ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contribution

K AA2 N T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contribution-, *contribution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contribution(n) การบริจาค
contribution(n) สิ่งที่บริจาค, Syn. donation, present, gift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค, การช่วยเหลือ, การอุดหนุน, การสนับสนุน, เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์, สิ่งที่มอบ, สิ่งที่บริจาค, ภาษีพิเศษ, Syn. grant

English-Thai: Nontri Dictionary
contribution(n) การช่วยเหลือ, การบริจาค, การสนับสนุน, การอุดหนุน, การลงทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contributionการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution clauseข้อกำหนดรับประกันภัยร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution to capitalเงินหรือทรัพย์สินที่นำมาร่วมลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution to the maintenanceการออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contribution marginกำไรผันแปร [การบัญชี]
Contributions in Buddhismผลงานในด้านพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Contributions in [ specific field or topic ]ผลงานในด้าน... [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please leave a contribution in the little box.ช่วยกรุณาบริจาคใส่กล่องนี่เลย Labyrinth (1986)
Your contributions to the museum over the years have been extremely generous.การบริจาคของคุณ ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา คุณใจกว้างมากๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
list, lower drawer of my desk, which you handle... as cash contributions to legitimate charities sent to each official's office.ทำเป็นรายงานบริจาคการกุศล Schindler's List (1993)
I feel we could make a definite contribution here.ผมรู้สึกว่าเราสามารถสร้างงานบริจาคได้ชัดเจน Junior (1994)
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี? Contact (1997)
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet, ... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย Fight Club (1999)
I feel that I can actually make a contributions to this these people were frustrated because they felt that they had no nothing to do.ผมรู้สึกว่าผมช่วยแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ ส่วนพวกเขาอึดอัดใจ เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลย The Corporation (2003)
My one tangible contribution to the trek.เป็นความช่วยเหลืออย่างเดียวของผม ในการผจญภัยครั้งนี้ Pilot: Part 2 (2004)
No, no, not at all. It's just that, you know, you've always talked about making a contribution and...ไม่ ไม่เป็นไรค่ะ เรื่องแค่นั้นเอง Match Point (2005)
This special night will be a tribute to your lifetime screenwriting achievement and contribution to the profession."มันจะมีชื่อว่า 'ค่ำคืนกับอาร์เธอร์ แอ็บบ็อตต์' "คืนพิเศษนี้จะเป็นการสดุดี ให้แด่ความสำเร็จตลอดชีวิต" "ในการเขียนบทของคุณ และการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ" The Holiday (2006)
This is a computer map of the world that distorts to show the relative contributions to global warming.นี่คือแผนที่โลกจากคอมพิวเตอร์ ที่ปรับแต่งให้แสดงความเกี่ยวพันกับการมีส่วนต่อภาวะโลกร้อน An Inconvenient Truth (2006)
- Our contribution to global welfare.- ของบริจาคจากเราเพื่อความสุขของประชาคมโลก Appleseed Ex Machina (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contributionGiving such large contributions to charities made him feel that he had a feather in his cap.
contributionHe made a great contribution to research into cancer.
contributionHe made a substantial contribution to economics.
contributionHe made a voluntary contribution to the school.
contributionHe was dependent on contribution for a part of capital.
contributionHe went from door to door asking for contributions.
contributionJapan can thus make a contribution in the fields of culture and education.
contributionMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
contributionThat organization depends on voluntary contributions.
contributionThe member of the Diet brought in a bill on political contribution, but it didn't pass.
contributionThe more skills one masters, the greater contribution one can make to society.
contributionThey are collecting contributions for the church.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญ[bøkbun] (v) EN: solicit contributions ; solicit for charity
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
คุณความดี[khun khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions  FR: vertu [ f ] ; mérite [ m ]
เงินบริจาค[ngoen børijāk] (n) EN: donation ; gift ; contribution  FR: donation [ f ]
เงินสมทบ[ngoen somthop] (n, exp) EN: contributions ; grant-in-aid  FR: contribution [ f ]
เงินสมทบลูกจ้าง[ngoen somthop lūkjāng] (n, exp) EN: employee's contribution
เงินสมทบประกันสังคม[ngoen somthop prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security contributions
สำนักงานสรรพากร[samnakngān sanphākøn] (n, exp) EN: taxman  FR: bureau des contributions [ m ]
สรรพากร[sanphākøn] (n) EN: revenue ; tax collector  FR: contributions [ fpl ] ; revenus de l'État [ mpl ]
ส่วนร่วมใน[suanrūam nai] (x) EN: contribution to

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRIBUTION K AA2 N T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N
CONTRIBUTIONS K AA2 N T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contribution (n) kˌɒntrɪbjˈuːʃən (k o2 n t r i b y uu1 sh @ n)
contributions (n) kˌɒntrɪbjˈuːʃənz (k o2 n t r i b y uu1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功劳[gōng láo, ㄍㄨㄥ ㄌㄠˊ,   /  ] contribution; meritorious; credit #12,949 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beitrag { m } | Beiträge { pl }contribution | contributions [Add to Longdo]
Deckungsbeitrag { m }contribution margin; profit margin [Add to Longdo]
Diskussionsbeitrag { m }contribution to the discussion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
投稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
貢献[こうけん, kouken] (n, vs) contribution (furthering a goal or cause); services (to a cause); (P) #2,332 [Add to Longdo]
寄稿[きこう, kikou] (n, vs) contribution (e.g. to newspaper) #3,975 [Add to Longdo]
業績[ぎょうせき, gyouseki] (n) achievement; performance; results; work; contribution; (P) #4,504 [Add to Longdo]
出資[しゅっし, shusshi] (n, vs) investment; contribution; financing; (P) #5,527 [Add to Longdo]
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n, vs) contribution; donation; (P) #6,213 [Add to Longdo]
公募[こうぼ, koubo] (n, vs) public appeal (e.g. for contributions); public offering (of securities); public advertisement (of a post); (P) #8,679 [Add to Longdo]
寄与[きよ, kiyo] (n, vs) contribution; service; (P) #9,080 [Add to Longdo]
寄進[きしん, kishin] (n, vs) contribution; donation (to a temple, etc.) #14,534 [Add to Longdo]
献金[けんきん, kenkin] (n, vs) donation; contribution; offering; (P) #19,119 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contribution \Con`tri*bu"tion\, n. [L. contributio: cf. F.
   contribution.]
   1. The act of contributing.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is contributed; -- either the portion which an
    individual furnishes to the common stock, or the whole
    which is formed by the gifts of individuals.
    [1913 Webster]
 
       A certain contribution for the poor saints which are
       at jerusalem.             --Rom. xv. 26.
    [1913 Webster]
 
       Aristotle's actual contributions to the physical
       sciences.               --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) An irregular and arbitrary imposition or tax leved
    on the people of a town or country.
    [1913 Webster]
 
       These sums, . . . and the forced contributions paid
       by luckless peasants, enabled him to keep his
       straggling troops together.      --Motley.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Payment, by each of several jointly liable, of a
    share in a loss suffered or an amount paid by one of their
    number for the common benefit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contribution
   n 1: the part played by a person in bringing about a result; "I
      am proud of my contribution in advancing the project";
      "they all did their share of the work" [syn:
      {contribution}, {part}, {share}]
   2: a voluntary gift (as of money or service or ideas) made to
     some worthwhile cause [syn: {contribution}, {donation}]
   3: act of giving in common with others for a common purpose
     especially to a charity [syn: {contribution}, {donation}]
   4: an amount of money contributed; "he expected his contribution
     to be repaid with interest"
   5: a writing for publication especially one of a collection of
     writings as an article or story

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top