ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cause

K AA1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cause-, *cause*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cause(vt) ทำให้เกิด, See also: ก่อให้เกิด, Syn. do, make
cause(n) สาเหตุ, Syn. motive, reason
cause(n) หัวเรื่องของการอภิปราย, Syn. subject of discussion
cause(n) เหตุผลที่ดี, See also: เหตุผลที่เหมาะ, Syn. good reason
causerie(n) การพูดคุย, Syn. chat
causeway(n) ถนนหรือทางที่ข้ามแหล่งน้ำ
causeless(adj) ที่ปราศจากเหตุผล, Syn. groundless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cause(คอซ) { caused, causing, causes) n. สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ให้, ทำให้, Syn. motive
cause-and-effectadj. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
causerie(โคซะรี') n. การสนทนา, บทความสั้น ๆ
causewayn. ทางหรือถนนที่มีระดับสูงกว่าพื้นดินสองข้างทาง
because(บิคอซ') conj., adv. เพราะ, เป็น, เพราะ, เพราะเหตุว่า -Conf. because of, that
lost causen. ต้นเหตุหรือความที่พ่ายแพ้
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้

English-Thai: Nontri Dictionary
cause(n) สาเหตุ, ต้นเหตุ, ชนวน, มูลเหตุ
cause(vt) ก่อให้เกิด, เป็นชนวน, เป็นสาเหตุ, เป็นต้นเหตุ
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ, ไม่มีมูลเหตุ, ไม่มีเหตุ
causeway(n) ทางหลวง
because(con) เพราะ, เพราะว่า, เป็นเพราะ, เหตุเพราะ, เพราะเหตุว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
causeเหตุ, ต้นเหตุ, สมุฏฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
causeเหตุ, ปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause๑. มูล, มูลเหตุ๒. คดีแพ่ง (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause death by negligenceทำให้คนตายโดยประมาท (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause injuryทำให้เกิดความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause listบัญชีนัดพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause of actionมูลฟ้อง, ประเด็นฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause of deathสาเหตุการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cause, Aristotle'sเหตุของอาริสโตเติล, ปัจจัยของอาริสโตเติล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, constitutionalเหตุกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Causeต้นเหตุ [การแพทย์]
Cause and Effectลักษณะที่เป็นเหตุและผลแก่กัน [การแพทย์]
Cause of Deathสาเหตุการตาย, Example: มักมีหลายสาเหตุร่วมกัน จึงแยกเป็น การตาย ด้วยสาเหตุเฉียบพลัน (immediate cause of death) กับ การตายด้วย สาเหตุที่แท้จริง (underlying cause of death) อีกวิธีหนึ่งอาจแยกเป็นสาเหตุ หลักของการตาย (primary or principal cause of death) กับสาเหตุรอง ของการตาย (secondary cause of death) หรือสาเหตุร่วมของการตาย (contributory or associated cause of death) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]
Cause Specific Rateอัตราอุบัติการ [การแพทย์]
Cause-Specific Death Rateอัตราตายเฉพาะสาเหตุ, Example: เป็นการคำนวณสัดส่วนระหว่างจำนวนการตาย เฉพาะสาเหตุต่อประชากร 1, 000 คน สำหรับอัตราส่วนของจำนวนการตายเฉพาะสาเหตุต่อจำนวนการตาย รวมทุกสาเหตุนั้นเรียกว่า อัตราส่วนการตายเฉพาะสาเหตุ (cause-specific death ratio) คำที่ใกล้เคียงกันคือ ภาวะการตายเฉพาะสาเหตุ (cause specific mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Causesสาเหตุ [TU Subject Heading]
Causes, Cardiovascularสาเหตุจากหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Causes, Contributoryสาเหตุเสริม [การแพทย์]
Causes, Directผลโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Directสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cause of difficultyเหตุขัดข้อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์ The Great Dictator (1940)
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์ The Great Dictator (1940)
# Cause I will treat her right and thenเพราะว่าฉันจะรักษาเธอแล้ว คุณจะคือคนเหงา Help! (1965)
Cause it's only a Northern Songสาเหตุที่คือเพียงทางตอนเหนือของ เพลง Yellow Submarine (1968)
Thesis, antithesis, synthesis, causes of causal causation.วิทยานิพนธ์ตรงกันข้ามสังเคราะห์ สาเหตุของการเกิดสาเหตุ Yellow Submarine (1968)
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้ Suspiria (1977)
They can cause suffering, sickness and even the death...พวกมันทำให้เกิดการเจ็บป่วยทรมาน, แม้กระทั่งความตาย... Suspiria (1977)
He's an experienced air-force pilot. No cause for alarm. Take over.เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ของ กองทัพอากาศ ไม่ต้องตกใจ รับต่อซิ Airplane! (1980)
When combined with oxygen and a little heat... it will cause a rapid expansion.เมื่อผสมกับออกซิเจนและความร้อนเล็กน้อย สาเหตุคือการระเบิด The Blues Brothers (1980)
You'll cause a lot of trouble. Our position is--คุณจะสร้างปัญหาใหญ่นะ เราเป็น Gandhi (1982)
At first, I was amazed but when you're fighting in a just cause people seem to pop up, like you, right out of the pavement.ตอนแรก ผมก็แปลกใจนะ แต่เมื่อคุณต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ผู้คนก็จะมาหาแบบไม่คาดหวัง เหมือนคุณไง Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
causeA bad cold caused the singer to lose his voice.
causeAbsence of rain caused the plants to die.
causeAccident was caused by an error on the part of the driver.
causeAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
causeA child's mischief often causes a fire.
causeA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
causeAir pollution is often caused by smoke issuing from the chimneys.
causeA little heavier rain might cause a flood.
causeAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
causeAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
causeAn absence of rain caused wild plants to die.
causeAnd I'm sure I know what caused it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงแก่ชีวิต(v) cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ยังผล(v) cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai Definition: ก่อให้เกิดผล
เป็นเหตุให้(v) cause, See also: result in, Syn. ส่งผลให้, Example: แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องบินไอพ่น เป็นเหตุให้กระจกประตูหน้าต่างแตก, Thai Definition: เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งอื่นตามมา
ส่งผลให้เกิด(v) cause, See also: initiate, be the cause of, Syn. เป็นเหตุให้, เป็นสาเหตุของ, ส่งผลให้, เป็นผลให้, Example: การกระทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพของพวกเรา, Thai Definition: เป็นเหตุให้เกิด
สมุทัย(n) cause
สาเหตุ(n) cause, See also: reason, determinant, Syn. มูลเหตุ, ต้นเหตุ
เป็นสาเหตุ(v) cause, See also: be the cause, Syn. เป็นต้นเหตุ, Example: เธอพักอยู่คนเดียวนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอกลัวคนปองร้าย
ก่อการร้าย(v) terrorize, See also: cause terrorism, cause violence, Example: ชาวซิกพยายามใช้ปากีสถานเป็นฐานที่มั่น ลอบเข้าไปก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดีย
เหตุ(n) reason, See also: cause, Syn. เหตุผล, Example: เขาดับเครื่องยนต์เข็นมาตั้งไกลก่อนที่จะเข้าเขตบ้าน เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะกลัวลูกสะดุ้งตื่นแล้วร้องกวน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหตุ(n) cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [ m ]
ชนวน[chanūan] (n) EN: cause  FR: cause [ f ]
โดย[dōi] (conj) EN: due to ; because ; in accordance with
โดยเหตุ[dōi hēt] (conj) EN: because  FR: parce que
โดยเหตุนั้น[dōi hēt nan] (x) EN: therefore  FR: à cause de cela
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
โดยเหตุว่า[dōi hēt wā] (x) FR: puisque ; à cause de
ดลใจ[donjai] (v) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur  FR: inspirer ; susciter ; motiver
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ] ; origine [ f ]
เหตุบังเอิญ[hēt bang-oēn] (n, exp) EN: accidental cause

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAUSE K AA1 Z
CAUSE K AO1 Z
CAUSES K AO1 Z IH0 Z
CAUSES K AA1 Z AH0 Z
CAUSER K AO1 Z ER0
CAUSED K AO1 Z D
CAUSED K AA1 Z D
CAUSEY K AO1 Z IY0
CAUSEWAY K AA1 Z W EY2
CAUSEWAY K AO1 Z W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cause (v) kˈɔːz (k oo1 z)
caused (v) kˈɔːzd (k oo1 z d)
causes (v) kˈɔːzɪz (k oo1 z i z)
causerie (n) kˈouzəriː (k ou1 z @ r ii)
causeway (n) kˈɔːzwɛɪ (k oo1 z w ei)
causeless (j) kˈɔːzləs (k oo1 z l @ s)
causeries (n) kˈouzərɪz (k ou1 z @ r i z)
causeways (n) kˈɔːzwɛɪz (k oo1 z w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, ] cause; reason; because #325 [Add to Longdo]
原因[yuán yīn, ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] cause; origin; root cause; reason #452 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along #3,748 [Add to Longdo]
致使[zhì shǐ, ㄓˋ ㄕˇ, 使] cause; result in #5,328 [Add to Longdo]
病因[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ ㄧㄣ, ] cause of disease; pathogen #10,280 [Add to Longdo]
死因[sǐ yīn, ㄙˇ ㄧㄣ, ] cause of death #14,835 [Add to Longdo]
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, / ] cause trouble; create a disturbance #18,187 [Add to Longdo]
起因[qǐ yīn, ㄑㄧˇ ㄧㄣ, ] cause; a factor (leading to an effect) #18,244 [Add to Longdo]
成因[chéng yīn, ㄔㄥˊ ㄧㄣ, ] cause; factor #19,176 [Add to Longdo]
诱因[yòu yīn, ㄧㄡˋ ㄧㄣ, / ] cause (esp. of an illness); incentive; inducement #20,017 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
原因[げんいん, gen'in] TH: สาเหตุ  EN: cause

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkanstoß { m } | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking [Add to Longdo]
Klagegrund { m } | Klagegründe { pl }cause of action | causes of action [Add to Longdo]
Todesursache { f } | Todesursachen { pl }cause of death | causes of death [Add to Longdo]
Ursache { f }; Grund { m }; Anlass { m }; Auslöser { m } | Ursache und Wirkungcause | cause and effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
ので(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) #81 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (n) (1) (arch) basis; foundation; (2) cause #1,021 [Add to Longdo]
原因[げんいん, gen'in] (n, vs) cause; origin; source; (P) #1,740 [Add to Longdo]
貢献[こうけん, kouken] (n, vs) contribution (furthering a goal or cause); services (to a cause); (P) #2,332 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cause \Cause\ (k[add]z), n. [F. cause, fr. L. causa. Cf.
   {Cause}, v., {Kickshaw}.]
   1. That which produces or effects a result; that from which
    anything proceeds, and without which it would not exist.
    [1913 Webster]
 
       Cause is substance exerting its power into act, to
       make one thing begin to be.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is the occasion of an action or state; ground;
    reason; motive; as, cause for rejoicing.
    [1913 Webster]
 
   3. Sake; interest; advantage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I did it not for his cause.      --2 Cor. vii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A suit or action in court; any legal process by
    which a party endeavors to obtain his claim, or what he
    regards as his right; case; ground of action.
    [1913 Webster]
 
   5. Any subject of discussion or debate; matter; question;
    affair in general.
    [1913 Webster]
 
       What counsel give you in this weighty cause! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The side of a question, which is espoused, advocated, and
    upheld by a person or party; a principle which is
    advocated; that which a person or party seeks to attain.
    [1913 Webster]
 
       God befriend us, as our cause is just. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The part they take against me is from zeal to the
       cause.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Efficient cause}, the agent or force that produces a change
    or result.
 
   {Final cause}, the end, design, or object, for which anything
    is done.
 
   {Formal cause}, the elements of a conception which make the
    conception or the thing conceived to be what it is; or the
    idea viewed as a formative principle and cooperating with
    the matter.
 
   {Material cause}, that of which anything is made.
 
   {Proximate cause}. See under {Proximate}.
 
   {To make common cause with}, to join with in purposes and
    aims. --Macaulay.
 
   Syn: Origin; source; mainspring; motive; reason; incitement;
     inducement; purpose; object; suit; action.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cause \Cause\, v. t. [imp. & p. p. {Caused}; p. pr. & vb. n.
   {Causing}.] [F. causer, fr. cause, fr. L. causa. See {Cause},
   n., and cf. {Acouse}.]
   To effect as an agent; to produce; to be the occasion of; to
   bring about; to bring into existence; to make; -- usually
   followed by an infinitive, sometimes by that with a finite
   verb.
   [1913 Webster]
 
      I will cause it to rain upon the earth forty days.
                          --Gen. vii. 4.
   [1913 Webster]
 
      Cause that it be read also in the church of the
      Laodiceans.               --Col. iv. 16.
 
   Syn: To create; produce; beget; effect; occasion; originate;
     induce; bring about.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cause \Cause\, v. i.
   To assign or show cause; to give a reason; to make excuse.
   [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cause \Cause\, conj.
   Abbreviation of {Because}. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cause
   n 1: events that provide the generative force that is the origin
      of something; "they are trying to determine the cause of
      the crash"
   2: a justification for something existing or happening; "he had
     no cause to complain"; "they had good reason to rejoice"
     [syn: {cause}, {reason}, {grounds}]
   3: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]
   4: any entity that produces an effect or is responsible for
     events or results [syn: {causal agent}, {cause}, {causal
     agency}]
   5: a comprehensive term for any proceeding in a court of law
     whereby an individual seeks a legal remedy; "the family
     brought suit against the landlord" [syn: {lawsuit}, {suit},
     {case}, {cause}, {causa}]
   v 1: give rise to; cause to happen or occur, not always
      intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause
      an accident" [syn: {cause}, {do}, {make}]
   2: cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads
     induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy
     a computer"; "My wife made me buy a new sofa" [syn: {induce},
     {stimulate}, {cause}, {have}, {get}, {make}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cause /koz/ 
  cause; reason

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top