Search result for

useful

(75 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -useful-, *useful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
useful[ADJ] ที่มีประโยชน์, See also: ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้, Syn. beneficial, Ant. useless
useful[ADJ] ดี, See also: น่าพอใจ
usefully[ADV] อย่างเป็นประโยชน์, Syn. favorably, profitably
usefulness[N] ความเป็นประโยชน์, Syn. utility, benefit
usefulness[N] ผลดี, See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, Syn. advantage, benefit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
useful(ยูซ'ฟูล) adj. มีประโยชน์,ใช้เป็นประโยชน์., See also: usefully adv. usefulness n.
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ,คิดคะนึง

English-Thai: Nontri Dictionary
useful(adj) มีประโยชน์,เป็นประโยชน์
usefulness(n) ประโยชน์,ผลประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Useful lifeอายุการใช้งาน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It may be useful to have one of their own speaking to them.การให้พวกเดียวกันพูดมันจะดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
Finally you said something useful.อันที่จริงนายเคยพูดว่าบางอย่างมีประโยชน์ The Itch (2008)
It's sometimes useful to be dead. It allows one a second chance.บางทีการตายก็ช่วยให้เรามีโอกาสอีกครั้ง Babylon A.D. (2008)
Why don't you make yourself useful?อยากทำตัวให้มีประโยชน์มั้ยละ? Bolt (2008)
Be useful to her, amuse her. She'll admire your spirit.รับใช้และให้ความอภิรมย์แก่พระองค์ พระองค์จะนับถือใจของลูก The Other Boleyn Girl (2008)
He might be useful against them.เขาช่วยเราสู้ได้ Day of the Dead (2008)
Well, if I'm going to be saddled with you you can make yourself useful.งั้น ถ้าฉันจะต้องเดินทางไปกับนาย... ...ก็ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์หน่อย Inkheart (2008)
Now, I am in receipt of a directive which tells me that I am to make myself useful to you in whichever way that you request or require.ฉันได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือนายอย่างเต็มที่ ไม่ว่านายจะร้องขออะไรมาก็ตาม Body of Lies (2008)
This is useful.มีประโยชน์ Body of Lies (2008)
Very useful.มีประโยชน์มาก Body of Lies (2008)
Useful friend, huh?ประโยชน์ของเพื่อน จริงมั้ย Body of Lies (2008)
It might be useful to know your real name.บอกชื่อจริงของคุณหน่อย Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usefulA cow is a useful animal.
usefulA dairy cow is a useful animal.
usefulA horse is very useful.
usefulAn umbrella is useful in a mild rain, but when it rains cats and dogs an umbrella is of little help.
usefulAn uncle of mine gave me some useful advice.
usefulA stapler is very useful for attaching papers together.
usefulCertain poisons, properly used, are useful.
usefulCows are more useful than any other animal in this country.
usefulCredit cards are useful but dangerous.
usefulEdison invented many useful things.
usefulElectricity is very useful.
usefulEnglish is useful in commerce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุใช้งาน[N] useful life, Syn. อายุการใช้งาน, Example: แบตเตอรี่แบบเก่ามีอายุใช้งานที่สั้นกว่าเกือบ 2 เท่า, Thai definition: ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
เกร็ดความรู้[N] useful hint or idea, See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact, Example: การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย, Thai definition: ความรู้เบ็ดเตล็ด
ผลดี[N] usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
อัตถ์[N] usefulness, See also: advantage, Syn. อัตถะ, ประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อายุใช้งาน[n. exp.] (āyu chai-ngān) EN: useful life   
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
คุณประโยชน์[n.] (khunnaprayōt = khunprayōt) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit   FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m]
มีประโยชน์[adj.] (mī prayōt) EN: useful ; valuable ; precious   FR: utile ; avantageux ; précieux
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit   FR: être utile ; avoir de l'utilité
เป็นประโยชน์[adj.] (pen prayōt) EN: useful ; advantageous ; available ; applied   FR: utile
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiphāp) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness   FR: efficacité [f] ; utilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
USEFUL    Y UW1 S F AH0 L
USEFUL'S    Y UW1 S F AH0 L Z
USEFULLY    Y UW1 S F AH0 L IY0
USEFULNESS    Y UW1 S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
useful    (j) (y uu1 s f @ l)
usefully    (a) (y uu1 s f @ l ii)
usefulness    (n) (y uu1 s f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nutzenergie {f}useful energy [Add to Longdo]
Nutzfläche {f} | Nutzflächen {pl}useful area | useful areas [Add to Longdo]
Nutzpflanze {f}useful plant [Add to Longdo]
nützlich; zweckdienlich {adj} | sich als nützlich erweisen | sich nützlich machenuseful | to prove (to be) very useful | to make oneself useful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
益する[えきする, ekisuru] (vs-s,vt) to benefit (someone); to be useful [Add to Longdo]
益虫[えきちゅう, ekichuu] (n) useful insect [Add to Longdo]
益友[えきゆう, ekiyuu] (n) good friend; useful friend [Add to Longdo]
顔繋ぎ;顔つなぎ[かおつなぎ, kaotsunagi] (n,vs) getting or keeping acquainted with; keeping or establishing useful contacts [Add to Longdo]
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
使える;遣える[つかえる, tsukaeru] (v1) to be useful; to be serviceable [Add to Longdo]
実用化[じつようか, jitsuyouka] (n,vs) making practical or useful; implementation [Add to Longdo]
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na,n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n,vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有用[yǒu yòng, ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ, ] useful, #5,754 [Add to Longdo]
用处[yòng chu, ㄩㄥˋ ㄔㄨ˙, / ] usefulness, #16,573 [Add to Longdo]
效用[xiào yòng, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, ] usefulness; effectiveness, #18,011 [Add to Longdo]
顶事[dǐng shì, ㄉㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] useful; fitting, #128,915 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Useful \Use"ful\, a.
   Full of use, advantage, or profit; producing, or having power
   to produce, good; serviceable for any end or object; helpful
   toward advancing any purpose; beneficial; profitable;
   advantageous; as, vessels and instruments useful in a family;
   books useful for improvement; useful knowledge; useful arts.
   [1913 Webster]
 
      To what can I useful!          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 useful
   adj 1: being of use or service; "the girl felt motherly and
       useful"; "a useful job"; "a useful member of society"
       [syn: {useful}, {utile}] [ant: {useless}]
   2: having a useful function; "utilitarian steel tables" [syn:
     {utilitarian}, {useful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top