ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้สร้าง

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สร้าง-, *ผู้สร้าง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปวิธ[ปะ-วิด] (uniq ) ผู้สร้าง, ผู้กำหนด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สร้าง[N] producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้สร้างสรรค์น. ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market makerผู้สร้างสภาพคล่อง
บริษัทสมาชิกของตลาดหุ้นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดูแลหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้หุ้นดังกล่าว มีสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่เป็น market maker หุ้นใด บริษัทสมาชิกจะต้องส่งทั้งคำเสนอซื้อและคำเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนที่ต้องการขายหรือต้องการซื้อหุ้นดังกล่าวนั้นจะสามารถกระทำได้เสมอ [ตลาดทุน]
Foundersผู้สร้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์ Oh, God! (1977)
Why?ทำไม ถ้าท่านเป็นผู้สร้างเรา Oh, God! (1977)
You rush a miracle man, you get rotten miracles.ถ้าเจ้าเร่งชายผู้สร้างปาฏิหาริย์ เจ้าก็จะได้ปาฏิหาริย์ห่วยๆ The Princess Bride (1987)
With due respect to the Lord... who made the world in 2, 3 days...ด้วยความเคารพต่อพระเจ้า... ผู้สร้างโลกใน 2, 3 วัน... Cinema Paradiso (1988)
- Haoa's Daughter? ! The canoe builder?ลูกสาวของฮัวอัวรึ ผู้สร้างเรือแคนูที่ข้าเนรเทศนั่นรึ Rapa Nui (1994)
I am a living, thinking entity who was created in the sea of information.ผมมีชีวิต, มีความคิด, เป็นผู้สร้างข้อมูลระหว่างประเทศทั้งหลาย Ghost in the Shell (1995)
An exclusive interview with the show's creator.สัมภาษณ์สดผู้สร้างสรรค์รายการนี้ เชิญตามผมมาเลยครับ The Truman Show (1998)
There we'll find the world's greatest tele-visionary. The designer of the world within a world that's Sea haven:มาพบกับจอมยุทธ์โทรทัศน์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างโลกใหม่ในโลกเก่า ซีเฮฟเว่น The Truman Show (1998)
- I'm the creator of a TV show.- ผู้สร้างรายการโชว์ทางทีวี The Truman Show (1998)
It was Henri Langlois, who created the Cinémathèque... and it was because he liked to show movies... instead of letting them rot in some underground vault... to show any movies...เขาคือ อองรี ลองกัวส์ ผู้สร้างโรงหนังซินิม่าเธค และก็เพราะว่า เขารักที่จะฉายหนัง... โดยไม่มีอะไรมาปิดกั้น\ หนังที่สะท้อนทุกแง่มุม... The Dreamers (2003)
Dr. Frankenstein's creation has overwhelmed and overpowered him.สิ่งมีชีวิตที่ ดร.แฟรงเกนสไตน์สร้างขึ้น จนครอบงำและมีอำนาจเหนือผู้สร้าง The Corporation (2003)
One of the things I find very interesting in our current debates is this concept of who creates wealth.สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมาก ในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน ก็คือใครเป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario   FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้สร้าง[n.] (phūsāng) EN: builder ; producer   
ผู้สร้างภาพยนตร์[n. exp.] (phū sāng phāpphayon) EN: producer   FR: producteur (de cinéma) [m]
ผู้สร้างโลก[n. exp.] (phū sāng lōk) EN: Creator   FR: Créateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animator[N] ผู้สร้างภาพที่เคลื่อนไหวได้
architect[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้สรรค์สร้าง, Syn. creator, originator
author[N] ผู้คิดสร้าง, See also: ผู้สร้าง, Syn. creator, originator
constructor[N] ผู้สร้าง
creator[N] ผู้ประดิษฐ์, See also: ผู้สร้างสรรค์, Syn. inventor, producer, originator
Creator[N] ผู้สร้างโลก, See also: พระเจ้า, Syn. Godhead, Lord
erector[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้ก่อตั้ง
establisher[N] ผู้สถาปนา, See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder
maker[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. producer, creator, manufacturer, Ant. unmake, break, undo
manufacturer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. builder, constructor, maker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์
creator(ครีเอ'เทอะ) n. ผู้สร้าง,ผู้ให้กำหนด,สิ่งที่ให้กำเนิด, See also: Phr. (the Creator พระเจ้า) creatorship n., Syn. author,maker
demiurge(เดม'มิเอิร์จ) n. ผู้สร้างโลก
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure

English-Thai: Nontri Dictionary
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
contriver(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้สร้าง,ผู้วางแผน
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
maker(n) ผู้ทำ,ผู้สร้าง,ผู้ประดิษฐ์
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
wright(n) ผู้ทำ,ผู้สร้าง,คนงาน,ช่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top