ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factorizes

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factorizes-, *factorizes*, factorize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา factorizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *factorizes*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factorisation; factorizationการแยกตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factorization; factorisationการแยกตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unique factorisation; unique factorizationการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unique factorization; unique factorisationการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a quantum algorithm used for integer factorization.มันเป็นอัลกอริทึมควอนตัม สำหรับจำนวนเต็มในการแก้ปัญหา Human (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tūaprakøp) EN: factorizing   FR: factorisation [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factorize    (v) fˈæktəraɪz (f a1 k t @ r ai z)
factorized    (v) fˈæktəraɪzd (f a1 k t @ r ai z d)
factorizes    (v) fˈæktəraɪzɪz (f a1 k t @ r ai z i z)
factorizing    (v) fˈæktəraɪzɪŋ (f a1 k t @ r ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因式分解[yīn shì fēn jiě, ㄧㄣ ㄕˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] factorization, #125,205 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faktorisierung {f} [math.]factorisation [Br.]; factorization [Am.]; factoring [Add to Longdo]
faktorisierento factorize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
因数分解[いんすうぶんかい, insuubunkai] (n,vs) factorization; factorisation [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
因数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top