Search result for

substantial

(63 entries)
(0.0488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -substantial-, *substantial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
substantial[ADJ] มากมาย, See also: ยิ่งใหญ่, สำคัญ, Syn. ample, considerable, large, significant
substantial[ADJ] แข็งแรง, See also: แน่นหนา, Syn. solid, strong, sturdy
substantial[ADJ] อุดมสมบูรณ์, See also: มั่งคั่ง, Syn. prosperous, rich, wealthy
substantial[ADJ] เป็นจริง, See also: เป็นของจริง, เป็นความจริง, มีอยู่จริง, Syn. actual, real, tangible
substantial[ADJ] มีเนื้อหา, See also: มีแก่นสาร, มีใจความ, Syn. meaningful, pithy
substantial[N] สาระสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร, Syn. essential part
substantialize[VT] ทำให้มีตัวมีตน, See also: ทำให้เป็นของจริง, ทำให้เป็นรูปธรรม, Syn. corporealize, materialize, reify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.
consubstantial(คอนซับสแทน'เชิล) adj. เกี่ยวกับร่างเดียวกัน,
insubstantial(อินซับสแทน'เชิล) adj. ไม่มาก,เล็กน้อย,ไม่จริง., See also: insubstantiality n., Syn. slight ###A. real

English-Thai: Nontri Dictionary
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
substantial damagesค่าเสียหายที่แท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantial evidenceพยานหลักฐานสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want it signed and delivered by a public figure of substantial authority.ผมต้องการให้มีการลงนาม และส่งมันมาโดยคนของรัฐ ที่มีอำนาจอย่างแท้จริง The Bank Job (2008)
And let me assure you, they are substantial.แล้วคุณก็ให้ผมเห็นบางสิ่งที่ยอดมาก Wanted (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)
Benign, but substantial.เนื้องอกไม่อันตรายแต่เกาะแน่น Nights in Rodanthe (2008)
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
And the bank earns a substantial amount to costs.แล้วธนาคารก็แปลงทรัพย์สินเป็นค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ Drag Me to Hell (2009)
Substantial.มีแก่นสาร Up in the Air (2009)
You're gonna need something a lot more substantialคุณต้องใช้บางอย่างที่สำคัญกว่า Bulletproof (2009)
Our killing method has been improved substantially, and the fishermen in Taiji are using specific-made knife and put the... do that..."ดังนั้นก็ให้อะไรที่คนของพวกคุณ สามารถเห็นได้เป็นการตอบแทน "นั่นมันคุ้มค่ากับการขายเสียงให้กับเรา... อาคารประมง" The Cove (2009)
Substantial position within the alliance.ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ภายในพันธมิตร Defenders of Peace (2009)
You need to acknowledge that our chance of success has substantially declined in the last 24 hours.คุณต้องตอบรับในโอกาสของพวกเรา ที่ทำสำเร็จและโดนปฏิเสธใน 24 ชม. The Mother Lode (2009)
More than injecting her with substantial amounts of untested, homemade psychoactive drugs?ยิ่งกว่าการฉีดยาเธอ ในปริมาณมาก ในยาหลอนประสาททำกันเอง ที่ยังไม่ผ่านการทดลองนั่นรึ? Momentum Deferred (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
substantialHe made a substantial contribution to economics.
substantialIf one is to save up the chicken feed every day, it will amount to a very substantial sum in a year.
substantialIt will require substantial time and financial resources.
substantialThanks to the opportunity, we were able to avoid substantial effort.
substantialThe project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.
substantialWe have a substantial stake in the venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกอบเป็นกำ[ADJ] substantial, See also: considerable, Syn. มาก, Example: อาชีพที่ทำให้เกิดรายได้เป็นกอบเป็นกำได้แก่การเลี้ยงไหมและการขายผ้าไหม, Thai definition: เป็นก้อนใหญ่ ทำประโยชน์ต่อไปได้ดี, Notes: (สำ)
เป็นชิ้นเป็นอัน[ADV] substantially, See also: tangibly, considerably, Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เขาไม่ได้เรียนจบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเลย
เป็นโล้เป็นพาย[ADV] seriously, See also: substantially, earnestly, Syn. จริงจัง, Ant. , Example: เด็กตัวเท่านี้ พูดจาเป็นโล้เป็นพายยิ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนอีก, Thai definition: อย่างได้เรื่องได้ราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
จำนวนมากพอควร[adj.] (jamnūan māk phøkhūan) EN: substantial   
เป็นชิ้นเป็นอัน[adv.] (pen chin pen an) EN: substantially ; tangibly ; considerably   
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly   
เป็นการใหญ่[adv.] (pen kān yai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably   FR: en grand ; à grande échelle
เป็นกอบเป็นกำ[adj.] (pen køp pen kam) EN: substantial ; considerable   
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal   FR: concret ; réel
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably   FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāngying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly   FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSTANTIAL    S AH0 B S T AE1 N CH AH0 L
SUBSTANTIAL    S AH0 B S T AE1 N SH AH0 L
SUBSTANTIALLY    S AH0 B S T AE1 N SH AH0 L IY0
SUBSTANTIALLY    S AH0 B S T AE1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
substantial    (j) (s @1 b s t a1 n sh l)
substantially    (a) (s @1 b s t a1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gehaltvoll {adj} | gehaltreicher | am gehaltreichstensubstantial | more substantial | most substantial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial [Add to Longdo]
実のない;実の無い[みのない, minonai] (exp,adj-i) insubstantial; pointless [Add to Longdo]
実質的[じっしつてき, jisshitsuteki] (adj-na) substantial; (P) [Add to Longdo]
実体論[じったいろん, jittairon] (n) substantialism [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) [Add to Longdo]
充実した[じゅうじつした, juujitsushita] (adj-f) full; complete; replete with; substantial (meal); solid (reading); productive (day) [Add to Longdo]
柔;和[やわ, yawa] (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [Add to Longdo]
相碁井目[あいごせいもく, aigoseimoku] (exp) In every game or play, differences in skill between individuals can be substantial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substantial \Sub*stan"tial\, a. [F. substantiel, L.
   substantialis.]
   1. Belonging to substance; actually existing; real; as,
    substantial life. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       If this atheist would have his chance to be real and
       substantial agent, he is more stupid than the
       vulgar.                --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. Not seeming or imaginary; not illusive; real; solid; true;
    veritable.
    [1913 Webster]
 
       If happinessbe a substantial good.  --Denham.
    [1913 Webster]
 
       The substantial ornaments of virtue. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. Corporeal; material; firm. "Most ponderous and substantial
    things." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The rainbow [appears to be] a large substantial
       arch.                 --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. Having good substance; strong; stout; solid; firm; as,
    substantial cloth; a substantial fence or wall.
    [1913 Webster]
 
   5. Possessed of goods or an estate; moderately wealthy;
    responsible; as, a substantial freeholder. "Substantial
    yeomen and burghers." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 substantial
   adj 1: fairly large; "won by a substantial margin" [syn:
       {significant}, {substantial}]
   2: having a firm basis in reality and being therefore important,
     meaningful, or considerable; "substantial equivalents" [syn:
     {substantial}, {substantive}]
   3: having substance or capable of being treated as fact; not
     imaginary; "the substantial world"; "a mere dream, neither
     substantial nor practical"; "most ponderous and substantial
     things"- Shakespeare [syn: {substantial}, {real}, {material}]
     [ant: {insubstantial}, {unreal}, {unsubstantial}]
   4: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   5: of good quality and condition; solidly built; "a solid
     foundation"; "several substantial timber buildings" [syn:
     {solid}, {strong}, {substantial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top