ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scent

S EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scent-, *scent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scent(n) กลิ่น, Syn. aroma, fragrance, odor, redolance
scent(n) น้ำหอม, Syn. perfume
scent(n) การดมกลิ่น
scent(vt) ได้กลิ่น, Syn. nose, wind
scent(vi) ได้กลิ่น, Syn. nose, wind
scent(vt) เติมกลิ่น, See also: ใส่น้ำหอม, Syn. odorize
scented(adj) ี่มีกลิ่นหอม, See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้, Syn. odorous, perfumed, sweet-scented
scent out(phrv) ได้กลิ่น, See also: สังเกตเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scent(เซนทฺ) n. กลิ่น, กลิ่นเฉพาะ, รอยกลิ่น, กลิ่นสาป, น้ำหอม, ประสาทดมกลิ่น, การดมกลิ่น, เหยื่อตกปลา, เหยื่อล่าสัตว์. vt. ดมกลิ่น, ได้กลิ่น, ทำให้มีกลิ่น, ใส่น้ำหอม vi. ล่าสัตว์โดยตามกลิ่น, ส่งกลิ่น, Syn. perfume
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
arborescent(อาร์บะเรส'เซินทฺ) adj. ขนาดและรูปร่างคล้ายต้นไม้. -arborescence n.
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น, การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง , ฐานะ, ปริญญา, ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
cognoscentiผู้เชี่ยวชาญ
concupiscent(คอนคิว'พิสเซินทฺ) adj. มีความใคร่, มีกำหนัด, Syn. lustful, sensual
conoscenti n.ผู้เชี่ยวชาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
scent(n) กลิ่น, กลิ่นหอม, น้ำหอม, ประสาทดมกลิ่น, ร่องรอย
scent(vt) ได้กลิ่น, ดมกลิ่น, ใส่น้ำหอม
scentless(adj) ไม่มีกลิ่น
adolescent(adj) ในวัยรุ่น, ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว
ascent(n) การขึ้น, ทางขึ้น, เนินลาด
candescent(adj) ร้อนเป็นไฟ
convalescent(adj) ฟื้น, ซึ่งกำลังพักฟื้น
crescent(adj) เสี้ยว, ซีก, เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
crescent(n) พระจันทร์ครึ่งซีก, วงเดือน, อัฒจันทร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You search for signs of passing... for the scent of your prey... and then you hunt them down.คุณค้นหาสัญญาณแห่งความตาย เพื่อตามกลิ่นเหยื่อคุณ แล้วตามล่าเขา Heat (1995)
I still seek your scent on my clothes. "ยอดรัก ฉันคิดถึงคุณจัง ฉันเฝ้าแต่สูดดมกลิ่นคุณจากเสื้อผ้าของฉัน" The Red Violin (1998)
And now we are going to reduce the heat to bring all the flavors and the scent of the sea.ตอนนี้หรี่ ฟลง เพื่อให้ได้กลิ่นและรสทะเล Woman on Top (2000)
Your skin tasted of salt, and your hair held a scent of cinnamon.ผิวเธอเค็มปะแล่ม ๆ และผมหอมเหมือนขนมอบ Woman on Top (2000)
He killed the next-door neighbor first to throw us off the scent and set up the appearance of a robbery.เขาลงมือฆ่าเพื่อนบ้านของเธอก่อน เพื่อทำให้เราหลงทาง จากนั้นก็จัดฉาก ให้เราเห็นเป็นเรื่องของการขโมย Match Point (2005)
I smell a girl's scent in here.ฉันได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงในนี้ My Boyfriend Is Type-B (2005)
To keep it like the scent of unseen rain...ปกปิดหัวใจเอาไว้ Episode #1.1 (2006)
The giant wolf sniffing savoring the scent of the meal to come.หมาป่ายักษ์ส่งเสียงฟืดฟาด สูดกลิ่นอาหาร ในมื้อต่อไป 300 (2006)
Were I a weaker man, I would have her scent on me still.ที่แลกเปลี่ยนกับการให้หล่อน ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้สูงส่งเหล่านี้ 300 (2006)
Got a scent to it.\มีน้ำหอมเพื่อมัน. Black Snake Moan (2006)
Does it still have a scent on it?กลิ่นยังติดอยู่ไหม Rescue Dawn (2006)
These people are following the scent of money.คนพวกนี้เดินตามแต่กลิ่นเงินทั้งนั้น Milarepa (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scentHer exotic perfume has a subtle scent.
scentHounds hunt by their keen scent.
scentShe always wears too much scent.
scentShe sprinkled some scent on her dress.
scentSweet scents are borne on soft breezes.
scentThe air was scented with spring flowers.
scentThe dog has a keen scent.
scentThe dog is quick of scent.
scentThe flowers give off a very pleasant scent.
scentThe hunting dogs followed the scent of the fox.
scentThe lotus blossoms diffused an inexpressibly pleasant scent.
scentThe police set a dog on the scent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอมกรุ่น(adj) scented, See also: sweet smelling, fragrant, Syn. หอม, Ant. เหม็น, Example: ท่านยื่นกระเช้าดอกไม้หอมกรุ่นให้กับหล่อน, Thai Definition: ลักษณะที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตลอด
หอม(adj) fragrant, See also: scented, aromatic, odoriferous, sweet-scented, Ant. เหม็น, Example: หญ้าหมักที่ดีควรมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผักดองหรือมะม่วงดอง, Thai Definition: มีกลิ่นดี
อบ(v) perfume, See also: scent, fumigate, fume, Example: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม, Thai Definition: ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้
สูดกลิ่น(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai Definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก
สูดดม(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai Definition: ดมโดยหายใจลึก
ได้กลิ่น(v) smell, See also: scent, catch the smell, Example: ทุกคนได้กลิ่นแก๊ส
ดม(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: มีไม่กี่คนที่ดมทุเรียนแล้วบอกว่าหอม, Thai Definition: ใช้จมูกสูดกลิ่น, สูดเอากลิ่น
ดมกลิ่น(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, สูดกลิ่น, Example: สุนัขดมกลิ่นเนื้อที่วางไว้
ดม(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: มีไม่กี่คนที่ดมทุเรียนแล้วบอกว่าหอม, Thai Definition: ใช้จมูกสูดกลิ่น, สูดเอากลิ่น
ดมกลิ่น(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, สูดกลิ่น, Example: สุนัขดมกลิ่นเนื้อที่วางไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [ f ] ; famille [ f ] ; sang [ m ] ; descendance [ m ]
ได้กลิ่น[dāiklin] (v) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff  FR: sentir ; flairer
ดรุณ[darun] (n) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth  FR: adolescent [ m ] ; jeune homme [ m ]
ดรุณ[darun] (adj) EN: youthful ; adolescent ; young  FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[darunī] (n) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl  FR: jeune fille [ f ] ; adolescente [ f ]
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [ m ] ; jeune fille [ f ] ; adolescent [ m ] ; adolescente [ f ] ; jeune [ m, f ]
เด็กสาว[dek sāo] (n, exp) FR: jeune fille [ f ] ; adolescente [ f ]
เด็กหญิง ; ด.ญ[dekying] (n) EN: girl ; young girl ; teenager  FR: fille [ f ] ; fillette [ [ f ] ; adolescente [ f ] ; gamine [ f ]
เดือนขึ้น[deūoen kheun] (n, exp) EN: crescent moon  FR: lune croissante [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCENT S EH1 N T
SCENTS S EH1 N T S
SCENTED S EH1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scent (v) sˈɛnt (s e1 n t)
scents (v) sˈɛnts (s e1 n t s)
scented (v) sˈɛntɪd (s e1 n t i d)
scenting (v) sˈɛntɪŋ (s e1 n t i ng)
scentless (j) sˈɛntləs (s e1 n t l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花茶[huā chá, ㄏㄨㄚ ㄔㄚˊ, ] scented tea #25,009 [Add to Longdo]
香片[xiāng piàn, ㄒㄧㄤ ㄆㄧㄢˋ, ] scented tea #116,830 [Add to Longdo]
臭迹[chòu jì, ㄔㄡˋ ㄐㄧˋ, / ] scent (smell of person or animal used for tracking) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duftstoff { m } | Duftstoffe { pl }scent | scents [Add to Longdo]
Parfümfläschchen { n }scent bottle [Add to Longdo]
Rosenduft { m }scent of roses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume #2,354 [Add to Longdo]
青春[せいしゅん, seishun] (n, adj-no) youth; springtime of life; adolescent; (P) #2,664 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n, adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P) #3,708 [Add to Longdo]
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation #3,897 [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t, vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P) #6,876 [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n, suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) #7,755 [Add to Longdo]
香り(P);薫り;馨り;香(io);薫(io)[かおり, kaori] (n) aroma; fragrance; scent; smell; (P) #8,700 [Add to Longdo]
降下[こうか, kouka] (n, vs) fall; descent; (plane) landing; (atmos.) depression; (P) #8,870 [Add to Longdo]
日系[にっけい, nikkei] (n, adj-no) (of) Japanese descent; (P) #8,932 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor [Add to Longdo]
廃止予定[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent [Add to Longdo]
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scent \Scent\, v. t. [imp. & p. p. {Scented}; p. pr. & vb. n.
   {Scenting}.] [Originally sent, fr. F. sentir to feel, to
   smell. See {Sense}.]
   1. To perceive by the olfactory organs; to smell; as, to
    scent game, as a hound does.
    [1913 Webster]
 
       Methinks I scent the morning air.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To imbue or fill with odor; to perfume.
    [1913 Webster]
 
       Balm from a silver box distilled around,
       Shall all bedew the roots, and scent the sacred
       ground.                --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scent \Scent\, v. i.
   1. To have a smell. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thunderbolts . . . do scent strongly of brimstone.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To hunt animals by means of the sense of smell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scent \Scent\, n.
   1. That which, issuing from a body, affects the olfactory
    organs of animals; odor; smell; as, the scent of an
    orange, or of a rose; the scent of musk.
    [1913 Webster]
 
       With lavish hand diffuses scents ambrosial. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, the odor left by an animal on the ground in
    passing over it; as, dogs find or lose the scent; hence,
    course of pursuit; track of discovery.
    [1913 Webster]
 
       He gained the observations of innumerable ages, and
       traveled upon the same scent into Ethiopia. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. The power of smelling; the sense of smell; as, a hound of
    nice scent; to divert the scent. --I. Watts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scent
   n 1: a distinctive odor that is pleasant [syn: {aroma},
      {fragrance}, {perfume}, {scent}]
   2: an odor left in passing by which a person or animal can be
     traced
   3: any property detected by the olfactory system [syn:
     {olfactory property}, {smell}, {aroma}, {odor}, {odour},
     {scent}]
   v 1: cause to smell or be smelly [syn: {odorize}, {odourise},
      {scent}] [ant: {deodorise}, {deodorize}, {deodourise}]
   2: catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the
     drugs" [syn: {scent}, {nose}, {wind}]
   3: apply perfume to; "She perfumes herself every day" [syn:
     {perfume}, {scent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top