Search result for

guilt

(91 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guilt-, *guilt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guilt[N] ความรู้สึกผิด, See also: ความสำนึก, Syn. remorse, shame, guilty, conscience, Ant. freedom from fault, blamelessness
guilty[ADJ] ซึ่งมีความผิด, Syn. wrong, sentenced, indicted, Ant. cleared, innocent
guilty[ADJ] ซึ่งสำนึกผิด, See also: ละอาย, Syn. remorseful, ashamed, sorry, Ant. free from guilt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guilt(กิลทฺ) n. ความผิด,มลทิน,ความรู้สึกผิด,ความละลายใจ, Syn. culpability,shame
guiltless(กิลทฺ'เลส) adj. ปราศจาก ความผิด,ไร้มลทิน., See also: guiltlessness n., Syn. innocent
guilty(กิล'ที) adj. มีความผิด,เกี่ยวกับความผิด., See also: guiltily adv. guiltiness n., Syn. culpable
bloodguilty(บลัดกิล'ที) adj. มีความผิดฐานฆ่าคนตายหรือทำให้เกิดการนองเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
guilt(n) ความผิด,มลทิน
guiltless(adj) บริสุทธิ์,ไม่มีมลทิน,ไม่มีความผิด
guilty(adj) มีผิด,รู้สึกผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guilt feeling; guiltความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guilt, warความรับผิดในอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guilt; guilt feelingความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guiltlessnessการไม่มีความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guiltyมีความผิด, กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty knowledgeการรู้ตัวว่าเป็นความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty mindเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty verdictคำตัดสิน (ของคณะลูกขุน) ว่ามีความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty, pleadให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guiltการสำนึกผิด, [การแพทย์]
Guilt (Law)ความผิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Guilt Feelingความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
guilty as charged (phrase ) ฉันยอมรับตามนั้น เช่น A: "Were you in that place yesterday?" B: "guilty as charged"

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't think he's guilty.I don't think he's guilty. 12 Angry Men (1957)
- He's guilty.- He's guilty. 12 Angry Men (1957)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่ 12 Angry Men (1957)
All those voting guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนผิดโปรดยกมือของคุณ 12 Angry Men (1957)
OK, that's eleven guilty.ตกลงที่สิบเอ็ดว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
Those voting not guilty?ผู้ลงคะแนนไม่ผิด? 12 Angry Men (1957)
Eleven guilty, one not guilty. Well, now we know where we are.สิบเอ็ดมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีความผิด ดีตอนนี้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน 12 Angry Men (1957)
Eleven of us think he's guilty.สิบเอ็ดของเราคิดว่าเขามีความผิด 12 Angry Men (1957)
- So how come you voted not guilty?- ดังนั้นวิธีที่คุณมาลงคะแนนไม่ผิด? 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guiltAll the evidence points to his guilt.
guiltBut then, full of guilt, sat down at my desk one evening.
guiltDo you have any evidence to prove him guilty?
guiltDo you think his silence denotes guilt?
guiltDo you think the accused is really guilty of the crime?
guiltEverything points to his guilt.
guiltFingerprints left in the room proved the murderer's guilt.
guiltHe admitted his guilt.
guiltHe admitted that he was guilty.
guiltHe confessed his guilt.
guiltHe confessed that he was guilty.
guiltHe could not refrain from smiling, though with a slight sense of guilt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริสุทธิ์[N] innocent, See also: guiltless person, Example: ศาลให้ความยุติธรรมกับผู้บริสุทธิ์เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปราศจากความผิด, Notes: (บาลี)
ตราบาป[N] sin, See also: guilt, Syn. บาปติดตัว, Example: เขารู้สึกว่าอดีตที่เขาเคยเป็นคนคุกนั้น เป็นตราบาปติดตัวเขาไปตลอด, Thai definition: ความรู้สึกว่าเป็นบาปซึ่งมีฝังอยู่ในจิตใจตลอดไป
ความรู้สึกผิด[N] guilt, See also: conscience, Example: เธอโกหกพ่อแม่แต่เธอก็ยังมีความรู้สึกผิดในใจ
โทษโพย[N] guilt, See also: punishment, crime, offense, penalty, Syn. โทษ, Example: ถ้าคุณทำผิดเองกรุณาอย่ากล่าวโทษโพยผู้อื่น
ความผิด[N] guilt, See also: culpability, Ant. ความถูกต้อง, Example: ศาลตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดแต่อย่างใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful   FR: taré
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: guilt ; culpability   FR: culpabilité [f] ; tort [m]
ความรู้สึกผิด[n. exp.] (khwām rūseuk phit) EN: guilt ; conscience   
ไม่มีความผิด[X] (mai mī khwāmphit) EN: innocent ; not guilty   FR: innocent ; non coupable
มีความผิด[v. exp.] (mī khwāmphit) EN: be guilty ; be at fault ; be wrong ; have done sth wrong   FR: être coupable ; être fautif
มีความผิด[adj.] (mī khwāmphit) EN: guilty   FR: coupable ; fautif
นิรโทษ[adj.] (nirathōt) EN: exempt from punishment ; free from guilt   
ผู้ผิด[n.] (phūphit) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error   FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ปล่อยนก[v. exp.] (plǿi nok) EN: take no action against guilty person   
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; confess ; own up ; plead guilty   FR: avouer ; s'accuser

CMU English Pronouncing Dictionary
GUILT    G IH1 L T
GUILTY    G IH1 L T IY0
GUILTLESS    G IH1 L T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guilt    (n) (g i1 l t)
guilty    (j) (g i1 l t ii)
guiltier    (j) (g i1 l t i@ r)
guiltily    (a) (g i1 l t i l ii)
guiltiest    (j) (g i1 l t i i s t)
guiltless    (j) (g i1 l t l @ s)
guiltiness    (n) (g i1 l t i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuld {f} (an) | die Schuld für etw. tragenguilt (of; for) | to bear the guilt of sth. [Add to Longdo]
Schuldkomplex {m}guilt complex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿闍世コンプレックス[あじゃせコンプレックス, ajase konpurekkusu] (n) Ajase complex (feelings of guilt towards one's mother) [Add to Longdo]
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
遣らかす[やらかす, yarakasu] (v5s,vt) to perpetrate; to do; to be guilty of [Add to Longdo]
故意[こい, koi] (n) (1) intention; purpose; bad faith; (2) (See 構成要件) mens rea (guilty mind); (P) [Add to Longdo]
後ろめたい[うしろめたい, ushirometai] (adj-i) feeling guilty; with a guilty conscience [Add to Longdo]
後ろめたく思う[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience [Add to Longdo]
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P) [Add to Longdo]
罪の無い;罪のない[つみのない, tsuminonai] (exp,adj-i) guiltless; innocent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有罪[yǒu zuì, ㄧㄡˇ ㄗㄨㄟˋ, ] guilty [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] guilt; crime; fault; blame; sin [Add to Longdo]
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, / ] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime [Add to Longdo]
罪疚[zuì jiù, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, ] guilt [Add to Longdo]
罪责[zuì zé, ㄗㄨㄟˋ ㄗㄜˊ, / ] guilt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guilt \Guilt\ (g[i^]lt), n. [OE. gilt, gult, AS. gylt, crime;
   probably originally signifying, the fine or mulct paid for an
   offence, and afterward the offense itself, and akin to AS.
   gieldan to pay, E. yield. See {Yield}, v. t.]
   1. The criminality and consequent exposure to punishment
    resulting from willful disobedience of law, or from
    morally wrong action; the state of one who has broken a
    moral or political law; crime; criminality; offense
    against right.
    [1913 Webster]
 
       Satan had not answer, but stood struck
       With guilt of his own sin.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Exposure to any legal penalty or forfeiture.
    [1913 Webster]
 
       A ship incurs guilt by the violation of a blockade.
                          --Kent.
    [1913 Webster]
 
   3. A feeling of regret or remorse for having committed some
    improper act; a recognition of one's own responsibility
    for doing something wrong. "Depression is often rooted in
    guilt which has not been dealt with in an appropriate
    way." "Guilt is a natural and appropriate consequence to a
    wrong action."
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guilt
   n 1: the state of having committed an offense [syn: {guilt},
      {guiltiness}] [ant: {innocence}]
   2: remorse caused by feeling responsible for some offense [syn:
     {guilt}, {guilty conscience}, {guilt feelings}, {guilt trip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top