ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

as a matter of fact

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as a matter of fact-, *as a matter of fact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as a matter of fact[IDM] อันที่จริง, See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง, Syn. actually

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because as a matter of fact there's a war on.เพราะว่าคือเรื่องของความคือจริง มีสงครามกับ จากนั้นพี่ชายในสงคราม Yellow Submarine (1968)
As a matter of fact it is.จริง ๆแล้วก็ใช่ Dirty Dancing (1987)
I already have. As a matter of fact I fired a few people over your projections.ผมอ่านหมดแล้ว Limitless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as a matter of factAs a matter of fact, all great discoverers have been regarded as dreamers.
as a matter of factAs a matter of fact, bankruptcy is inevitable.
as a matter of factAs a matter of fact, he did it by himself.
as a matter of factAs a matter of fact, he doesn't agree with me.
as a matter of factAs a matter of fact, he is a man of faith.
as a matter of factAs a matter of fact, he knows nothing about it.
as a matter of factAs a matter of fact, he knows very little of the matter.
as a matter of factAs a matter of fact, he's going to the states.
as a matter of factAs a matter of fact, his lecture was boring.
as a matter of factAs a matter of fact, I did it.
as a matter of factAs a matter of fact, I dislike him.
as a matter of factAs a matter of fact, I do speak Spanish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท้ที่จริง[ADV] as a matter of fact, See also: in fact, really, truly, Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง, Example: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
อันที่จริง[ADV] in fact, See also: as a matter of fact, Syn. จริงๆ แล้ว, ความจริง, ที่จริง, ที่แท้, Example: อันที่จริงฉันก็กลัวว่าผู้อ่านจะเบื่อกันซะก่อน ที่หมู่นี้ฉันมุ่งแต่เขียนถึงวิธีเสริมสวยชะลอความแก่อยู่เรื่อย ๆ, Thai definition: คำที่ใช้แสดงว่าความจริงไม่ตรงกับที่รู้หรือคิดหรือกล่าวมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; à vrai dire
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed   FR: en fait ; en réalité
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire

Japanese-English: EDICT Dictionary
実のところ[じつのところ, jitsunotokoro] (exp,adv) as a matter of fact; to tell the truth [Add to Longdo]
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P) [Add to Longdo]
実を言うと;実をいうと[じつをいうと;じつをゆうと(実を言うと), jitsuwoiuto ; jitsuwoyuuto ( mi wo iu to )] (exp,adv) (See 実を言えば) as a matter of fact; to tell the truth [Add to Longdo]
実を言えば[じつをいえば, jitsuwoieba] (adv) as a matter of fact; to tell the truth [Add to Longdo]
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P) [Add to Longdo]
全く以て[まったくもって, mattakumotte] (exp) as a matter of fact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 as a matter of fact
   adv 1: in reality or actuality; "in fact, it was a wonder anyone
       survived"; "painters who are in fact anything but
       unsophisticated"; "as a matter of fact, he is several
       inches taller than his father" [syn: {in fact}, {in point
       of fact}, {as a matter of fact}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top