ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beneficiary

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beneficiary-, *beneficiary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beneficiary(n) ผู้ได้รับประโยชน์, Syn. recipient, inheritor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee, recipient

English-Thai: Nontri Dictionary
beneficiary(n) ผู้รับประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beneficiaryผู้รับประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficiaryผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the witness cannot be the beneficiary of your estate.แต่พยานจะเป็นผู้รับ ผลประโยชน์ของคุณไม่ได้ I Smell a Rat (2010)
So suddenly I'm the beneficiary of some preadolescent rebellious streak.- เขาพูดว่า อยู่ให้ห่างจากโป๊ป - เยี่ยม Mutiny (2011)
You know who the beneficiary was from the first brother's death?คุณรู้มั้ยว่าใครได้รับประโยชน์ จากการตายของพี่ชายคนแรก? The Three Bad Wolves (2011)
A beneficiary is not allowed to reward an executor.ผู้รับมรดกไม่ได้รับอนุญาติให้ค่าตอบแทนผู้จัดการมรดก Con-Heir (2012)
It seems you were the beneficiary of an accounting error we made.ดูเหมือนว่าคุณเป็นผู้รับผลประโยชน ของข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เราทำ. Paranoia (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกัน(n) beneficiary, Syn. ผู้เอาประกัน, Ant. ผู้รับประกัน, Example: ผู้ประกันจะได้รับเงินทดแทนเป็น 2 เท่าของเงินประกันในกรณีเสียชีวิต
ผู้รับประโยชน์(n) beneficiary, Example: ผุดผ่องจะเป็นผู้รับประโยชน์ทันที หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจํานวนเงินใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย, Notes: (กฎหมาย)
ผู้สืบทอด(n) heir, See also: beneficiary, successor, inheritor, next in line, Syn. ทายาท, ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, Example: มรดกทั้งหมดของท่านก็จะต้องตกเป็นของผู้สืบทอดตามกฎหมายอยู่แล้ว, Thai Definition: บุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ได้รับผลประโยชน์[phū dāirap phonprayōt] (n, exp) EN: beneficiary  FR: bénéficiaire [ m ]
ผู้รับประโยชน์[phūrapprayōt] (n) EN: beneficiary  FR: bénéficiaire [ m ]
ผู้สืบทอด[phūseūpthøt] (n) EN: successor ; successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary  FR: successeur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beneficiary
beneficiary's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beneficiary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
获益者[huò yì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ,    /   ] beneficiary #109,974 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nutznießer { m }; Begünstigte { m, f }; Begünstigter | Nutznießer { pl }beneficiary | beneficiaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受益権[じゅえきけん, juekiken] (n) beneficiary right [Add to Longdo]
受益者[じゅえきしゃ, juekisha] (n) beneficiary [Add to Longdo]
受益証券[じゅえきしょうけん, juekishouken] (n) beneficiary certificate [Add to Longdo]
保険金受取人[ほけんきんうけとりにん, hokenkin'uketorinin] (n) insurance beneficiary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneficiary \Ben`e*fi"ci*a*ry\, a. [Cf. F. b['e]n['e]ficiaire,
   LL. beneficiarius.]
   1. Holding some office or valuable possession, in
    subordination to another; holding under a feudal or other
    superior; having a dependent and secondary possession.
    [1913 Webster]
 
       A feudatory or beneficiary king of England. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Bestowed as a gratuity; as, beneficiary gifts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneficiary \Ben`e*fi"ci*a*ry\, n.; pl. {Beneficiaries}.
   1. A feudatory or vassal; hence, one who holds a benefice and
    uses its proceeds. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. One who receives anything as a gift; one who receives a
    benefit or advantage; esp. one who receives help or income
    from an educational fund or a trust estate.
    [1913 Webster]
 
       The rich men will be offering sacrifice to their
       Deity whose beneficiaries they are.  --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beneficiary
   adj 1: having or arising from a benefice; "a beneficiary baron"
   n 1: the recipient of funds or other benefits [syn:
      {beneficiary}, {donee}]
   2: the semantic role of the intended recipient who benefits from
     the happening denoted by the verb in the clause [syn:
     {benefactive role}, {beneficiary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top