ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

useful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -useful-, *useful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
useful(adj) ที่มีประโยชน์, See also: ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้, Syn. beneficial, Ant. useless
useful(adj) ดี, See also: น่าพอใจ
usefully(adv) อย่างเป็นประโยชน์, Syn. favorably, profitably
usefulness(n) ความเป็นประโยชน์, Syn. utility, benefit
usefulness(n) ผลดี, See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, Syn. advantage, benefit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
useful(ยูซ'ฟูล) adj. มีประโยชน์, ใช้เป็นประโยชน์., See also: usefully adv. usefulness n.
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ, คิดคะนึง

English-Thai: Nontri Dictionary
useful(adj) มีประโยชน์, เป็นประโยชน์
usefulness(n) ประโยชน์, ผลประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Useful lifeอายุการใช้งาน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps you could make yourself useful to Mr. De Winter if he wants anything done.ฉันว่าเธอควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เเล้วไปช่วยคุณเดอ วินเทอร์ดีกว่า Rebecca (1940)
If you're in such a hurry, you could lower a rope or a tree branch, or find something useful to do.ก็ถ้าเจ้ารีบขนาดนั้น ก็หย่อนเชือก หรือกิ่งไม้ลงมา หรือทำอะไรให้เป็นประโยชน์หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
Very useful ! Success !โชคดีนะครับ Schindler's List (1993)
- Unhappy as the event must be for Lydia, we must draw from it this useful lesson:-การไม่มีความสุขต้องเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับลิเดียแน่ Episode #1.5 (1995)
Of an indeterminate origin. Yes, I know. Don't you have anything useful to tell me, Lieutenant?-คลื่นชีวภาพไม่ระบุที่มาก คุณไม่อะไรใหม่บ้างเลยรึไง Event Horizon (1997)
You know, I'm very, very useful on the court. I'm extremely tall.รู้ไหม ชั้นจะมีประโยชน์มากเลยในสนามบาส เพราะชั้นตัวสูง Good Will Hunting (1997)
Now that you've tried to kill yourself... you can stop boring everybody and be useful for a change.ในเมื่อเลิกคิดฆ่าตัวตายแล้ว จงทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะที The Man in the Iron Mask (1998)
Tyler was full of useful information.อย่าน่า! ทนเจ็บหน่อย นี่มันคือความเจ็บปวดบนมือของนาย นี่เลย Fight Club (1999)
Anger is more useful than despair.ความโกรธมีประโยชน์ มากกว่าความสิ้นหวัง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
For big business despotism was often a useful tool for securing foreign markets and pursuing profits.การเข้าฮุบกิจการแบบชกใต้เข็มขัด สำหรับธุรกิจใหญ่ ๆ ระบอบเผด็จการมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ The Corporation (2003)
Make yourself useful and go keep watch.ดูเด่ะ .ทำตัวให้เป็นประโยชน์ ไปเฝ้าประตูไว้ Shrek 2 (2004)
A kind of Spiritual Petit four. Something that would be useful for you to be accustomed to.สิ่งที่ถ้าหากคุณคุ้นเคยแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usefulA cow is a useful animal.
usefulA dairy cow is a useful animal.
usefulA horse is very useful.
usefulAn umbrella is useful in a mild rain, but when it rains cats and dogs an umbrella is of little help.
usefulAn uncle of mine gave me some useful advice.
usefulA stapler is very useful for attaching papers together.
usefulCertain poisons, properly used, are useful.
usefulCows are more useful than any other animal in this country.
usefulCredit cards are useful but dangerous.
usefulEdison invented many useful things.
usefulElectricity is very useful.
usefulEnglish is useful in commerce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุใช้งาน(n) useful life, Syn. อายุการใช้งาน, Example: แบตเตอรี่แบบเก่ามีอายุใช้งานที่สั้นกว่าเกือบ 2 เท่า, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
เกร็ดความรู้(n) useful hint or idea, See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact, Example: การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย, Thai Definition: ความรู้เบ็ดเตล็ด
ผลดี(n) usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai Definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
อัตถ์(n) usefulness, See also: advantage, Syn. อัตถะ, ประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อายุใช้งาน[āyu chai-ngān] (n, exp) EN: useful life
อายุการใช้งาน[āyu kān chai-ngān] (n, exp) EN: life ; useful life  FR: durée d'utilisation [ f ]
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [ m ] ; avantage [ m ] ; bénéfice [ m ]
มีประโยชน์[mī prayōt] (adj) EN: useful ; valuable ; precious  FR: utile ; avantageux ; précieux
เหมาะมือ[mǿ meū] (v, exp) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical
เป็นคุณ[pen khun] (v) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (v, exp) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit  FR: être utile ; avoir de l'utilité
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (adj) EN: useful ; advantageous ; available ; applied  FR: utile
ประสิทธิภาพ[prasitthiphāp] (n) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness  FR: efficacité [ f ] ; utilité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
useful
useful's
usefully
usefulness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
useful
usefully
usefulness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有用[yǒu yòng, ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ,  ] useful #5,754 [Add to Longdo]
用处[yòng chu, ㄩㄥˋ ㄔㄨ˙,   /  ] usefulness #16,573 [Add to Longdo]
效用[xiào yòng, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄥˋ,  ] usefulness; effectiveness #18,011 [Add to Longdo]
顶事[dǐng shì, ㄉㄧㄥˇ ㄕˋ,   /  ] useful; fitting #128,915 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nutzpflanze { f }useful plant [Add to Longdo]
Nutzenergie { f }useful energy [Add to Longdo]
Nutzfläche { f } | Nutzflächen { pl }useful area | useful areas [Add to Longdo]
nützlich; zweckdienlich { adj } | sich als nützlich erweisen | sich nützlich machenuseful | to prove (to be) very useful | to make oneself useful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使える;遣える[つかえる, tsukaeru] (v1) to be useful; to be serviceable #2,480 [Add to Longdo]
便利[べんり, benri] (adj-na) convenient; handy; useful; (P) #3,153 [Add to Longdo]
用途[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P) #3,594 [Add to Longdo]
有用[ゆうよう, yuuyou] (adj-na, n) useful; helpful; (P) #4,878 [Add to Longdo]
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P) #7,498 [Add to Longdo]
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t, vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P) #11,883 [Add to Longdo]
有意義[ゆういぎ, yuuigi] (adj-na) significant; useful; meaningful; worthwhile; valuable; of interest; (P) #19,087 [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp, v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
益する[えきする, ekisuru] (vs-s, vt) to benefit (someone); to be useful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Useful \Use"ful\, a.
   Full of use, advantage, or profit; producing, or having power
   to produce, good; serviceable for any end or object; helpful
   toward advancing any purpose; beneficial; profitable;
   advantageous; as, vessels and instruments useful in a family;
   books useful for improvement; useful knowledge; useful arts.
   [1913 Webster]
 
      To what can I useful!          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 useful
   adj 1: being of use or service; "the girl felt motherly and
       useful"; "a useful job"; "a useful member of society"
       [syn: {useful}, {utile}] [ant: {useless}]
   2: having a useful function; "utilitarian steel tables" [syn:
     {utilitarian}, {useful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top