ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

olfactory

OW0 L F AE1 K T ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -olfactory-, *olfactory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
olfactory(adj) เกี่ยวกับการดมกลิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
olfactory(ออลแฟค'ทะรี) n., adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะดมกลิ่น, ฆานประสาท, See also: olfactorily adv.
olfactory nerveเป็นเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับกลิ่นที่มิวคัสเมมเบรนที่จมูก เป็น 1 ใน 12 เส้นประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น, เกี่ยวกับจมูก, เกี่ยวกับการดมกลิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
olfactory agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory hallucinationประสาทหลอนทางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory hypoplasiaสมองส่วนรับกลิ่นด้อยเจริญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory nerveฆานประสาท, ประสาทรับกลิ่น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory; osphretic-รู้กลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
olfactory bulbออลแฟกทอรีบัลบ์, ด้านหน้าสุดของสมองส่วนหน้า เป็นศูนย์รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
olfactory neuronเซลล์ประสาทรับกลิ่น, เซลล์ประสาทภายในเยื่อบุจมูกที่ทำหน้าที่รับกลิ่น แล้วส่งผ่านเส้นประสาทรับกลิ่นไปยังสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Engaging my olfactory sense helps make it real for me.จินตนาการถึงกลิ่น ช่วยทำให้ฉันรู้สึกว่ามันสมจริงขึ้น The Gothowitz Deviation (2009)
It seems my olfactory sense is a bit muddled.คือตอนนี้ประสาทรับกลิ่น ของผมสับสนไปหน่อย Dream Logic (2009)
And I am trying to stimulate my olfactory and gustatory senses to try to recreate it.และผมก็กำลังพยายามกระตุ้น ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่น และรับรสของผม เพื่อที่จะทำมันขึ้นมาใหม่ August (2009)
They call it Severe Olfactory Syndrome.เขาเรียกมันว่า เอกซ์ซอนซินโดรมอย่างรุนแรง Perfect Sense (2011)
People with the olfactory disorder hyperosmia have an oversensitivity to smell.คนที่มีความผิดปกติของการรับกลิ่น แบบรับกลิ่นได้ไว จะตอบสนองต่อกลิ่นได้มากผิดปกติ Sense Memory (2011)
Started by pressing on his olfactory nerves, it affects his sense of smell, and now it's growing and pressing on his optic nerve.เริ่มจากการกดประสาทรับกลิ่นของเขา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรับรู้กลิ่นของเขา และตอนนี้มันกำลังโตและกดทับประสาทตาของเขา Fall from Grace (2011)
Sometimes our olfactory senses are our best forensic tools.บางครั้งประสาทการรับกลิ่น ก็เป็นเครื่องมือชันสูตรที่ดีที่สุด Ka Hakaka Maika'i (2011)
Okay, olfactory senses.ค่ะ ประสาทรับกลิ่น Ka Hakaka Maika'i (2011)
That's an olfactory assault weapon for distraction purposes.นี่เป็นอาวุธโจมตีจมูก ใช้เพื่อทำให้คนสับสน Honor Among Thieves (2012)
Our sense of smell kicks in when the olfactory nerve in our brain is stimulated.เมื่อเส้นประสาทรับกลิ่น ในสมองของเราจะถูกกระตุ้น Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
I use electromagnetic waves to stimulate their olfactory nerve center.ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระตุ้นศูนย์ประสาทรับกลิ่น Ant-Man (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OLFACTORY OW0 L F AE1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
olfactory (j) ˈɒlfˈæktəriː (o1 l f a1 k t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riechorgan { n } [ anat. ]olfactory organ [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臭細胞[しゅうさいぼう, shuusaibou] (n) (See 嗅細胞) olfactory cell [Add to Longdo]
嗅細胞[きゅうさいぼう, kyuusaibou] (n) olfactory cell [Add to Longdo]
嗅神経[きゅうしんけい, kyuushinkei] (n) olfactory nerve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Olfactory \Ol*fac"to*ry\, n.; pl. {Olfactories}.
   An olfactory organ; also, the sense of smell; -- usually in
   the plural.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Olfactory \Ol*fac"to*ry\, a. [L. olfactus, p. p. of olfacere to
   smell; olere to have a smell + facere to make. See {Odor},
   and {Fact}.] (Physiol.)
   Of, pertaining to, or connected with, the sense of smell; as,
   the olfactory nerves; the olfactory cells.
   [1913 Webster]
 
   {Olfactory organ} (Anat.), an organ for smelling. In
    vertebrates the olfactory organs are more or less
    complicated sacs, situated in the front part of the head
    and lined with epithelium innervated by the olfactory (or
    first cranial) nerves, and sensitive to odoriferous
    particles conveyed to it in the air or in water.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 olfactory
   adj 1: of or relating to olfaction [syn: {olfactory},
       {olfactive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top