ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actually

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actually-, *actually*, actual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actually(adv) อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, See also: ตามความเป็นจริง, Syn. really, truly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really

English-Thai: Nontri Dictionary
actually(adv) ตามจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
- That's right. She actually saw the killing.- ที่เหมาะสม เธอเห็นจริงฆ่า 12 Angry Men (1957)
What actually happened is this.สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี้ 12 Angry Men (1957)
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed. 12 Angry Men (1957)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
When I was on the beach, I turned around and actually saw my boat being taken apart.พอขึ้นฝั่งเเล้ว ผมหันกลับไป ยังเห็นมันฉีกเรือผมเล่นอยู่เลย Jaws (1975)
-Do you actually expect people to believe--ท่านคาดหวังว่าคนเขาจะเชื่อเหรอ Oh, God! (1977)
Because, you know, I was thinking you didn't actually see, all you did was hear.คุณไม่ได้เห็น คุณแค่ได้ยินเท่านั้น Oh, God! (1977)
And how do I convince anybody that I've actually seen you?ผมจะบอกยังไงให้คนเชื่อว่า ผมเห็นท่านจริง ๆ Oh, God! (1977)
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้ Oh, God! (1977)
Jerry, I don't believe you actually did this.เหรอคะ ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำอย่างนี้ Oh, God! (1977)
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actuallyActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
actuallyActually, I did not witness the traffic accident.
actuallyActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
actuallyActually, I have a favor to ask of you.
actuallyActually, I haven't gotten any letters yet.
actuallyActually it might be a good idea to start right now.
actuallyActually it was only a rumor.
actuallyActually, it was only a rumor.
actuallyActually I wrote her a card.
actuallyActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
actuallyActually, that's what I thought.
actuallyActually, the earth is getting warmer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
อย่างแท้จริง(adv) actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
อย่างเป็นจริงเป็นจัง(adv) really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
แท้(adv) really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai Definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
โดยแท้จริง(adv) truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ที่จริง(adv) actually, See also: in fact, as a matter of fact, Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน, Example: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้
ที่แท้(conj) in fact, See also: actually, Syn. ที่จริง, Example: เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย
จริงอยู่(adv) in fact, See also: actually, Syn. ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, Example: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน, Thai Definition: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
แท้(adv) really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai Definition: อย่างเป็นความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยข้อเท็จจริง[dōi khøthetjing] (adv) EN: actually
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จุดไต้ตำตอ[jut tai tam tø] (v, exp) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks
แน่[naē] (adv) EN: clearly ; actually  FR: clairement ; vraiment
ตามความเป็นจริง[tām khwām pen jing] (adv) EN: actually ; indeed ; really ; truly  FR: réellement
แท้จริง[thaējing] (adv) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality  FR: vraiment ; réellement
ที่จริง[thījing] (adv) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire
อย่างแท้จริง[yāng thaējing] (adv) EN: actually  FR: absolument ; vraiment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
actually
actually
actually

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actually

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive #111 [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ,   /  ] actually; that is not the case; in fact; really #337 [Add to Longdo]
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ,   /  ] actually; in fact #20,187 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] TH: ในความเป็นจริง  EN: actually

Japanese-English: EDICT Dictionary
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) #12,548 [Add to Longdo]
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) #14,919 [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) #16,334 [Add to Longdo]
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P) #18,672 [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ものか;もんか[monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
ガビーン[gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actually \Ac"tu*al*ly\, adv.
   1. Actively. [Obs.] "Neither actually . . . nor passively."
    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. In act or in fact; really; in truth; positively.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actually
   adv 1: in actual fact; "to be nominally but not actually
       independent"; "no one actually saw the shark"; "large
       meteorites actually come from the asteroid belt" [syn:
       {actually}, {really}]
   2: used to imply that one would expect the fact to be the
     opposite of that stated; surprisingly; "you may actually be
     doing the right thing by walking out"; "she actually spoke
     Latin"; "they thought they made the rules but in reality they
     were only puppets"; "people who seem stand-offish are in
     reality often simply nervous" [syn: {actually}, {in reality}]
   3: at the present moment; "the transmission screen shows the
     picture that is actually on the air"
   4: as a sentence modifier to add slight emphasis; "actually, we
     all help clear up after a meal"; "actually, I haven't seen
     the film"; "I'm not all that surprised actually"; "she hasn't
     proved to be too satisfactory, actually"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top