Search result for

manufacturing

(74 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manufacturing-, *manufacturing*, manufactur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manufacturing[N] อุตสาหกรรมการผลิต, See also: การผลิต, การสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manufacturing pharmacyเภสัชกรรมผลิตการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manufacturingการอุตสาหกรรม [การแพทย์]
Manufacturing cellเซลล์การผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing cellsการผลิตแบบโครงสร้างข่าย [TU Subject Heading]
Manufacturing costต้นทุนผลิตภัณฑ์ [การบัญชี]
Manufacturing expenseค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]
Manufacturing industriesอุตสาหกรรมการผลิต [TU Subject Heading]
Manufacturing overheadค่าใช้จ่ายในการผลิต [การบัญชี]
Manufacturing Practiceการผลิตยา [การแพทย์]
Manufacturing Procedureวิธีการผลิต [การแพทย์]
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
manufacturing facility (n countable noun ) โรงงาน สถานที่ผลิต (เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงโรงงานอย่างเป็นทางการ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sloan began manufacturing targets of his own for profit years ago.สโลนได้เริ่มสร้างเป้าหมายเพื่อปิดบังมานานหลายปี Wanted (2008)
So he started manufacturing his own targets for his own gains.เลยเริ่มอุปโลกน์ชื่อเป้าหมายของตัวเอง เพื่อผลประโยชน์ Wanted (2008)
Well, we're talking about a major chemical manufacturing corridor here.เอาละ เรากำลังพูดถึง เส้นทางการผลิตสารเคมีหลัก WarGames: The Dead Code (2008)
"Waste containing halogenated compounds from operations of manufacturing and finishing."ฟังดูดี มันจะซึมซับเข้าไปในดิน เราจะให้เป็นแบบนั้น Gomorrah (2008)
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่ Home (2009)
Manufacturing accounts for 40...การผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 40-- Invictus (2009)
We're here because it's no longer enough to have the best ideas, or the best manufacturing, or the best pipeline to deliver your product.เรามาที่นี่เพราะว่าไม่จำเป็นอีกแล้ว สำหรับความคิดดีๆ การผลิตชั้นยอด หรือแม้กระทั่งวิธีการส่งสินค้าที่ดีเยี่ยม Duplicity (2009)
Your country would handle the manufacturing and distribution.ประเทศของคุณจะจัดการเรื่องการผลิตและการจำหน่าย VS. (2009)
Pseudoephedrine is an ingredient In the manufacturing of methamphetamines.ซูโดเฟดริน เป็นส่วนประกอบ ในการผลิตเมทแธมเฟตามีน Vitamin D (2009)
Computer, what is your manufacturing origin?คอมพิวเตอร์ เครื่องของคุณสร้างขึ้นที่ไหน Star Trek (2009)
As manufacturing capacity expanded for military/industrial useมันถูกนำมาใช้ในงานอุสาหกรรมและการทหาร Surrogates (2009)
This place was called Crossroads Manufacturing before it closed.สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าโรงงาน "ทางแยก" มองผ่านทางแยกไปสิ Saw 3D: The Final Chapter (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manufacturingCar manufacturing is carried out by computer-programmed robots in place of human workers.
manufacturingHis invention will save hours in manufacturing our product.
manufacturingRecent overseas transfers show that productivity improvements in Japanese manufacturing industry have almost reached their limit.
manufacturingThe company has already established its fame as a robot manufacturing company.
manufacturingThe foreign executives visited the manufacturing plant.
manufacturingThe manufacturing sector is a frenzy over the new monetary policy.
manufacturingThey are manufacturing TV sets in this factory.
manufacturingThis factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์การผลิต[N] manufacturing center, Example: ศูนย์การผลิตเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย ในปัจจุบัน กำลังทำการผลิตรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อต่างๆ ดังนี้ คือเชฟโรเลต โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และซูบารุ ส่งออกไปทั่วโลก
การผลิต[N] production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[N] manufacturing manager

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture   FR: production [f]
งบต้นทุนการผลิต[n. exp.] (ngop tonthun kān phalit) EN: cost of goods manufacturing statement   
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[n. exp.] (phūjatkān fāi phalit) EN: manufacturing manager   FR: directeur de production [m]
ต้นทุนการผลิต[n. exp.] (tonthun kān phalit) EN: manufacturing costs ; production costs   FR: coût de production [m]
วันผลิต[n. exp.] (wan phalit) EN: manufacturing date [f]   FR: date de fabrication [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANUFACTURING    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 IH0 NG
MANUFACTURING'S    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manufacturing    (v) (m a2 n y u f a1 k ch @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigung {f} | automatisierte Fertigung {f}manufacturing | automated manufacturing [Add to Longdo]
Fertigungskontrolle {f}manufacturing control [Add to Longdo]
Fertigungslabor {n}manufacturing laboratory [Add to Longdo]
Fertigungsorganisation {f}manufacturing organisation [Add to Longdo]
Fertigungsverfahren {n}manufacturing process [Add to Longdo]
Herstellungsprozess {m}; Arbeitsprozess {m}manufacturing process [Add to Longdo]
Herstellungsstufe {f}manufacturing stage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy [Add to Longdo]
フレキシブルマニュファクチャリングシステム[, furekishiburumanyufakucharingushisutemu] (n) flexible manufacturing system [Add to Longdo]
プラント輸出[プラントゆしゅつ, puranto yushutsu] (n) export of manufacturing plant [Add to Longdo]
マニュファクチャリング[, manyufakucharingu] (n) manufacturing [Add to Longdo]
ワーク取り付け台[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures [Add to Longdo]
加工[かこう, kakou] (n,vs) manufacturing; processing; treatment; machining; (P) [Add to Longdo]
加工産業[かこうさんぎょう, kakousangyou] (n) manufacturing industry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制造业[zhì zào yè, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] manufacturing industry [Add to Longdo]
生产能力[shēng chǎn néng lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] manufacturing ability; production capacity [Add to Longdo]
研制过程[yán zhì guò chéng, ㄧㄢˊ ㄓˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] manufacturing environment [Add to Longdo]
制造商[zhì zào shāng, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄕㄤ, / ] manufacturing company [Add to Longdo]
制造厂[zhì zào chǎng, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] manufacturing plant; factory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
製作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company [Add to Longdo]
製造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility [Add to Longdo]
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufacture \Man`u*fac"ture\, v. t. [imp. & p. p.
   {Manufactured}; p. pr. & vb. n. {Manufacturing}.] [Cf. F.
   manufacturer.]
   1. To make (wares or other products) by hand, by machinery,
    or by other agency; as, to manufacture cloth, nails,
    glass, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To work, as raw or partly wrought materials, into suitable
    forms for use; as, to manufacture wool, cotton, silk, or
    iron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufacturing \Man`u*fac"tur*ing\, a.
   1. Employed, or chiefly employed, in manufacture; as, a
    manufacturing community; a manufacturing town.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to manufacture; as, manufacturing projects.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manufacturing
   n 1: the act of making something (a product) from raw materials;
      "the synthesis and fabrication of single crystals"; "an
      improvement in the manufacture of explosives";
      "manufacturing is vital to Great Britain" [syn:
      {fabrication}, {manufacture}, {manufacturing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top