ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manufactory

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manufactory-, *manufactory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manufactory[N] โรงงาน (คำโบราณ), Syn. factory, works

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manufactory(แมนนิจแฟค'ทะรี) n. โรงงาน pl. manufactories

English-Thai: Nontri Dictionary
manufactory(n) โรงงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and built a bankrupt company into a major manufactory."มาฟื้นฟูโรงงานที่เจ๊งแล้ว" Schindler's List (1993)

Japanese-English: EDICT Dictionary
製造所[せいぞうしょ;せいぞうじょ, seizousho ; seizoujo] (n) factory; manufactory; works; mill [Add to Longdo]
製造場[せいぞうじょう;せいぞうば, seizoujou ; seizouba] (n) (See 製造所) factory; manufactory; works; mill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufactory \Man`u*fac"to*ry\, n.; pl. {-ries}. [Cf. L.
   factorium an oil press, properly, place where something is
   made. See {Manufacture}.]
   1. Manufacture. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A building or place where anything is manufactured; a
    factory.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufactory \Man`u*fac"to*ry\, a.
   Pertaining to manufacturing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manufactory
   n 1: a plant consisting of one or more buildings with facilities
      for manufacturing [syn: {factory}, {mill}, {manufacturing
      plant}, {manufactory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top