ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einsatz

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einsatz-, *einsatz*
German-Thai: Longdo Dictionary
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
Einsätze(n) |pl.| , See also: der Einsatz
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzbereitschaft {f}readiness for duty [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Einsatzteil {n} | Einsätze {pl}inset | insets [Add to Longdo]
Einsatz {m}action; operation [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Einsatzzeichen {n} [mus.] | jdm. den Einsatz gebencue | to give sb. hos cue [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Schubladeneinsatz {m}tray [Add to Longdo]
Einsatz {m} (Musik)entry [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Auftritt {m} (Theater)entrance [Add to Longdo]
Einsatz {m} (von Arbeitskräften)employment [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Hingabe {f}commitment [Add to Longdo]
Einsatz {m}encouragement [Add to Longdo]
Einsatz {m}insert [Add to Longdo]
Einsatz {m} | den Einsatz erhöhenante | up the ante [Add to Longdo]
Einsatz {m}jackpot [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Spieleinsatz {m} | den Einsatz erhöhen | um hohe Einsätze spielenstake; pool | to raise the stake | to gamble for high stakes [Add to Longdo]
Einsatz der Instrumente [mus.]entry of the instruments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Einsatz /ainzats/ 
   encouragement; insert; inset; jackpot; stake

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top