Search result for

*à*

(105 entries)
(2.219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: à, -à-
Possible hiragana form: **
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)
CA (ซีเอ) (n ) ใช้เป็นคำย่อเวลาเรียก โรคมะเร็ง (มาจากคำว่า cancer) อาจตามด้วยอวัยวะที่เกิดโรค เช่น CA liver (พูดว่า ซีเอ ลิเว่อ) หมายถึง มะเร็งตับ

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
cat (n ) แมว

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable
Allaby, alibi[al-la-bi] (n vt ) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.
anorak (slang ) a person who has a very strong interest, perhaps obsessive, in niche subjects. This interest may be unacknowledged or not understood by the general public
arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abatteur (n ) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants
aboutbit, small piece
abrasif (adj ) abrasive
acf (n ) French Automobile Club
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)
cabillaud (n ) cod, codfish

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding (adj ) ทนทาน
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว
bank ( ) ธนาคาร

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
alkylphenol (n ) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.
Arachnophobie (n name ) โรคกลัวแมงมุม
arthritis (n ) โรคปวดข้อ
asap (slang ) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
axonemeเส้นกลางของ chromosome
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม
caesarian section (n ) การผ่าท้องทำคลอด
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Anis-sak (vi ) ซวยโคตรๆ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter (n ) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.
cardioversion (n ) a medical procedure by which an abnormally fast heart rate or cardiac arrhythmia is converted to a normal rhythm, using electricity or drugs. Synchronized electrical cardioversion uses a therapeutic dose of electric current to the heart, at a specific moment in the cardiac cycle. Pharmacologic cardioversion, also called chemical cardioversion, uses antiarrhythmia medication instead of an electrical shock.

Longdo Dictionary ภาษาโปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
baikดี
Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even as time starts to sign his name on our eyes[CN] 单帝烦る泊à帽 Girls (2014)
Criminally, pimps follow the same behavioral pattern as drug dealers.[CN] 眖デ竜àㄓ弧 ρ栝㎝瑀砪妓 宽碻帝︽家Α Angels (2014)
I need a driver and a confidant, a bagman and a protector.[CN] 我需要一个司机和一个知己, à推销员和保护。 Stretch (2014)
What is the status of Delta-Xray-Delta? Over.[CN] 叫蹲厨à瑆X钉瞷竚 Puppies and Kittens (2014)
- DON'T YOU MEAN, LIKE, A FIFTH--[CN] 难道你的意思是一样, àfifth -- Not Cool (2014)
I was always a Royals fan, myself.[CN] 我总是 à皇家队球迷,我自己。 Aftermath (2014)
I need the status of Delta-Xray-Delta.[CN] 叫蹲厨à瑆X钉竚 Puppies and Kittens (2014)
Really? You guys look like the stars of a cop show called Hawaiian dads.[CN] 钩廊畄ρ疪à 22 Jump Street (2014)
The Marquis D'Andervilliers invited us to a Chasse à Courre![CN] 安德威烈侯爵邀请我们去参加围猎! The Marquis D'Andervilliers invited us to a Chasse à Courre! Madame Bovary (2014)
J'ai étudié à Paris.[JA] J'étudié à Paris. Learning to Drive (2014)
Lieutenant Mark Hammond. Delta Force.[CN] 皑籜紈い盠 ㄓà瑆场钉 Puppies and Kittens (2014)
Or least I was when there was still a Delta Force.[CN] и琌弧 狦à瑆场钉临杠 Puppies and Kittens (2014)
Delta-Xray-Delta. This is Northern Light.[CN] à瑆X钉 硂ń琌伐皚 Puppies and Kittens (2014)
Voilà.[CN] 好啦~ Voilà. Gone Girl (2014)
I thought someone you can give advice.[CN] 我想,我à 你小费可以给。 Hazard Jack (2014)
- Leon always loved animals, ever since he was a little boy.[CN] à莱昂始终 喜欢动物。 因为我小的时候。 God's Pocket (2014)
let's go to that motel we saw earlier around the corner, okay?[CN] иΝ刁à ê═ó繻 盾 The Drama in the Queen (2014)
And it's chemically enhancing you.[CN] - 眖て厩àτē 癸Τ糤眏ノ If You Can't Stand the Heat (2014)
Well, I've been looking over a case from awhile back, and I was hoping you'd be willing to look at yesterday's science through today's lens.[CN]  и癬侣﹙ и辨ノ瞷à穝糵跌 Phoenix Rising (2014)
Come in. Delta-Xray-Delta.[CN] à瑆X钉 硂ń琌伐 Puppies and Kittens (2014)
I'm just, uh, having a moment of déjà vu.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}我只是突然有种... {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}I'm just, uh, having a moment {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}即视感 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}of déjà vu. I Origins (2014)
I copy you Delta-Xray![CN] à瑆X钉 и钮 Puppies and Kittens (2014)
A hillbilly lives here.[CN] à乡巴佬住在这里。 The Signal (2014)
Delta-Xray-Delta.[CN] à瑆X钉 Puppies and Kittens (2014)
No, I don't think so, but...[CN] 昨日重现啊 达尔 It's déjà vu, Dar. The Covenant (2017)
I'm having déjà vu or, like, a psychotic episode, and I really need your help because I'm falling apart.[CN] 我发现有既视感,或是精神病发作,我真的 I'm having déjà vu or, like, a psychotic episode, and I really 需要帮忙,因为我现在一片混乱 need your help because I'm falling apart. Premature (2014)
A U.S. sniper went rogue and killed several military officers.[CN] à美国狙击手去流氓 并杀害了几名军官。 Sniper: Legacy (2014)
And Jenny provided a sort of escape, you know, an uninhibited extension of Brian, someone completely free.[CN] τJenny硂à︹玱矗ㄑ琘贺秆叉 - 琌Brianヴê场だи Чパ The Drama in the Queen (2014)
I don't want to do it. I need absolute silence while I fall into character.[CN] и磕硂à︹惠璶繰 22 Jump Street (2014)
Et voilà.[CN] 看吧 Et voilà. 等一下 Wait a minute. Green Light (2015)
Delta-Xray-Delta.[CN] à瑆X钉 杠 Puppies and Kittens (2014)
I look so fucking badass![CN] и跑Θà︹ 22 Jump Street (2014)
This is obviously a story-- a story-- a story to represent these moments when the fear and-and...[CN] 这显然是 àstory -- àstory Believe Me (2014)
I'm gonna do it. I just got to get it at the right angle.[CN] и璶琵и踌à 22 Jump Street (2014)
A gambling addiction.[CN] à赌瘾。 Stretch (2014)
So we got in touch with a demonologist.[CN] 我们取得了联系 恶魔学识à, 和谈判后, 小,少量, The Possession of Michael King (2014)
You settle into worn-out roles. One gets possessive, the other runs away.[CN] 策篋㏕﹚à︹ 跑胕稱発 22 Jump Street (2014)
Voilà.[JA] Voilà By the Sea (2015)
And, um, we used to meet at a hotel Just around the corner from where she lived.[CN] и竒盽產╀à皊┍ǎ Burden of Proof (2014)
I've got roadblocks on ever corner in an out of town. He won't get far.[CN] 马马–锣à常砞隔毁 発ぃ环 Angels (2014)
You see, you're so flexible, and you're so strong, you can play like a Latin female superhero or something.[CN] 你是那么的灵活 而如此强大,你可以解释 à拉丁超级英雄什么的。 My Man Is a Loser (2014)
Do you copy? Delta-Xray-Delta.[CN] à瑆X钉 Puppies and Kittens (2014)
I... I didn't copy that, Delta-Xray.[CN] и⊿钮睲à瑆X钉 Puppies and Kittens (2014)
This is a Dishka round, uh, little over twelve millimeter diameter, round, very deadly when it hits you.[CN] 这是 àDishka轮,嗯, 很少超过12 毫米直径的圆形, 当它击中你很致命的。 The Hornet's Nest (2014)
Déjà vu all over again,[CN] 昨日重现了 Déjà vu all over again. Turbo Kid (2015)
Impressive.[CN] 瞧 Voilà. I Am Wrath (2016)
- A KEGGER BY THE CREEK?[CN] àkegger的小溪? Not Cool (2014)
[SPEAKS IN FRENCH][CN] 等着瞧吧 Et voilà ! The World Set Free (2014)
Delta-Xray location currently unknown.[CN] à瑆X钉竚﹟ゼ絋 Puppies and Kittens (2014)
Anthropologically speaking, homosexuality is not a prerequisite for cross-dressing.[CN] Jenny琌摆 眖摸厩àτē 钵杆聖獶常琌┦攀 The Drama in the Queen (2014)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, ㄟ ㄟ ㄓˋ, AA] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 à
   at; to; toward; towards
   at; beside; by; near; nearby; near to; next to
   a; in; inside; into; on; per; within
   with
   for; to; in order to; per
   on; upon
   until; till
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 .. à
   ... to; from ... to; of ... to
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 à
   at...each
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 .. à
   ...to; from...to; of ... to
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top