ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

因子

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因子-, *因子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因子[yīn zǐ, ㄧㄣ ㄗˇ, ] factor, #4,936 [Add to Longdo]
插入因子[chā rù yīn zǐ, ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄧㄣ ㄗˇ, ] insertion element [Add to Longdo]
细胞因子[xì bāo yīn zǐ, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄧㄣ ㄗˇ, / ] cytokine [Add to Longdo]
类风湿因子[lèi fēng shī yīn zǐ, ㄌㄟˋ ㄈㄥ ㄕ ㄧㄣ ㄗˇ, 湿 / ] rheumatoid factor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
因子[いんし, inshi] (n) {math} factor; divisor; element; (P) [Add to Longdo]
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] (n) {comp} factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] (n) factor analysis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In my understanding, those two experiments do not have common factors.私の理解ではその二つの実験には共通の因子はない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Programmable DNA can be used to trigger the process of tissue creation.[JA] 細胞を生成させる 誘因子として使えます Pilot (2013)
Mutagens, mostly.[JA] 変異誘因因子についてだ Pilot (2014)
That is very rare. You would've needed a directed donor for blood transfusions.[JA] しかもケル因子の無い血液型 とても珍しい型だわ Blood Is Thicker (2013)
We're the common denominator.[JA] 我々は共通因子 The Wolf of Wall Street (2013)
The image of an application F is a part of the arrival of F formed by the images of first F elements.[CN] 应用 F 的图像是 F 的一部分 由第一个 F 因子的图像形成 Eden and After (1970)
I will kill all Bioroids with his DNA.[CN] 我要把带有他的遗传因子的人都处置掉 Appleseed (2004)
Not only that, most of the Bioroids in Olympus have some of Carl's DNA.[CN] 认识什么的 奥林帕斯的人造人大部分都继承了 卡尔 纳兹大佐遗传因子的一部分 Appleseed (2004)
I've taken the liberty of eradicating any potentially prejudicial conditions:[CN] 我已经除去了一些 潜在的不利因子 Gattaca (1997)
Maybe another disease is a cofactor.[JA] 補助因子の疾患かも Murphy's Miracle (2016)
Psychotron resonance.[CN] 精神因子的共鸣 The Signal (2007)
Oh, goodness ![CN] 只留好的因子 Nutty Professor II: The Klumps (2000)
Peter was researching mutagens.[JA] ピーターは変異誘因因子の研究 Pilot (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top