ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

determinant

D IH0 T ER1 M AH0 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -determinant-, *determinant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determinant(ดิเทอ'มิเนินทฺ) n. ปัจจัย,ตัวกำหนด,ลักษณะชี้เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
determinant(adj) แน่วแน่,แน่นอน
determinant(n) ตัวกำหนด,สิ่งที่แสดงผล,ลักษณะเฉพาะ,ปัจจัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determinantตัวกำหนด, ดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
determinants of occlusionตัวกำหนดการสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
determinantดีเทอร์มิแนนต์,  ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกช์ใดหมายถึงจำนวนจริงที่มีค่าขึ้นอยู่กับเมทริกช์นั้น เช่น ดีเทอร์มิแนนต์ของเทตริกช์ A เขียนแทนด้วย det(A)  คือ a1a4 - a2a3  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Determinantsตัวกำหนด (พีชคณิต) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาเหตุ[sāhēt] (n) EN: cause ; primary cause ; reason ; determinant  FR: cause [f] ; raison [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERMINANT D IH0 T ER1 M AH0 N AH0 N T
DETERMINANTS D IH0 T ER1 M AH0 N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determinant (n) dˈɪtˈɜːʳmɪnənt (d i1 t @@1 m i n @ n t)
determinants (n) dˈɪtˈɜːʳmɪnənts (d i1 t @@1 m i n @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种差[zhǒng chā, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄚ, / ] determinant (characteristic of a species), #84,261 [Add to Longdo]
行列式[háng liè shì, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] determinant, #95,866 [Add to Longdo]
决定簇[jué dìng cù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, / ] determinant (causing immunological response); epitope [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Determinante {f} [math.] | Determinanten {pl}determinant | determinants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抗原決定基[こうげんけっていき, kougenketteiki] (n) antigenic determinant; epitope [Add to Longdo]
行列式[ぎょうれつしき, gyouretsushiki] (n) determinant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determinant \De*ter"mi*nant\, a. [L. determinans, p. pr. of
   determinare: cf. F. d['e]terminant.]
   Serving to determine or limit; determinative.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determinant \De*ter"mi*nant\, n.
   1. That which serves to determine; that which causes
    determination.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The sum of a series of products of several
    numbers, these products being formed according to certain
    specified laws;
 
   Note: thus, the determinant of the nine numbers
      a, b, c,a', b', c',a'', b'', c'',
      is a b' c'' - a b'' c' + a' b'' c] - a' b c'' + a'' b'
      c. The determinant is written by placing the numbers
      from which it is formed in a square between two
      vertical lines. The theory of determinants forms a very
      important branch of modern mathematics.
      [1913 Webster]
 
   3. (Logic) A mark or attribute, attached to the subject or
    predicate, narrowing the extent of both, but rendering
    them more definite and precise. --Abp. Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determinant
   adj 1: having the power or quality of deciding; "the crucial
       experiment"; "cast the deciding vote"; "the determinative
       (or determinant) battle" [syn: {deciding(a)},
       {determinant}, {determinative}, {determining(a)}]
   n 1: a determining or causal element or factor; "education is an
      important determinant of one's outlook on life" [syn:
      {determinant}, {determiner}, {determinative}, {determining
      factor}, {causal factor}]
   2: the site on the surface of an antigen molecule to which an
     antibody attaches itself [syn: {antigenic determinant},
     {determinant}, {epitope}]
   3: a square matrix used to solve simultaneous equations

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top