ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -程-, *程*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[程, chéng, ㄔㄥˊ] process, rules; journey, trip; agenda, schedule
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  呈 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 314

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] rule; order; regulations; formula; journey; procedure; sequence; surname Cheng, #5,013 [Add to Longdo]
[guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] course of events; process, #376 [Add to Longdo]
[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
[chéng dù, ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, ] degree (level or extent); level, #759 [Add to Longdo]
[chéng xù, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, ] procedures; sequence; order, #1,687 [Add to Longdo]
[kè chéng, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, / ] course; class, #2,931 [Add to Longdo]
[jìn chéng, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] process; course, #2,976 [Add to Longdo]
[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing, #5,453 [Add to Longdo]
[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer, #5,704 [Add to Longdo]
[quán chéng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄥˊ, ] (during an) entire journey, #5,804 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほど, hodo] (n-adv, n) (1) degree; extent; bounds; limit; (prt) (2) (uk) indicates approx. amount or maximum; upper limit; (P) [Add to Longdo]
なく(P);無く[ほどなく, hodonaku] (adv) (uk) soon; before long; shortly thereafter; (P) [Add to Longdo]
[ほどに, hodoni] (conj) (1) (uk) (arch) because; the reason being; (2) while; during; (adv) (3) (See ) to the extent that; more and more [Add to Longdo]
を過ごす[ほどをすごす, hodowosugosu] (exp, v5s) to go too far; to break bounds [Add to Longdo]
遠い;ほど遠い[ほどとおい, hodotooi] (adj-i) far off or away [Add to Longdo]
近い;ほど近い[ほどちかい, hodochikai] (adj-i) near; nearby; not far off [Add to Longdo]
経て[ほどへて, hodohete] (adv) a while later [Add to Longdo]
合い[ほどあい, hodoai] (n) moderation [Add to Longdo]
朱学[ていしゅがく, teishugaku] (n) (obsc) (See 宋学) neo-Confucianism (based on the teaching of the Cheng brothers and Zhu Xi) [Add to Longdo]
;[ほどほど, hodohodo] (adj-na, n) (uk) moderately [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著作集だった。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あす雨の場合は別の日を組まなくちゃ。
I agree with what you say to some extent.あなたの言うことにある度同意します。
You are right to a certain extent.あなたはある度まで正しい。
To what degree are you interested in baseball?あなたはどの度野球に興味があるのですか。
In America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.アメリカなら、米は日本の五分の一の度の値段で手に入ります。
I agree with you to a certain extent.ある度まで君に賛成だ。 [ M ]
You are right to a certain extent.ある度あなたの言い分は正しい。
I agree with you to some extent.ある度は君に賛成します。 [ M ]
You must assimilate into new surroundings.ある度は新しい環境に同化しなくてはなりません。
In a sense, I can understand his confusion.ある度は彼の困惑も理解できる。
The rumor is true to some extent.ある度までその噂は本当だ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Four years pre-medical, two years medical college.[JP] 医学部進学課に4年 医学部に2年 Hollow Triumph (1948)
This historic moment, when the fiery gaze of the future looks back on the dazzling flame of the present.[CN] 在這歷史性的時刻,我們展望未來 並一起來回顧這段光輝的歷 À Nous la Liberté (1931)
The enemy is within firing range![CN] 敌舰进入射 Battleship Potemkin (1925)
"I'm sailing at noon, so hurry !"[CN] 我中午启,因此要快! City Lights (1931)
For even after hawking everything, I only had enough money to eat.[JP] 全てを売り払っても 食事代度だ Detour (1945)
Bearing in mind, the suspension had to be a compromise setting to allow for effective cornering on the road section.[JP] サスペンション・セッティングは ロード・セクションに合わせるため... ある度、妥協する 必要がありました Grand Prix (1966)
Grab a taxi and go home. I want to say something to Minjoo.[CN] 你搭计车回去好了 Episode #1.2 (2004)
I got one of these for each of you, with enough money to keep you comfortable while you're waiting, but not enough to get you into trouble.[JP] これを一つずつ渡す 待ってる間 楽に暮らせるはずだ だが やばくない度の額だ Kansas City Confidential (1952)
But to risk one's entire future for that kind of woman?[CN] 但你要为那种 女人自毁前 The Blue Angel (1930)
Personally, I mean. Never been so nervous in all my life.[JP] 私に言わせれば 今までに、あれ緊張させられた事ないわ Forbidden Planet (1956)
Wait for ten minutes. I just got in a taxi...[CN] 我刚上计车马上到 Episode #1.5 (2004)
-I want a clear field of fire.[JP] - 有効射距離を保持してくれ Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほど, hodo] Mass, Ausmass, Grad [Add to Longdo]
[ていど, teido] Grad, Stufe, Umfang, Ausmass [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top