ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

real

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -real-, *real*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
augmented reality (AR)(n) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
real(adj) แท้จริง, Syn. genuine, true, Ant. fake
real(adj) มีตัวตน, Syn. physical, substantial
real(adj) จริงใจ, See also: ซื่อสัตย์, Syn. honest, sincere
real(n) ความเป็นจริง, See also: สภาพที่เป็นจริง, Syn. reality
real(n) เหรียญสเปน
realm(n) ขอบเขต, See also: ดินแดน, บริเวณ, Syn. domain, empire, kingdom
realm(n) อาณาจักร, See also: ราชอาณาจักร, Syn. kingdom
really(adv) โดยแท้จริง, See also: โดยแท้, โดยความเป็นจริง, Syn. actually, certainly, truly
realty(n) อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. estate, property, real estate
realign(vi) จัดทำใหม่, See also: ปรับใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
real(เรียล) adj. แท้, จริง, แท้จริง, โดยแท้, ไม่ปลอม, จริงใจ, เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก, อย่างมาก, See also: realness n., Syn. true, actual, genuine
real estate(รี'เอิล-, รีล-) ทรัพย์สิน (โดยเฉพาะที่ดิน) , ที่ดินและโรงเรียน, See also: real-estate adj., Syn. property, real property
real modeภาวะจริงหมายถึง แบบวิธีการปฏิบัติงานของไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) 80286 ขึ้นไป ที่สามารถทำการได้เหมือนกับรุ่น 8088 ของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ
real number(เรียล-) n. ตัวเลขที่แท้จริง (ไม่ใช่เศษส่วนและไม่ใช่เลขผสม), Syn. real
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
real variableตัวแปรทศนิยมหมายถึงตัวแปรที่กำหนดให้เก็บค่าทศนิยม (real constant) บางภาษากำหนดให้มีลักษณะพิเศษต่างกับตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าจำนวนเต็ม (integer)
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง, การเข้าใจอย่างแท้จริง, การสำนึก, การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน, ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง, การขายได้เงิน, ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ, สำนึก, ทำให้เป็นจริง, ทำให้สมปรารถนา, ทำให้บรรลุผล, เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน, ได้กำไรหรือมีรายได้, ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realism(รี'อะลิสซึม) n. ความสนใจในความเป็นจริง, ลักษณะที่เหมือนจริง, การมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง, ลัทธินิยมความจริง, ลัทธิเขียนตามความเป็นจริง, ลัทธิที่ว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริง ๆ
realistic(รีอะลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับความจริง, เป็นไปได้, เป็นจริง, เกี่ยวกับrealism (ดู), See also: realistically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
real(adj) แท้, จริง, แท้จริง
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน, ทรัพย์สิน
realism(n) ลัทธินิยมความจริง, ความเป็นจริง, ลักษณะเหมือนจริง
realist(n) ผู้นิยมความจริง, คนที่ยึดถือความจริง
realistic(adj) เป็นจริง, เหมือนจริง, เกี่ยวกับความจริง
reality(n) ความจริง, สภาพที่แท้จริง, ของจริง
realization(n) การทำให้สำเร็จ, การทำให้เป็นจริง, การสำนึก, ความสมปรารถนา
realize(vi) เข้าใจ, ตระหนักแก่ใจ, เห็นจริง, สำนึก
realize(vt) ทำให้สมปรารถนา, ทำให้เป็นจริง, ทำให้บรรลุผล, สำนึก
really(adv) โดยแท้จริง, ตามความจริง, โดยจริงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
realเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
realแท้, จริง, ของจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real (Euclidean) planeระนาบจริง (แบบยุคลิด) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
real (Euclidean) planeระนาบจริง (แบบยุคลิด) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
real addressเลขที่อยู่จริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
real analysisการวิเคราะห์เชิงจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
real axisแกนจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
real chattel๑. ดอกผลของอสังหาริมทรัพย์๒. สิทธิเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [ ดู immeuble, immovables, immovable property, real property และ things real ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Real accountบัญชีจริง [การบัญชี]
real axis [ real number axis ]แกนจำนวนจริง (แกนจริง), แกนนอนของระนาบเชิงซ้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
Real estate businessธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate counselorsที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate developersนักพัฒนาที่ดิน [TU Subject Heading]
Real estate developmentการพัฒนาที่ดิน [TU Subject Heading]
Real estate investmentการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
Real estate investment trustsกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real Estate(n) บ้านและที่ดิน, Syn. properties
real representative(n) ผู้จัดการมรดก
real time(n) ตามเวลาจริง
reality showประเภทของรายการโทรทัศน์
Really?(phrase) จะจริงหรือ?, จะใช่หรือ?

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't it be nice if he was a real boy?มันจะไม่ดีถ้าเขาเป็นเด็กจริง? Pinocchio (1940)
I wish that my little Pinocchio... might be a real boy.ฉันหวังว่า ปิโนคีโอ น้อยของ ฉัน อาจจะเป็นเด็กที่แท้จริง Pinocchio (1940)
A real boy!เด็กชายจริง! Pinocchio (1940)
Because tonight, Geppetto wished for a real boy.เพราะคืนนี้ เจเปโท อยากให้เป็นเด็กจริง Pinocchio (1940)
- Am I a real boy?ฉันเป็นเด็กจริง? Pinocchio (1940)
- and someday you will be a real boy.และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
- A real boy!เด็กชายจริง! Pinocchio (1940)
- Well, you want to be a real boy, don't you?ก็ ที่คุณต้องการ จะเป็นเด็กจริงคุณไม่? Pinocchio (1940)
- A conscience! And someday I'm gonna be a real boy!และสักวันหนึ่งฉันจะเป็นเด็ก จริง! Pinocchio (1940)
A real boy!เด็กชายจริง! Pinocchio (1940)
- Real boys?เอ่อไม่มีตอนนี้ได้รับใน เด็กชายจริง? Pinocchio (1940)
Well, how would you blokes like to make some real money?ด้วยวิธีการที่คุณจะคน ชอบที่จะทำให้บางเงินจริง? Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
realA bright child is curious about life and reality.
realAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
realAfter a few days, she realized that he lacks in intelligence.
realAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
realA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
realA little reflection will make you realize you are wrong.
realAll you're doing is trying to escape reality.
realA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
realAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
realAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
realAmericans realize that public officials are human and that as human beings these officials are capable of misjudgement.
realAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้แน่แก่ใจ(v) exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
รู้เรื่องราว(v) know, See also: realize, understand, Syn. ทราบเรื่องราว, Example: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย
ถึงบางอ้อ(v) realize, See also: be aware of, Syn. เข้าใจ, Example: ผมมาถึงบางอ้อว่างานนี้ใครเป็นกุนซือของผอ.ทศท, Notes: (ปาก)
ตระหนักถึง(v) realize, See also: become aware of, Example: พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า, Thai Definition: รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สำนึก(v) realize, See also: appreciate, Syn. รู้ตัว, รับรู้
ชีวิตจริง(n) real life, Example: เขาแสดงได้สมจริงจนดูราวกับว่าเป็นชีวิตจริงของเขา, Thai Definition: การดำเนินชีวิตในความเป็นจริงที่มิได้สร้างขึ้น
รู้สำนึก(v) realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น
ประจักษ์ชัด(v) realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai Definition: ปรากฏชัด
ไม่ใช่เล่น(adv) really, See also: not a little, very, Syn. จริงๆ, Example: ความอดทนของมนุษย์นี้ช่างสูงไม่ใช่เล่น
รู้ซึ้ง(v) realize, See also: know well, understand, Syn. รู้ดี, Example: ผมได้รู้ซึ้งถึงอุปสรรคขวากหนามนานัปการที่รออยู่เบื้องหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom  FR: royaume [ m ] ; empire [ m ]
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [ f ] ; immeubles [ mpl ]
อรรถนิยม[atthaniyom] (n) EN: realism
บียาร์เรอัล[Bīyārēal] (tm) EN: Villareal  FR: Villaréal [ m ]
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[børisat asanghārimmasap] (n, exp) EN: real estate agent ; realtor
เฉลียว[chalīo] (v) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd  FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
ได้คิด[dāi khit] (v, exp) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
real
reale
reali
realm
really
really
realms
realty
realty
realty

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
real
real
realm
reals
really
realms
realty
Realtor
realism
realist

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly #2 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine #102 [Add to Longdo]
真正[zhēn zhèng, ㄓㄣ ㄓㄥˋ,  ] real; true; genuine #620 [Add to Longdo]
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ,    /   ] real estate #1,035 [Add to Longdo]
现实[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ,   /  ] reality; actuality; real; actual #1,185 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] real; true; honest; really; solid; fruit; seed #1,427 [Add to Longdo]
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ,  ] really; sure enough; as expected #1,886 [Add to Longdo]
的确[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ,   /  ] really; indeed #2,114 [Add to Longdo]
并非[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ,   /  ] really isn't #2,419 [Add to Longdo]
房产[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ,   /  ] real estate; the property market (e.g. houses) #3,412 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Realzahl(n) |die, pl. Realzahlen| จำนวนจริง, ระบบจำนวนจริง, See also: A. die Imaginärzahl

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Echtsilber { n }real silver [Add to Longdo]
Immobiliarvermögen { n }real asset [Add to Longdo]
Immobilie { f }; Liegenschaft { f }real estate; realty [Add to Longdo]
Immobilien { pl }; Liegenschaften { pl }real estate; real property; immoveable property; immoveables [Add to Longdo]
Immobilienfonds { pl }real estate investment trust [Add to Longdo]
Immobiliengesellschaft { f }real estate company [Add to Longdo]
Immobilienhandel { m }real estate business [Add to Longdo]
reale Nettorendite nach Steuern [ econ. ]after tax real rate return [Add to Longdo]
Realismus { m }realism [Add to Longdo]
Realist { m } | Realisten { pl }realist | realists [Add to Longdo]
Realisierbarkeit { f }; Durchführbarkeit { f }viability [Add to Longdo]
Realität { f } | Realitäten { pl }reality | realities [Add to Longdo]
Realitätsflucht { f }; Eskapismus { m }escapism [Add to Longdo]
Reallohn { m }real wage [Add to Longdo]
Reallohnsumme { f }aggregate real wage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
そう[sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na, suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) #513 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n, n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) { math } field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) #521 [Add to Longdo]
[ちょう(P);チョー, chou (P); cho-] (n, n-suf, pref) (1) (uk) super-; ultra-; hyper-; very; really; (2) (after 割, percent, etc.) over; more than; (P) #681 [Add to Longdo]
[ま, ma] (adj-na, n, adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) #892 [Add to Longdo]
実際[じっさい, jissai] (adj-no, adv, n) (1) practicality; practical; (2) reality; actuality; actual conditions; (3) { Buddh } bhutakoti (limit of reality); (P) #897 [Add to Longdo]
事実[じじつ, jijitsu] (n-adv, n) fact; truth; reality; (P) #932 [Add to Longdo]
[てん(P);あめ;あま, ten (P); ame ; ama] (n) (1) sky; (2) (てん only) heaven; (3) (てん only) { Buddh } svarga (heaven-like realm visited as a stage of death and rebirth); (4) (てん only) { Buddh } deva (divine being of Buddhism); (P) #1,066 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リアルタイム[りあるたいむ, riarutaimu] real time [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
リアルタイムクロック[りあるたいむくろっく, riarutaimukurokku] real-time clock [Add to Longdo]
リアルモード[りあるもーど, riarumo-do] real mode [Add to Longdo]
仮想現実[かそうげんじつ, kasougenjitsu] VR, Virtual Reality [Add to Longdo]
試験実現者[しけんじつげんしゃ, shikenjitsugensha] test realizer [Add to Longdo]
実アドレス[じつアドレス, jitsu adoresu] real address, actual address [Add to Longdo]
実アドレス領域[じつアドレスりょういき, jitsu adoresu ryouiki] real address area [Add to Longdo]
実グループID[じつグループID, jitsu guru-pu ID] real group ID [Add to Longdo]
実システム[じつシステム, jitsu shisutemu] real system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
写実的[しゃじつてき, shajitsuteki] realistisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Real \Re*al"\ (r[asl]*[aum]l"), a.
   Royal; regal; kingly. [Obs.] "The blood real of Thebes."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Real \Re"al\ (r[=e]"al), a. [LL. realis, fr. L. res, rei, a
   thing: cf. F. r['e]el. Cf. {Rebus}.]
   1. Actually being or existing; not fictitious or imaginary;
    as, a description of real life.
    [1913 Webster]
 
       Whereat I waked, and found
       Before mine eyes all real, as the dream
       Had lively shadowed.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. True; genuine; not artificial, counterfeit, or factitious;
    often opposed to {ostensible}; as, the real reason; real
    Madeira wine; real ginger.
    [1913 Webster]
 
       Whose perfection far excelled
       Hers in all real dignity.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Relating to things, not to persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Many are perfect in men's humors that are not
       greatly capable of the real part of business.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Alg.) Having an assignable arithmetical or numerical
    value or meaning; not imaginary.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) Pertaining to things fixed, permanent, or immovable,
    as to lands and tenements; as, real property, in
    distinction from personal or movable property.
    [1913 Webster]
 
   {Chattels real} (Law), such chattels as are annexed to, or
    savor of, the realty, as terms for years of land. See
    {Chattel}.
 
   {Real action} (Law), an action for the recovery of real
    property.
 
   {Real assets} (Law), lands or real estate in the hands of the
    heir, chargeable with the debts of the ancestor.
 
   {Real composition} (Eccl. Law), an agreement made between the
    owner of lands and the parson or vicar, with consent of
    the ordinary, that such lands shall be discharged from
    payment of tithes, in consequence of other land or
    recompense given to the parson in lieu and satisfaction
    thereof. --Blackstone.
 
   {Real estate} or {Real property}, lands, tenements, and
    hereditaments; freehold interests in landed property;
    property in houses and land. --Kent. --Burrill.
 
   {Real presence} (R. C. Ch.), the actual presence of the body
    and blood of Christ in the eucharist, or the conversion of
    the substance of the bread and wine into the real body and
    blood of Christ; transubstantiation. In other churches
    there is a belief in a form of real presence, not however
    in the sense of transubstantiation.
 
   {Real servitude}, called also {Predial servitude} (Civil
    Law), a burden imposed upon one estate in favor of another
    estate of another proprietor. --Erskine. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Actual; true; genuine; authentic.
 
   Usage: {Real}, {Actual}. Real represents a thing to be a
      substantive existence; as, a real, not imaginary,
      occurrence. Actual refers to it as acted or performed;
      and, hence, when we wish to prove a thing real, we
      often say, "It actually exists," "It has actually been
      done." Thus its reality is shown by its actuality.
      Actual, from this reference to being acted, has
      recently received a new signification, namely,
      present; as, the actual posture of affairs; since what
      is now in action, or going on, has, of course, a
      present existence. An actual fact; a real sentiment.
      [1913 Webster]
 
         For he that but conceives a crime in thought,
         Contracts the danger of an actual fault.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Our simple ideas are all real; all agree to the
         reality of things.        --Locke.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Real \Re"al\ (r[=e]"al), n. [Sp., fr. real royal, L. regalis.
   See {Regal}, and cf. {Ree} a coin.]
   A former small Spanish silver coin; also, a denomination of
   money of account, formerly the unit of the Spanish monetary
   system.
   [1913 Webster]
 
   Note: A
 
   {real of plate} (coin) varied in value according to the time
    of its coinage, from 121/2 down to 10 cents, or from 61/2
    to 5 pence sterling. The
 
   {real vellon}, or money of account, was nearly equal to five
    cents, or 21/2 pence sterling. In 1871 the coinage of
    Spain was assimilated to that of the Latin Union, of which
    the franc is the unit. The peseta was introduced in 1868,
    and continued as the official currency of Spain (splitting
    temporarily into Nationalist and Republican pesetas during
    the civil war of the 1930's) until 2002. In 2002, the euro
    became the official currency of Spain and most other
    nations of the European Union.
    [1913 Webster + PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Real \Re"al\ (r[=e]"al), n.
   A realist. [Obs.] --Burton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 real
   adv 1: used as intensifiers; `real' is sometimes used informally
       for `really'; `rattling' is informal; "she was very
       gifted"; "he played very well"; "a really enjoyable
       evening"; "I'm real sorry about it"; "a rattling good
       yarn" [syn: {very}, {really}, {real}, {rattling}]
   adj 1: being or occurring in fact or actuality; having verified
       existence; not illusory; "real objects"; "real people;
       not ghosts"; "a film based on real life"; "a real
       illness"; "real humility"; "Life is real! Life is
       earnest!"- Longfellow [syn: {real}, {existent}] [ant:
       {unreal}]
   2: no less than what is stated; worthy of the name; "the real
     reason"; "real war"; "a real friend"; "a real woman"; "meat
     and potatoes--I call that a real meal"; "it's time he had a
     real job"; "it's no penny-ante job--he's making real money"
     [ant: {unreal}]
   3: not to be taken lightly; "statistics demonstrate that poverty
     and unemployment are very real problems"; "to the man
     sleeping regularly in doorways homelessness is real"
   4: capable of being treated as fact; "tangible evidence"; "his
     brief time as Prime Minister brought few real benefits to the
     poor" [syn: {real}, {tangible}]
   5: being or reflecting the essential or genuine character of
     something; "her actual motive"; "a literal solitude like a
     desert"- G.K.Chesterton; "a genuine dilemma" [syn: {actual},
     {genuine}, {literal}, {real}]
   6: of, relating to, or representing an amount that is corrected
     for inflation; "real prices"; "real income"; "real wages"
     [ant: {nominal}]
   7: having substance or capable of being treated as fact; not
     imaginary; "the substantial world"; "a mere dream, neither
     substantial nor practical"; "most ponderous and substantial
     things"- Shakespeare [syn: {substantial}, {real}, {material}]
     [ant: {insubstantial}, {unreal}, {unsubstantial}]
   8: (of property) fixed or immovable; "real property consists of
     land and buildings"
   9: coinciding with reality; "perceptual error...has a surprising
     resemblance to veridical perception"- F.A.Olafson [syn:
     {veridical}, {real}]
   n 1: any rational or irrational number [syn: {real number},
      {real}]
   2: the basic unit of money in Brazil; equal to 100 centavos
   3: an old small silver Spanish coin

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 real
  adj.
 
   Not simulated. Often used as a specific antonym to {virtual} in any of its
   jargon senses.
 

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 real
  1. actual; real
  2. actual; factual; real
  3. positive
  4. actual; practical; real
  5. regal; royal

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 real
  actual; practical; real

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top