ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มารยา

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มารยา-, *มารยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยา[N] artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มารยา[N] artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มารยา[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มารยา(มานยา) น. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เช่น เจ้ามารยา มารยามาก ทำมารยา.
มารยา(-ระยาด) น. มรรยาท, กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ.
มารยาสาไถยน. การทำให้เขาหลงผิดหรือเข้าใจผิด เช่น เขาทำมารยาสาไถย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etiquetteมารยาท, จรรยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
senatorial courtesyมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtesy, senatorialมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal etiquetteมารยาททนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal etiquetteมารยาททนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etiquette, legalมารยาททนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
netiquetteมารยาทเครือข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
netiquetteมารยาทเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist etiquetteมารยาททางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Business etiquetteมารยาททางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Etiquetteมารยาทและการสมาคม [TU Subject Heading]
Etiquette for menมารยาทสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Etiquette for womenมารยาทสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Table etiquetteมารยาทในการรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
Telephone etiquetteมารยาทในการโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Travel etiquetteมารยาทในการเดินทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's spoiled, Mr. De Winter, that's her trouble.- หล่อนเป็นเด็กไร้มารยาทน่ะคะ คุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
I'm sorry I was so rude to you yesterday.ต้องขอโทษด้วยที่เมื่อวานผมเสียมารยาท Rebecca (1940)
I was making a hasty departure. It was so rude of me not to let you know.ฉันต้องไปอย่างฉุกละหุก เสียมารยาทจริงที่ไม่ได้บอกให้คุณทราบ Rebecca (1940)
For my bad behavior at the meeting.ที่ฉันมารยาทไม่ดีตอนประชุม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Why do you forget yourselves?ทำไม ลืมรักษามารยาท? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Got to keep a sense of decorum. Otherwise we'll all end up like savages.เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้สึกของ มารยาท มิฉะนั้นเราทุกคนจะจบลงเช่นป่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Bastard. Be civilized! Be civil.'บัดซบ มีมารยาทหน่อยสิ' Day of the Dead (1985)
Ray, don't be rude. Get out of our way.เรย์ อย่าเสียมารยาท ถอยไปซะ Vampire Hunter D (1985)
"Advanced Bedside Manner."มารยาทชั้นสูงบนเตียง Punchline (1988)
I wasn't gonna eat that. I didn't want to be rude.ผมไม่ได้จะกิน แต่ไม่อยากเสียมารยาท Casualties of War (1989)
- Rude?เสียมารยาท Casualties of War (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
มารยา[v.] (mānyā) EN: pretend ; feign   FR: feindre
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial   FR: factice
มารยา[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics   FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt thanāikhwām) EN: lawyers' professional etiquette   
มารยาทที่ดี[n. exp.] (mārayāt thī dī) EN: good manners   FR: bonnes manières [fpl]
มารยาทสุภาพ[adj.] (mārayāt suphāp) EN: mild-mannered ; well-mannered   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act[N] การแสร้งทำ, See also: มารยา, Syn. pose, falsification
decorum[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, Syn. propriety, dignity
etiquette[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา, Syn. custom, decorum, manners
grace[N] มารยาท, See also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา, Syn. elegance, Ant. ungracefulness
mannerly[ADJ] สุภาพ, See also: มารยาทดี, มีมารยาท, Syn. respectful, well-bred
manners[N] มารยาทสังคม
take a lot of nerve[SL] หยาบคายมาก, See also: มารยาททราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
anglicize(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
bonton(บอน'ทอน) n. รูปแบบ ที่ดี,สังคมผู้ดี,มารยาทที่ดี
circeanadj. มีมารยา,มีเล่ห์,ล่อลวง
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
comity(คอม'มะ) n มารยาทที่มีต่อกัน,ไมตรีจิตที่มีต่อกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
archly(adv) อย่างมีเล่ห์กระเท่ห์,อย่างล่อหลอก,อย่างมีมารยา
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยา
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยา
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
etticate (n) มารยาทบนโต๊ะอาหาร
See also: S. table manner,

German-Thai: Longdo Dictionary
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร
Verhaltensregel(n ) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top