ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปัจจัย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัจจัย-, *ปัจจัย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัย(n) factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count Unit: ปัจจัย, Thai Definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
ปัจจัย(n) requisite, See also: necessary thing, necessities of life, subsistence, means of livelihood, Example: อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์, Count Unit: อย่าง, Thai Definition: เครื่องอาศัยยังชีพ
ปัจจัยสี่(n) four requisites, Example: เรามีปัจจัยครบสี่แล้วเป็นการดี ถ้าปัจจัยสี่นี้ยิ่งสมบูรณ์เท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น, Count Unit: ปัจจัย, Thai Definition: เครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 อย่าง ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่ ยารักษาโรค
ปัจจัยหลัก(n) basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai Definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยหลัก(n) basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai Definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยภายใน(n) internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai Definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยสำคัญ(n) important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai Definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
ปัจจัยภายนอก(n) external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai Definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยเสี่ยง(n) risk factor, See also: valuation factor, uncertainty factor
ปัจจัยการผลิต(n) production factor, See also: factor of production, input factor

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัจจัยน. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต, คำ “ปัจจัย” กับ คำ “เหตุ” มักใช้แทนกันได้
ปัจจัยเครื่องอาศัยยังชีพ, เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธ-ศาสนา ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานเภสัช (ยา) รวมเรียกว่า จตุปัจจัย คือ ปัจจัย ๔, โดยปริยายหมายถึง เงินตรา ก็ได้ (มักใช้แก่ภิกษุสามเณร)
ปัจจัยส่วนเติมท้ายธาตุหรือศัพท์เพื่อแสดงความหมายเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factorปัจจัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitating factorปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor, precipitatingปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
means of subsistenceปัจจัยการยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pull factorปัจจัยชักจูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biotic factorปัจจัยชีวนะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
escalation factorปัจจัยที่ทำให้ปรับราคา, ปัจจัยที่ทำให้ปรับอัตรา (เช่น อัตราค่าครองชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting factorsปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push factorปัจจัยผลักดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
visible means of supportปัจจัยอันปรากฏชัดสำหรับดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural inputปัจจัยการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Farm inputปัจจัยการผลิตด้านไร่นา [เศรษฐศาสตร์]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ, Example: [นิวเคลียร์]
Dose Reduction Factorปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ [นิวเคลียร์]
Climatic factorsปัจจัยภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Human factorsปัจจัยมนุษย์ [TU Subject Heading]
Requisitesปัจจัย [TU Subject Heading]
Risk factorsปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Antagonismปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย, Example: สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Synergistic Effectปัจจัยเสริมผลกระทบมาก, Example: ผลของสารเคมี 2 ชนิด ที่เมื่อรวมกันก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าที่เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่ละชนิด สารเคมีดังกล่าวเรียกว่า มีคุณสมบัติเป็น synergism [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just do that for their lack of money.ผมทำเพราะว่าพวกเขาขาดแคลนปัจจัย Rambo III (1988)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
Granted that, uh, you guys here in Salem... are all into these, uh, black cats and witches and stuff.สิ่งที่คุณเล่ามา, เออ.. , เพื่อนของคุณที่อยู่ในซาเร็ม... พวกเค้าอาจจะเชื่อเรื่อง, แมวดำและแม่มดและปัจจัยอื่นๆ Hocus Pocus (1993)
- Stuff?- ปัจจัยอื่นๆ? Hocus Pocus (1993)
- I bet you could cut down on the hero factor in a place like this.- ฉันเดิมพันที่คุณสามารถลดปัจจัยพระเอกในสถานที่เช่นนี้ Pulp Fiction (1994)
If I'm curt with you, it's because time is a factor.ถ้าผมสั้น ๆ กับคุณก็เพราะเวลาเป็นปัจจัย Pulp Fiction (1994)
If we're dealing with causality, and I don't even know for sure.พอเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย ฉันก็ไม่รู้แน่หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น Primer (2004)
I'm trying to recreate the conditions in the panic room.ฉันจะสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อม ให้เหมือนกับห้องนิรภัย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Because of the 2 missing elements.เพราะขาดปัจจัยไปสองอย่าง Compulsion (2005)
- The risk factor is high, Farmer.- ปัจจัยเสี่ยงมันสูงนะ ฟาร์มเมอร์ The Astronaut Farmer (2006)
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจจัย[patjai] (n) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration  FR: élément [ m ] ; facteur [ m ] ; moyen [ m ]
ปัจจัย[patjai] (n) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential
ปัจจัยการดำรงชีวิต[patjai kān damrongchīwit] (n, exp) EN: means of livelihood ; means of subsistence
ปัจจัยการผลิต[patjai kān phalit] (n, exp) EN: means of production ; capital goods
ปัจจัยชี้ขาด[patjai chīkhāt] (n, exp) EN: decisive factor ; deciding factor
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[patjai thī mai samāt khūapkhum dāi] (n, exp) EN: uncontrollable factors  FR: facteurs incontrôlables
ปัจจัยพื้นฐาน[patjai pheūnthān] (n, exp) EN: basic factor
ปัจจัยภายนอก[patjai phāinøk] (n, exp) EN: external factor
ปัจจัยภายใน[patjai phāinai] (n, exp) EN: internal factor ; intrinsic factor
ปัจจัยสำคัญ[patjai samkhan] (n, exp) EN: key element

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cofactor(n) ปัจจัยที่เกิดร่วม
condition(n) ปัจจัยแวดล้อม
factor(n) ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
keep(n) อาหารและที่พัก, See also: ปัจจัยสี่, Syn. maintenance
necessary(n) ปัจจัย, See also: สิ่งจำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxin(ออค'ซิน) n. สารที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช (regulate the growth of plants)
auxochrome(ออค'ซะโครม) n. กลุ่มของอะตอมที่เป็นปัจจัยทำให้สีของสารเข้มขึ้น. -auxochromatic adj.
cacognicsn. การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมของพันธุ์
chantry(ชาน'ทรี) n. ปัจจัยที่ถวายพระ, โบสถ์เล็ก ๆ ในสังกัด
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม
determinant(ดิเทอ'มิเนินทฺ) n. ปัจจัย, ตัวกำหนด, ลักษณะชี้เฉพาะ
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ, ธาตุแท้, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, ที่อยู่ตามธรรมชาติ, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, รากฐาน, พื้นฐาน, ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, ปัจจัย, จุดสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำมัน, หัวน้ำหอม, เอกลักษณ์, สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นปัจจัย, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำมัน, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n., adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent

English-Thai: Nontri Dictionary
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ, เป็นปัจจัยส่งเสริม
chantry(n) ปัจจัยถวายพระในการบังสุกุล
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
determinant(n) ตัวกำหนด, สิ่งที่แสดงผล, ลักษณะเฉพาะ, ปัจจัย
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับธาตุ, เป็นปัจจัย, สำคัญ, เป็นพื้นฐาน
essence(n) สิ่งจำเป็น, ส่วนสำคัญ, ปัจจัย, หัวใจ, แก่นแท้
essential(adj) จำเป็น, สำคัญ, เป็นหัวใจ, เป็นปัจจัย, เป็นเนื้อแท้, เป็นธรรมชาติ
factor(n) ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ส่วนย่อย, เหตุ, กรณี
material(n) สิ่งของ, วัตถุ, เนื้อหา, ส่วนประกอบ, ปัจจัย, สิ่งทอ
requisition(n) การเรียกร้อง, ปัจจัยที่จำเป็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Abiotic factors(n) ปัจจัยที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ความแห้งแล้ง ความหนาวเย็น แสงแดดเผา การขาดสารอาหาร ค่าความเป็นกรดด่างไม่สมดุล เป็นต้น
Biotic factors(n, modal, verb) ปัจจัยที่มีชีวิต ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอย

German-Thai: Longdo Dictionary
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top