ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratifying

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratifying-, *gratifying*, gratify
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratifying(adj) น่าพอใจ, See also: น่าปลื้มใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How gratifying for once to know...มันช่างน่ายินดีที่จะได้รู้ว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
BECAUSE IT WAS THE ONLY WAY FOR YOU TO GET A GRATIFYING SEXUAL RELEASE.เพราะนั่นเป็นทางเดียว ที่นายจะปลดปล่อยความต้องการทางเพศได้ Zoe's Reprise (2009)
There is nothing more gratifying than sleeping under the stars.ไม่มีอะไรที่จะทำให้สบายใจ ได้เท่ากับการนอนใต้ดวงดาว Episode #1.4 (2010)
Forty years, you have any idea how gratifying this is gonna be. LAUREN:40 ปีเลยนะ คุณเข้าใจมั้ยว่ามันจะน่าชื่นชมขนาดไหน Hail, Hale (2013)
I just wanted you to know that you have my support and that I know that the corporation's real interest in this place goes way beyond gratifying some rich assholes who want to play cowboy.ผมต้องการให้คุณรู้ว่า ถ้าคุณให้ผม หนุน คุณ และผมรู้ว่า บริษัทคงสนใจที่จะทำสถานที่นี้ ไปทางที่ ทำเงินดีกว่า แค่เล่นเป็น คนเลี้ยงวัว ตัวแสบ The Original (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gratifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratifying

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gratifying \gratifying\ adj.
   1. giving personal satisfaction.
 
   Syn: appreciated, pleasing, satisfying.
     [WordNet 1.5]
 
   2. occasioning pride; as, a gratifying accomplishment.
    [WordNet 1.5]
 
   3. pleasing to the mind or feeling.
 
   Syn: sweet.
     [WordNet 1.5]
 
   4. affording pleasure or satisfaction.
 
   Syn: enjoyable, pleasurable.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratify \Grat"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Gratified}; p. pr. &
   vb. n. {Gratifying}.] [F. gratifier, L. gratificari; gratus
   pleasing + -ficare (in comp.) to make. See {-fy}.]
   1. To please; to give pleasure to; to satisfy; to soothe; to
    indulge; as, to gratify the taste, the appetite, the
    senses, the desires, the mind, etc.
    [1913 Webster]
 
       For who would die to gratify a foe?  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To requite; to recompense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It remains . . .
       To gratify his noble service.     --Shak.
 
   Syn: To indulge; humor please; delight; requite; recompense.
 
   Usage: To {Gratify}, {Indulge}, {Humor.} Gratify, is the
      generic term, and has reference simply to the pleasure
      communicated. To indulge a person implies that we
      concede something to his wishes or his weaknesses
      which he could not claim, and which had better,
      perhaps, be spared. To humor is to adapt ourselves to
      the varying moods, and, perhaps, caprices, of others.
      We gratify a child by showing him the sights of a
      large city; we indulge him in some extra expense on
      such an occasion; we humor him when he is tired and
      exacting.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratifying
   adj 1: pleasing to the mind or feeling; "sweet revenge" [syn:
       {gratifying}, {sweet}]
   2: affording satisfaction or pleasure; "the company was
     enjoyable"; "found her praise gratifying"; "full of happiness
     and pleasurable excitement"; "good printing makes a book more
     pleasurable to read" [syn: {enjoyable}, {gratifying},
     {pleasurable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top