ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -件-, *件*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] item, matter; component, part; measure word for events
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A man 亻 dividing up a cow 牛, Rank: 250

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: affair; case; matter; item
On-yomi: ケン, ken
Kun-yomi: くだん, kudan
Radical: , Decomposition:     
Rank: 212

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] item; component; classifier for events, things, clothes etc #375 [Add to Longdo]
[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] condition; prerequisite; factor #510 [Add to Longdo]
[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident #867 [Add to Longdo]
[ruǎn jiàn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] (computer) software #1,349 [Add to Longdo]
[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, ] law case; legal case; judicial case #1,536 [Add to Longdo]
[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] document; file #1,583 [Add to Longdo]
[yìng jiàn, ㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, ] hardware #5,058 [Add to Longdo]
[yóu jiàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] mail; post #5,839 [Add to Longdo]
[zhèng jiàn, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] paperwork; credentials #6,819 [Add to Longdo]
[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories #7,304 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[けん, ken] (n) คดี, เรื่อง หรือ หัวข้อที่เป็นปัญหา, See also: R. 事柄、問題
[けんめい, kenmei] (n) ชื่อเรื่อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (adj-no) (1) (uk) the above-mentioned; the said; (man, incident, etc.) in question; (2) the usual #806 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) (1) matter; case; item; (ctr) (2) counter for cases, matters, etc.; (P) #806 [Add to Longdo]
;条[くだり, kudari] (n) passage; paragraph #806 [Add to Longdo]
[けんすう, kensuu] (n) number of events (e.g. accidents, crimes, meetings, housing starts, hits on a web page); (P) #13,081 [Add to Longdo]
の一[くだんのいっけん, kudannoikken] (n) the matter in question; the aforesaid matter [Add to Longdo]
[けんめい, kenmei] (n) term; subject; title [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There were ten accidents in as many days.10日に10の事故があった。
We will have to consider each application on a case-by-case basis.1つ1つの出願を1ずつ考慮しなければならないだろう。
Do you remember the mysterious murder?あなたはその不可解な殺人事を覚えていますか。
That plan still needed some finishing touches.あのに関しては、画竜点睛を欠いてしまった。
The matter has not been settled yet.あのはあのままである。
That incident is printed on my mind.あの事は私の心に刻みつけられている。
That incident was a black mark against the president.あの事は大統領の失態であった。
Who will hear the case?あの事は誰が審理するのですか。
If the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.アメリカ人が事に対して影響力をもっと持っていなかったならば、戦争はたぶん避けられたかも知れない。
The Americans had nothing to do with the matter.アメリカ人はそのにはなんの関係もなかった。
It was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.オルダス・ハックスリーが人間のもっとも危険な条だと考えたのは倦怠であった。
Don't refer to this matter again, please.お願いだから、二度とこのについては言及しないで。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sold.[CN] 那就这 I Remember That (2007)
Stripes look great on Yoon.[CN] 你看这一 我们家小允 Episode #1.4 (2004)
In the Haskell business, how many of you would believe he fell out of the car?[JP] ハスケルのだって 誰が車から落ちたと信じるだろう? Detour (1945)
Yeah.[JP] - あの世紀の事か? Ancient History (2013)
Yup.[CN] -66的剩餘文 Emily Lake (2011)
Don't bother to explain, this is a simple case for me.[JP] 説明はいらない 単純な事 Sherlock Jr. (1924)
"...and I thought they would blame the mysterious murderer again..."[JP] だが俺は前の2の殺人とはまったく無関係だ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Rogers found one broken after ... after what happened.[JP] ロジャースは一つ壊れたことに 気づいた、事の後 And Then There Were None (1945)
For months he caused great panic in town after town by repeated occurences of murder committed always under the same circumstances.[JP] 彼は夢遊病者のチェザーレに力を吹き込み〜 その後 次々と奇怪な同じ手口の殺人事がおきた The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Red is great on my son as well.[CN] 阿姨这衣服的单价很贵 Episode #1.4 (2004)
A deal?[CN] One Piece 3D: Mugiwara cheisu (2011)
This one?[CN] ? Breakfast with Scot (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けん, ken] SACHE, ANGELEGENHEIT, -FALL [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top