Search result for

สร้างขึ้น

(33 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สร้างขึ้น-, *สร้างขึ้น*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปั้น ๑สร้างขึ้น, เสกสรรขึ้น, เช่น ปั้นพยาน ปั้นเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างขึ้น[v.] (sāngkheun) EN: build   FR: construire ; ériger ; édifier

English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be made out of whole cloth    [IDM] ไม่ใช่ของจริง, See also: สร้างขึ้นมาจาก
erect    [VT] สร้างขึ้น, See also: สร้าง, Syn. build, construct
form    [VT] สร้างขึ้น, See also: พัฒนาขึ้น
go up    [PHRV] สร้างขึ้น, See also: ก่อสร้าง, สร้าง, Syn. put up, set up
grow in    [PHRV] สร้างขึ้นใหม่
generate    [VT] สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy
knock together    [PHRV] สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ, See also: ทำขึ้นอย่างลวกๆ, Syn. throw together
knock up    [PHRV] ทำอย่างลวกๆ, See also: สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ
mint    [VT] สร้างขึ้น, See also: ทำขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, Syn. create
produce    [VI] สร้างขึ้น, See also: ผลิตขึ้น, Syn. deliver, generate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์,ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์,สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
create(ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น, See also: createdness n. ดูcreate, Syn. make,originate
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati

English-Thai: Nontri Dictionary
coin(vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
found(vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง)
make(n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท
reestablish(vt) สถาปนาใหม่,ตั้งขึ้นใหม่,สร้างขึ้นใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人工[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์

German-Thai: Longdo Dictionary
aufbauen(vi) |baute auf, hat aufgebaut| สร้างขึ้น, See also: errichten

French-Thai: Longdo Dictionary
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Are you satisfied with the result?

Go to Top