ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dm-, *dm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
roadmap(n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., See also: strategic plan, Syn. plan
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
CDMA(abbrev) CDMA (Code division multiple access) คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คนนึง ไปยังอีกคนนึง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันใน channel เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลจากหลายๆผู้ใช้งานใน channel เดียวกันได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dmabbr. diabetes mellitus, diastolic murmur
dmkaabbr. diabetes mellitus ketoacidosis
adm.abbr. Admiral, Admiralty
adman(แอด' แมน) n., pl. -men.) ผู้โฆษณา
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt., vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive

English-Thai: Nontri Dictionary
admeasure(vt) จัด, วัด
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ, การปกครอง, การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ปกครอง
admirable(adj) น่าชมเชย, น่าเลื่อมใส, น่ายกย่องสรรเสริญ
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ, กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
admiration(n) การชมเชย, การยกย่องสรรเสริญ, ความยินดี, ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย, เลื่อมใส, ยกย่องสรรเสริญ, นิยม, นับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DMA (direct memory access)ดีเอ็มเอ (การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [ m ] ; proviseur [ m ] ; principal [ m ] ; directeur d'école [ m ]
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
อำนาจการปกครอง[amnāt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative power
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอ[amphoē] (n) EN: district  FR: district administratif [ m ] ; arrondissement [ m ] ; sous-préfecture [ f ]
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [ f ]
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [ m ]
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [ m ] ; prieur [ m ] ; père supérieur [ m ]
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DMZ D IY1 EH2 M Z IY2
DMITRI D AH0 M IY1 T R IY0
DMITRI D M IY1 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DM (n) dˈɔɪtʃmaːk (d oi1 ch m aa k)
Dmitri (n) dəmˈiːtriː (d @ m ii1 t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非军事区[fēi jūn shì qū, ㄈㄟ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄑㄩ, / ] DMZ; Demilitarized Zone #56,766 [Add to Longdo]
门捷列夫[Mén jié liè fū, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, / ] Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table #187,461 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] dm [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
sich erkundigen nach etw./jmdm.(vt) ไต่ถาม, หาข้อมูล เช่น Er hat sich vorher nach dem Weg erkundigt., Syn. informieren sich
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม
Geldmarkt|der, pl. Geldmärkte| ตลาดการเงิน
widmen(vt) |widmete, hat gewidmet| อุทิศ เช่น Ich widme meinem Vater so selten Zeit. ฉันอุทิศเวลาให้กับพ่อน้อยมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DM, DEM : Deutsche MarkGerman Mark(s), Deutschmark(s) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
変更[へんこう, henkou] (n, vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P) #196 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship #423 [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n, vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) #502 [Add to Longdo]
政府[せいふ, seifu] (n) government; administration; (P) #734 [Add to Longdo]
行政[ぎょうせい, gyousei] (n, adj-no) administration; (P) #761 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
[wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) #817 [Add to Longdo]
運営[うんえい, un'ei] (n, vs) management; administration; operation; (P) #914 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ニッカド[にっかど, nikkado] nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DM
   n 1: diabetes caused by a relative or absolute deficiency of
      insulin and characterized by polyuria; "when doctors say
      `diabetes' they usually mean `diabetes mellitus'" [syn:
      {diabetes mellitus}, {DM}]
   2: a metric unit of length equal to one tenth of a meter [syn:
     {decimeter}, {decimetre}, {dm}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DM
     Delta Modulation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DM
     Development Machine (Corel)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DM
     DeMilitarisierte zone (Firewall)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DM
     Device Mapper (Linux)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DM
     Disconnect Mode (LAPB)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top