ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abdication

AE2 B D IH0 K EY1 SH AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abdication-, *abdication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdication[N] การสละราชสมบัติ, Syn. stepping down

English-Thai: Nontri Dictionary
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdicationการสละราชสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I await the day that I relinquish my position to the person who carries through with the abdication of the Qing Emperor.ที่ผมจะได้สละตำแหน่งนี้ให้กับคน ที่ทำให้จักรพรรดิชิงสละราชสมบัติได้ 1911 (2011)
Given the seriousness of these events and after careful consideration, it is the grim duty of this council to demand your immediate, unconditional abdication as Supreme of this coven.ทำให้เกิดความรุนแรง ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหลังจากการพิจรณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว มันเป็นหน้าที่อันเคร่งครัด ของสภานี้ Burn, Witch. Burn! (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสละราชสมบัติ[N] abdication, Example: สาเหตุของการสละราชสมบัติของพระองค์มาจากการปฏิวัติของประชาชน, Thai definition: การที่กษัตริย์มอบสิทธิ์ในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้แก่ผู้อื่นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสละราชสมบัติ[n. exp.] (kān sala rātchāsombat) EN: abdication   FR: abdication [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABDICATION AE2 B D IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abdication (n) ˌæbdɪkˈɛɪʃən (a2 b d i k ei1 sh @ n)
abdications (n) ˌæbdɪkˈɛɪʃənz (a2 b d i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
譲位;讓位[じょうい, joui] (n,vs) abdication [Add to Longdo]
禅譲[ぜんじょう, zenjou] (n,vs) (historical, in China) abdication by an emperor in favor (favour) of a more virtuous successor [Add to Longdo]
退位[たいい, taii] (n,vs) abdication [Add to Longdo]
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abdication \Ab`di*ca"tion\, n. [L. abdicatio: cf. F.
   abdication.]
   The act of abdicating; the renunciation of a high office,
   dignity, or trust, by its holder; commonly the voluntary
   renunciation of sovereign power; as, abdication of the
   throne, government, power, authority.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abdication
   n 1: a formal resignation and renunciation of powers [syn:
      {abdication}, {stepping down}]
   2: the act of abdicating [syn: {abdication}, {stepping down}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abdication /abdikasjɔ̃/ 
  abdication; abandonment

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top