Search result for

actually

(53 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actually-, *actually*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actually    [ADV] อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, See also: ตามความเป็นจริง, Syn. really, truly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actuallyFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
actuallyAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
actuallyThat attuned actually got full marks on English.
actuallyDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
actuallyWhat did you think when you actually met me for the first time?
actuallyAlthough Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.
actuallyIt seems like yesterday, but it's actually nearly ten years since we first met.
actuallyThis old man actually swam across the river.
actuallySusan is actually your half sister.
actuallyBut it's very strong actually.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)

English-Thai: Nontri Dictionary
actually(adv) ตามจริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง    [ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
อย่างแท้จริง    [ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
อย่างเป็นจริงเป็นจัง    [ADV] really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
แท้ [ADV] really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
โดยแท้จริง [ADV] truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ที่จริง    [ADV] actually, See also: in fact, as a matter of fact, Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน, Example: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้
ที่แท้    [CONJ] in fact, See also: actually, Syn. ที่จริง, Example: เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย
จริงอยู่    [ADV] in fact, See also: actually, Syn. ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, Example: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน, Thai definition: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
แท้ [ADV] really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai definition: อย่างเป็นความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthetjing) EN: actually   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
แน่[adv.] (naē) EN: clearly ; actually   FR: clairement ; vraiment
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām pen jing) EN: actually ; indeed ; really ; truly   FR: réellement
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality   FR: vraiment ; réellement
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaējing) EN: actually   FR: absolument ; vraiment

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTUALLY    AE1 K CH AH0 W AH0 L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH L IY0
ACTUALLY    AE1 K CH L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actually    (a) (a1 k ch u l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually

Japanese-English: EDICT Dictionary
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it) [Add to Longdo]
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really [Add to Longdo]
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, / ] actually; in fact [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actually \Ac"tu*al*ly\, adv.
   1. Actively. [Obs.] "Neither actually . . . nor passively."
    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. In act or in fact; really; in truth; positively.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actually
   adv 1: in actual fact; "to be nominally but not actually
       independent"; "no one actually saw the shark"; "large
       meteorites actually come from the asteroid belt" [syn:
       {actually}, {really}]
   2: used to imply that one would expect the fact to be the
     opposite of that stated; surprisingly; "you may actually be
     doing the right thing by walking out"; "she actually spoke
     Latin"; "they thought they made the rules but in reality they
     were only puppets"; "people who seem stand-offish are in
     reality often simply nervous" [syn: {actually}, {in reality}]
   3: at the present moment; "the transmission screen shows the
     picture that is actually on the air"
   4: as a sentence modifier to add slight emphasis; "actually, we
     all help clear up after a meal"; "actually, I haven't seen
     the film"; "I'm not all that surprised actually"; "she hasn't
     proved to be too satisfactory, actually"

Are you satisfied with the result?

Go to Top