, slip back
retrogress[VI] ถอยหลัง, See also: เสื่อมถอย, Syn. backslide, regress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retro-(คำเสริมหน้า) เอาคืนมา,กลับมา
retroact(รี'โทรแอคทฺ) vi. โต้ตอบ,ต่อต้าน,มีผลย้อนหลัง,เดินกลับ, See also: retroactive adj., Syn. respond,react
retrocede(รีทระซีด') vi. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ,หลับใน,เข้าข้างใน vt. มอบคืน,คืนให้,คืนที่ดินให, See also: retrocession n. retrocedence n. retrocessive adj., Syn. recede,retire
retrogradation(รีโทรเกรเด'เชิน) n. การถอยหลัง,การเสื่อม,การโคจรกลับ, See also: retrogradatory, Syn. withdrawal
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ
retrogress(รี'ทระเกรส) vi. ถอยหลัง,เสื่อมลง,เสื่อมทราม, See also: retrogression n. retrogressive adj.
retrorse(รีทรอส') adj. หันไปข้างหลัง,
retrospect(รี'ทระสเพคทฺ) vt.,n. (การ) หวนกลับ,หวนรำลึก,คิดถึงอดีต, See also: retrospection n. retrospective adj.,n. retrospectively adv. retrospectiveness n.
retroversion(รีทระเวอ'เชิน) n. การมองกลับ,การหันกลับ,การวกกลับ,การหวนรำลึก, See also: retroverse adj.
retrovert(เรทโทรเวิร์ท') vt. มองกลับ,หันกลับ,พลิกกลับ,วกกลับ,หวนรำลึก,แปลกลับ,เอียงไปข้างหลัง, Syn. turn back

English-Thai: Nontri Dictionary
retroactive(adj) มีปฏิกิริยาโต้ตอบ,มีผลย้อนหลัง
retrocede(vt) มอบคืน,ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
retrospection(n) การหวนรำลึก,การหวนคิด,การนึกถึงอดีต
retrospective(adj) มีผลย้อนหลัง,หวนคิด,ทบทวนความหลัง,หวนรำลึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retroactive legislation; retrospective legislationกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retroactive legislation; retrospective legislationกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retroauricular๑. -หลังใบหู๒. -หลังหัวใจห้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrobronchial-หลังหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrobuccal-ช่องปากส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrobulbar๑. -หลังก้านสมอง๒. -หลังลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrobulbar spaceช่องหลังลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrocaecal; postcaecal; postcecal; retrocecal-หลังกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrocalcaneobursaปลอกหุ้มเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrocecal; postcaecal; postcecal; retrocaecal-หลังกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retroactive lawsกฎหมายย้อนหลัง [TU Subject Heading]
retroactivityการมีผลย้อนหลังของกฎหมายที่ออกมาภายหลังกฎหมายฉบับ เก่า [การทูต]
Retrobulbar hemorrhageภาวะเลือดออกหลังลูกตา [TU Subject Heading]
Retrograde depressionดีเปรสชันเคลื่อนถอย หลัง [อุตุนิยมวิทยา]
retrograde motionการเคลื่อนที่วกกลับ, การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่ปรากฏเหมือนกับเป็นการโคจรวกกลับในท้องฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Retromarketingการตลาดย้อนยุค [TU Subject Heading]
Retropharyngeal abscessฝีหลังคอหอย [TU Subject Heading]
retrospectiveretrospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อที่มีเก็บไว้อยู่แล้ว (analysis of already collected/existing tissues) [ชีวจริยธรรม]
Retrospective bibliographyบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่มีพิมพ์เผยแพร่นานแล้ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
retrofit (vt) การปรับปรุงใหม หรือ การดัดแปลงแก้ไข
retrospective study (n phrase) การศึกษาย้อนหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
CARA: The canister's being retrofitted to maximize dispersion.กระป๋องแก๊สพิษได้ถูกดัดแปลง ให้มีการแพร่กระจายสูงสุด Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
They re-evaluated, they retrofitted,และซ้อมจำลองเหตุการณ์ไว้ Prison Break: The Final Break (2009)
With all the different retrofits over the years, the fence line is widened.ด้วยทั้งหมดของการปรับปรุงใน \ n การมากกว่าปีคือขยายการตั้งค่า Prison Break: The Final Break (2009)
Right along the fence line over here, due to our retrofit.ตรงแนวรั้วนี่ เนื่องได้รับการปรับปรุง Prison Break: The Final Break (2009)
You should know, seizures often come with retrograde amnesia.คุณน่าจะรู้นะ ว่าการถูกลักพาตัวบ้างครั้งก็จะทำให้ความจำเสื่อม Bloodline (2009)
he bought two 3-millimeter mini wireless cameras and had them retrofitted to his glasses.เขาซื้อกล้อง 3 มิลสองตัวไร้สาย และดัดแปลงติดกับแว่นตา The Big Wheel (2009)
Short-term retrograde amnesia is common after a serious accident.การสูญเสียความทรงจะระยะสั้น หลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็เป็นเรื่องปกติ Roadkill (2009)
- i agree. in retrospect, the bureau should have proceeded differently.การสืบสวนของเธอ ทำให้เขาตาย The Getaway (2009)
- well, your retrospect cost a man his life.เราจะรับช่วงต่อเอง แสดงว่า หลังจากที่พวกเราทำเรื่องยากๆ ทั้งหมดแล้ว พวกคุณก็เข้ามาชุบมือเปิดงั้นสิ The Getaway (2009)
In retrospect,shouI ld've had a cookie.ผมระลึกได้ว่าผมควรจะกินคุ๊กกี้สักหน่อย I Saw What I Saw (2009)
Moak wrote that paper On retrograde coronary sinus perfusion, right?มัวร์เขียนงานวิจัยเกี่ยวกับ "retrograde coronary sinus perfusion" ใช่ไหมครับ New History (2009)
It's a bunch of retrovirals that don't work for shit.ใช้กับไวรัสพวกนี้ไม่ได้ Carriers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retroThe retro feel of this cafe is a hit with young people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนหลัง[V] retrospect, See also: retroact, Syn. ย้อนไป, Example: เขาเป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาชาติไทยย้อนหลังไป 36 ปีในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์, Thai definition: ย้อนกลับไปถึงอดีต
หวนนึก[V] recall, See also: retrospect, think back, recollect, remember, Syn. นึกถึง, ระลึกถึง, หวนคิด, Example: ชายแก่หวนนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต
ผลย้อนหลัง[N] retroactive effect, Example: บริษัทรถยนต์ประกาศให้การลดภาษีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไป 2-3เดือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
บี้[adj.] (bī) EN: flat ; snub ; pug   FR: retroussé
หวนนึก[v. exp.] (huan neuk) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember   
กระจกมองหลัง[X] (krajok møng lang) EN: rearview mirror   FR: rétroviseur [m]
งอนขึ้น[v. exp.] (ngøn kheun) FR: retrousser
พับขึ้น[v. exp.] (phap kheun) FR: retrousser
ผลย้อนหลัง[n. exp.] (phon yøn lang) EN: retroactive effect   FR: effet rétroactif [m]
พบปะ[v.] (phoppa) EN: meet ; encounter ; see   FR: rencontrer ; retrouver
ปลด[v.] (plot) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge   FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally   FR: se réunir ; se retrouver

CMU English Pronouncing Dictionary
RETRO    R EH1 T R OW0
RETROVIR    R EH1 T R OW0 V IH2 R
RETROFIT    R EH1 T R OW0 F IH2 T
RETROFITS    R EH1 T R OW0 F IH2 T S
RETROVIRUS    R EH2 T R OW0 V AY1 R AH0 S
RETROGRADE    R EH1 T R AH0 G R EY2 D
RETROSPECT    R EH1 T R AH0 S P EH2 K T
RETROACTIVE    R EH2 T R OW0 AE1 K T IH0 V
RETROFITTED    R EH1 T R OW2 F IH2 T AH0 D
RETROFITTER    R EH1 T R OW2 F IH2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retrograde    (v) (r e1 t r @ g r ei d)
retrogress    (v) (r e2 t r @ g r e1 s)
retrospect    (n) (r e1 t r @ s p e k t)
retrouss_e    (j) (r @1 t r uu1 s ei)
retroactive    (j) (r e2 t r ou a1 k t i v)
retrograded    (v) (r e1 t r @ g r ei d i d)
retrogrades    (v) (r e1 t r @ g r ei d z)
retrorocket    (n) (r e1 t r ou r o k i t)
retrograding    (v) (r e1 t r @ g r ei d i ng)
retrogressed    (v) (r e2 t r @ g r e1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
retrograd; zeitlich oder örtlich zurückliegend {adj}retrograde [Add to Longdo]
retrograd; rückläufig; rückgängig {adv}retrogradely [Add to Longdo]
retrobulbär {adj}; hinter dem Augapfel [med.]retrobulbar [Add to Longdo]
retrosternal {adj}; hinter dem Brustbein liegend [med.]retrosternal; behind the breastbone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]
クロオビスズメダイ[, kuroobisuzumedai] (n) black-bar chromis (Chromis retrofasciata) [Add to Longdo]
レトロ[, retoro] (n) (abbr) (See レトロスペクティブ) retrospective; (P) [Add to Longdo]
レトロウイルス[, retorouirusu] (n) retrovirus [Add to Longdo]
レトロスペクティブ[, retorosupekuteibu] (n,adj-no) retrospective [Add to Longdo]
回顧的[かいこてき, kaikoteki] (adj-na) retrospective [Add to Longdo]
懐古趣味[かいこしゅみ, kaikoshumi] (n,adj-no) nostalgia for the good old days; retro-culture [Add to Longdo]
逆向抑制[ぎゃっこうよくせい, gyakkouyokusei] (n) (See 順向抑制) retroactive inhibition [Add to Longdo]
逆行性健忘症[ぎゃっこうせいけんぼうしょう, gyakkouseikenboushou] (n) retrograde amnesia [Add to Longdo]
逆推進ロケット[ぎゃくすいしんロケット, gyakusuishin roketto] (n) retrorocket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儿化韵[ér huà yùn, ㄦˊ ㄏㄨㄚˋ ㄩㄣˋ, / ] retroflex final; nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese [Add to Longdo]
卷舌元音[juǎn shé yuán yīn, ㄐㄩㄢˇ ㄕㄜˊ ㄩㄢˊ , ] retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua) [Add to Longdo]
反转录病毒[fǎn zhuǎn lù bìng dú, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] retrovirus [Add to Longdo]
卷舌元音[juǎn shé yuán yīn, ㄐㄩㄢˇ ㄕㄜˊ ㄩㄢˊ , / ] retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua) [Add to Longdo]
翘舌音[qiáo shé yīn, ㄑㄧㄠˊ ㄕㄜˊ , / ] retroflex; consonants zh, ch, sh, r produced on the back of the tongue [Add to Longdo]
舌尖后音[shé jiān hòu yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄡˋ , / ] retroflex; consonants zh, ch, sh, r produced on the back of the tongue [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遡及書誌[そきゅうしょし, sokyuushoshi] retrospective bibliography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retro- \Retro-\ [L. retro, adv., backward, back. Cf. {Re}-.]
   A prefix or combining form signifying backward, back; as,
   retroact, to act backward; retrospect, a looking back.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retro
   adj 1: affecting things past; "retroactive tax increase"; "an
       ex-post-facto law"; "retro pay" [syn: {ex post facto},
       {retroactive}, {retro}]
   n 1: a fashion reminiscent of the past

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top