ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

substantial

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -substantial-, *substantial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
substantial(adj) มากมาย, See also: ยิ่งใหญ่, สำคัญ, Syn. ample, considerable, large, significant
substantial(adj) แข็งแรง, See also: แน่นหนา, Syn. solid, strong, sturdy
substantial(adj) อุดมสมบูรณ์, See also: มั่งคั่ง, Syn. prosperous, rich, wealthy
substantial(adj) เป็นจริง, See also: เป็นของจริง, เป็นความจริง, มีอยู่จริง, Syn. actual, real, tangible
substantial(adj) มีเนื้อหา, See also: มีแก่นสาร, มีใจความ, Syn. meaningful, pithy
substantial(n) สาระสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร, Syn. essential part
substantialize(vt) ทำให้มีตัวมีตน, See also: ทำให้เป็นของจริง, ทำให้เป็นรูปธรรม, Syn. corporealize, materialize, reify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj., n. (สิ่งที่) มากมาย, ยิ่งใหญ่, มีเนื้อหา, มีใจความ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, เป็นเนื้อหนังมังสา, เป็นพื้นฐาน, มั่งคั่ง, มีอิทธิพล, อุดมสมบูรณ์, แน่นหนา, เป็นความจริง, เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.
consubstantial(คอนซับสแทน'เชิล) adj. เกี่ยวกับร่างเดียวกัน,
insubstantial(อินซับสแทน'เชิล) adj. ไม่มาก, เล็กน้อย, ไม่จริง., See also: insubstantiality n., Syn. slight, Ant. real

English-Thai: Nontri Dictionary
substantial(adj) คงทน, มีตัวตน, มากมาย, มีแก่นสาร, ยิ่งใหญ่
insubstantial(adj) ไร้สาระ, ขี้ปะติ๋ว, เล็กน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
substantial damagesค่าเสียหายที่แท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantial evidenceพยานหลักฐานสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When we release the pod, a substantial amount of energy will be generated.เมื่อเราปล่อยฝักเป็นอย่างมาก ปริมาณของพลังงานที่ จะถูกสร้างขึ้น Contact (1997)
organized crime network, with profits in billions including substantial US operations.และโยงใยเข้าไปในสหรัฐ ทำเงินได้ถึงปีละพันล้านดอลลาร์ The Jackal (1997)
A substantial portion of the root structure was on our property.ก็รากมันอยู่ในบ้านเรานี่นา American Beauty (1999)
We're gonna prevent any substantial atrophy of your good leg with this... and it works your quadriceps.เครื่องกายภาพจะป้องกันไม่ให้คุณขาลีบ มันจะช่วยบริหารกล้ามเนึ้อต้นขา Unbreakable (2000)
Mr. Spencer, if you have any substantial information concerning the Christopher Franzen case, please get on with it.สเปนเซอร์ถ้านายมีข้อมูล สำคัญที่เกี่ยวกับ คดีของคริสโตเฟอร์ เฟรนเซน ก็ช่วยบอกหน่อย 65 Million Years Off (2007)
But you're reading substantial books.แต่เธออ่านหนังสือดีๆ Disturbia (2007)
I remember a substantial wire transfer to an offshore account that took the word "impossible" out of the equation or tell me, ฉันจำได้ว่ามีบัญชีที่ไกลโพ้น เอาคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหรือไม่ก็บอกฉันมา Bang and Burn (2007)
Also, our team found a shitload of... substantial amount of drugs in the house.และ ทีมของเรา ก็พบยาเสพติด จำำนวนมาก ภายในบ้าน Our Father (2008)
That was right after he finished lecturing me on how I'd squandered my above-average intellect and my substantial education, all while he was standing there naked.มันถูกเลยหลังจากที่เขาหยุดสาธยาย ถึงการใช้ความฉลาดปราดเปรื่องของผมอย่างฟุ่มเฟีอย รวมถึงเรื่องเรียนด้วย The Arrival (2008)
And by giving you substantial dosesและโดยการให้ยาในปริมาณมากพอ The Dreamscape (2008)
I want it signed and delivered by a public figure of substantial authority.ผมต้องการให้มีการลงนาม และส่งมันมาโดยคนของรัฐ ที่มีอำนาจอย่างแท้จริง The Bank Job (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
substantialHe made a substantial contribution to economics.
substantialIf one is to save up the chicken feed every day, it will amount to a very substantial sum in a year.
substantialIt will require substantial time and financial resources.
substantialThanks to the opportunity, we were able to avoid substantial effort.
substantialThe project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.
substantialWe have a substantial stake in the venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกอบเป็นกำ(adj) substantial, See also: considerable, Syn. มาก, Example: อาชีพที่ทำให้เกิดรายได้เป็นกอบเป็นกำได้แก่การเลี้ยงไหมและการขายผ้าไหม, Thai Definition: เป็นก้อนใหญ่ ทำประโยชน์ต่อไปได้ดี, Notes: (สำ)
เป็นชิ้นเป็นอัน(adv) substantially, See also: tangibly, considerably, Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เขาไม่ได้เรียนจบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเลย
เป็นโล้เป็นพาย(adv) seriously, See also: substantially, earnestly, Syn. จริงจัง, Ant. , Example: เด็กตัวเท่านี้ พูดจาเป็นโล้เป็นพายยิ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนอีก, Thai Definition: อย่างได้เรื่องได้ราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบบาง[bøpbāng] (adj) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy  FR: fragile ; frêle
จำนวนมากพอควร[jamnūan māk phøkhūan] (adj) EN: substantial
เป็นชิ้นเป็นอัน[pen chin pen an] (adv) EN: substantially ; tangibly ; considerably
เป็นกำลัง[pen kamlang] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly
เป็นการใหญ่[pen kān yai] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: en grand ; à grande échelle
เป็นกอบเป็นกำ[pen køp pen kam] (adj) EN: substantial ; considerable
รูปธรรม[rūppatham] (adj) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal  FR: concret ; réel
อย่างมาก[yāng māk] (adv) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[yāngying] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly  FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBSTANTIAL
SUBSTANTIALLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
substantial
substantially

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gehaltvoll { adj } | gehaltreicher | am gehaltreichstensubstantial | more substantial | most substantial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n, vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) #2,344 [Add to Longdo]
柔;和[やわ, yawa] (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial #14,728 [Add to Longdo]
大体[だいたい, daitai] (n-adv, n-t) general; substantially; outline; main point; approximately; about; (P) #16,121 [Add to Longdo]
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P) #18,282 [Add to Longdo]
どっしり[dosshiri] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial [Add to Longdo]
実のない;実の無い[みのない, minonai] (exp, adj-i) insubstantial; pointless [Add to Longdo]
実質的[じっしつてき, jisshitsuteki] (adj-na) substantial; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substantial \Sub*stan"tial\, a. [F. substantiel, L.
   substantialis.]
   1. Belonging to substance; actually existing; real; as,
    substantial life. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       If this atheist would have his chance to be real and
       substantial agent, he is more stupid than the
       vulgar.                --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. Not seeming or imaginary; not illusive; real; solid; true;
    veritable.
    [1913 Webster]
 
       If happinessbe a substantial good.  --Denham.
    [1913 Webster]
 
       The substantial ornaments of virtue. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. Corporeal; material; firm. "Most ponderous and substantial
    things." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The rainbow [appears to be] a large substantial
       arch.                 --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. Having good substance; strong; stout; solid; firm; as,
    substantial cloth; a substantial fence or wall.
    [1913 Webster]
 
   5. Possessed of goods or an estate; moderately wealthy;
    responsible; as, a substantial freeholder. "Substantial
    yeomen and burghers." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 substantial
   adj 1: fairly large; "won by a substantial margin" [syn:
       {significant}, {substantial}]
   2: having a firm basis in reality and being therefore important,
     meaningful, or considerable; "substantial equivalents" [syn:
     {substantial}, {substantive}]
   3: having substance or capable of being treated as fact; not
     imaginary; "the substantial world"; "a mere dream, neither
     substantial nor practical"; "most ponderous and substantial
     things"- Shakespeare [syn: {substantial}, {real}, {material}]
     [ant: {insubstantial}, {unreal}, {unsubstantial}]
   4: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   5: of good quality and condition; solidly built; "a solid
     foundation"; "several substantial timber buildings" [syn:
     {solid}, {strong}, {substantial}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top