Search result for

คัดค้าน

(48 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คัดค้าน-, *คัดค้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดค้าน[V] oppose, See also: object, disagree, protest, Syn. ค้าน, ต้านทาน, ทักท้วง, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ท้วง, Example: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น, Thai definition: ไม่เห็นด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คัดค้านก. แสดงอาการไม่เห็นด้วย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you contest my judgment?เจ้าจะคัดค้านคำตัดสินของข้าเหรอ? Lancelot (2008)
He doesn't like to be challenged.เขาไม่ชอบให้ใครคัดค้าน To Kill the King (2008)
Good, it's the choice of everyone, there's no objections right?ดีเลย มันคือทางเลือกของทุกคน ไม่มีการคัดค้านใช่มั้ย? Beethoven Virus (2008)
If we let him be like this, the parents will protest without a doubt.ถ้าให้เค้่าออกซะตอนนี้ พวกพ่อแม่ของเด็กก็จะคัดค้านไม่ได้ไง Baby and I (2008)
If the sons of the Ministers are tortured, how will you handle the outcry?ถ้าเหล่าลูกชายของท่านเสนาต่างๆถูกทรมาณ ท่านจะรับมือกับเสียงคัดค้านอย่างไรดี? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน The Kingdom of the Winds (2008)
What's more, our men in Baekam and Namso Fortress were kicked out.มีอีกเรื่องหนึ่ง คนของเราแจ้งว่าป้อมเบคามและป้อมนัมโซก็คัดค้านพวกเรา The Kingdom of the Winds (2008)
They kicked out our messengers there?พวกเขาคัดค้านต่อผู้ส่งสารอย่างนั้นรึ? The Kingdom of the Winds (2008)
No. Not hereมีใครคัดค้านบ้างไหม ? Quantum of Solace (2008)
Yes.การค้าขายกับพวกตะวันตกนั้น มีเสียงคัดค้านอย่างมาก Goemon (2009)
Despite your endless protestations, your brother's a terrorist.อย่างไรก็ตาม คำคัดค้านของท่านก็ไม่สิ้นสุด น้องชายของท่านคือผู้ก่อการร้าย Chapter Five 'Exposed' (2009)
I strongly advise against doing this, especially on your own.ดิฉันขอคัดค้านการไปในครั้งนี้นะคะ.. ยิ่งไปเองด้วยแล้ว.. Invictus (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[v. exp.] (khatkhān kham klāohā) EN: reject an accusation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balk[VI] ขัดขวาง, See also: คัดค้าน, ต้านทาน, หยุดยั้ง, Syn. refuse
balk at[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. bail at, burke at, jib at
baulk at[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่ยอมทำตาม, Syn. balk at
dead set against[IDM] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน
demur at[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. object to, protest against, raise to, take to
demur to[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. object to, protest against, raise to, take to
deplore[VT] คัดค้าน, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, Syn. condemn, disapprove
deprecate[VT] คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. condemn, denounce
go against[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, ขัดแย้งกับ, Syn. be against
gainsay[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับความจริง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, concede

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
contra(คอน'ทระ) prep. ต้าน,ต่อต้าน,คัดค้าน,ตรงกันข้าม -adv. ในทางตรงกันข้าม
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
demur(ดิเมอร์') vi.,n. (การ) คัดค้าน,ลังเล., See also: demurrable adj. ดูdemur, Syn. object
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
blackball(n) บัตรคัดค้าน
con(n) ความตรงข้าม,การแย้ง,การโต้แย้ง,การต่อต้าน,ผู้คัดค้าน
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
demur(vi) คัดค้าน,ต่อต้าน,รั้งรอ,ลังเล,ไม่เห็นด้วย
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(vi) ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ขัดแย้ง,แตกร้าว,ทะเลาะ,ไม่ลงรอยกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
challenge (vt) คัดค้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top