ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一人当たり

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一人当たり-, *一人当たり*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Each person's share of the expenses for the party is 4000 yen.パーティーの費用は一人当たり4000円です。
1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.アメリカは世界の1/4の二酸化炭素を排出しており、一人当たりの排出量も世界で最も多いのです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every two months, the typical loan officer approves 35 to 40 loans.[JA] 通常の社員一人当たりの 融資件数は2ヶ月に35から40件 Yes Man (2008)
One name rang the cherries.[JA] 一人当たりが出た Hearts and Minds (2010)
50 bucks a pop.[JA] 一人当たり$50だ Bloodlines (2014)
Not really. The Gemenon ships use more water per capita than any other ships in the fleet.[JA] ジェミノン船は艦隊内の他の船よりも 一人当たりで水を沢山使用しているの Colonial Day (2005)
Fifteen one day ... 500 rubles for each that we deliver.[JA] 一日で十五人... 手当てが一人当たり五百ルーブル Defiance (2008)
The per capita average in Africa, India, China, Japan, EU, Russia.[JA] 一人当たり平均、アフリカ、インド、 中国、日本、EU、ロシア An Inconvenient Truth (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top