ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

圆满

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圆满-, *圆满*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory, #5,420 [Add to Longdo]
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw), #71,510 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so the Tremayne tragedy came to a happy ending after all.[CN] 这样,特里梅因家的悲剧 有了一个圆满的结局 Angel Face (1953)
- It'd be perfect.[CN] -事情会很圆满 The Killing (1956)
I hope I bring you a good conclusion to your victory.[CN] 我希望给你的胜利一个圆满结尾 Ben-Hur (1959)
It's a nice party, Joe.[CN] 乔,这个聚会很圆满 Last Exit to Brooklyn (1989)
Sir, if I should accomplish this mission, I mean, might I perhaps win my wings?[CN] 圣主,如果能圆满完成这次任务... 您能否赐予我天使双翼? It's a Wonderful Life (1946)
You have no idea how perfect. I won't have long to wait, will I?[CN] 你不知道有多圆满 我不用等太久吧 The Killing (1956)
Ms. Thornton, I've arranged for all the necessary committees and if they all do their jobs well, I'm sure we'll have a fine graduation.[CN] 桑顿小姐 我已经布置了所有必要的委员会 如果他们都好好干 我肯定我们会有圆满的毕业 Peyton Place (1957)
And may our lives, not less than theirs be dedicated to that same Lord who alone can give to life a perfect freedom and a final peace.[CN] 用我们的爱尊敬他们 愿我们的生命 不比他们更少奉献于... 同一个上帝 独一无二的他能给生命圆满的自由... Peyton Place (1957)
But I expect it'll come all right in the end.[CN] 但我希望结局会圆满 The End of the Affair (1955)
If everything died and Heathcliff remained... life would still be full for me.[CN] 如果每件事物都死了 而且希斯克利夫活着 生活对我还是圆满 Wuthering Heights (1939)
As a matter of fact, my dear sir, it completes the circle.[CN] 事实上有嫉妒才会圆满 The End of the Affair (1955)
Everything's all set. Should go perfectly.[CN] 全都安排好了 应该很圆满 The Killing (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top