Search result for

สร้างขึ้น

(45 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สร้างขึ้น-, *สร้างขึ้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปั้น ๑สร้างขึ้น, เสกสรรขึ้น, เช่น ปั้นพยาน ปั้นเรื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No weapon forged by man can kill a wraith.ไม่มีอาวุธใดที่มนุษย์สร้างขึ้นจะใช้ปราบมันได้ Excalibur (2008)
The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.อสูรปริศนาเสกสร้างขึ้นมาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
And you're willing to give your life, Gaius, for the future they will bring?และเจ้าปรารถนาที่จะมอบชีวิตเจ้า ไกอัส แลกกับอนาคตที่พวกเขาจะสร้างขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
We jump through hoops to make sure Bolt believes everything is real.เราสร้างทุกอย่างขึ้นมาอย่างดี\ และโบลท์เชื่อว่าทุกอย่างที่สร้างขึ้นเป็นของจริง Bolt (2008)
So, there must be some reason why you've latched on... to this elaborate theory of a cover-up.มันต้องมีเหตุผลบางอย่าง ที่ทำไมคุณถึงปลดล็อค ทฤษฎีที่สร้างขึ้น และถูกปกปิดไว้ออกมา Passengers (2008)
The chapel was the first building put up, and all the pipes run from it.ห้องสวดมนต์เป็นห้องแรกที่สร้างขึ้น ท่อทั้งหมดก็เลยมาจากห้องนั้น The Lazarus Project (2008)
The world you create on the page seems more friendly and alive than the world you live in.โลกที่เราสร้างขึ้นมาบนหน้ากระดาษ... ...ดูเป็นมิตรและมีชีวิตชีวามากกว่า โลกที่เราอยู่จริงๆ ซะอีก Inkheart (2008)
Wait, my lord. It is not what you think.ช้าก่อนพระองค์ ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมา The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
In other words, that virus was created in this lab.พูดอีกอย่างก็คือ ไวรัสตัวนั้นถูกสร้างขึ้นมาในห้องเลปนี้นี่เอง Death Note: L Change the World (2008)
So you were... created and sent by me from the future?งั้นก็แปลว่าเธอคือ.. สิ่งที่ฉันสร้างขึ้นและก็ส่งมาจากโลกอนาคตอย่างนั้นหรอ Cyborg Girl (2008)
It was made in 2070.มันสร้างขึ้น ในปี 2070 Cyborg Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างขึ้น[v.] (sāngkheun) EN: build   FR: construire ; ériger ; édifier

English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be made out of whole cloth[IDM] ไม่ใช่ของจริง, See also: สร้างขึ้นมาจาก
erect[VT] สร้างขึ้น, See also: สร้าง, Syn. build, construct
form[VT] สร้างขึ้น, See also: พัฒนาขึ้น
go up[PHRV] สร้างขึ้น, See also: ก่อสร้าง, สร้าง, Syn. put up, set up
grow in[PHRV] สร้างขึ้นใหม่
generate[VT] สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy
knock together[PHRV] สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ, See also: ทำขึ้นอย่างลวกๆ, Syn. throw together
knock up[PHRV] ทำอย่างลวกๆ, See also: สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ
mint[VT] สร้างขึ้น, See also: ทำขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, Syn. create
produce[VI] สร้างขึ้น, See also: ผลิตขึ้น, Syn. deliver, generate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์,ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์,สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
create(ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make,originate
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati

English-Thai: Nontri Dictionary
coin(vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
found(vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง)
make(n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท
reestablish(vt) สถาปนาใหม่,ตั้งขึ้นใหม่,สร้างขึ้นใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人工[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์

German-Thai: Longdo Dictionary
aufbauen(vi) |baute auf, hat aufgebaut| สร้างขึ้น, See also: errichten

French-Thai: Longdo Dictionary
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top