ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a.d.

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a.d.-, *a.d.*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.D.[ABBR] ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), See also: ค.ศ.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักราช

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The late fourth century A.D. the Roman Empire began to crumble.ในตอนปลายศตวรรษที่ 4 จักรรวรรดิโรมันเริ่มล่มสลาย Agora (2009)
I'm just following protocol. Look, man, whatever. Just call our A.D. He'll sort things out, huh?ฟังนะพวก นายแค่โทรหาเจ้านายเรา แล้วพวกนายก็จะกระจ่างเองแหละ Sex and Violence (2009)
A.d. a.ผู้ช่วยอัยการเขตน่ะ Chapter Two 'Ink' (2009)
She told us that Gellar was working on a theory about an early A.D. cult, the Enesserrette, who believed that the book of revelations was not only a biblical prophecy but some kind of code to bring about the end of the world.เธอบอกเราว่าเกลล่าร์ กำลังศึกษาทฤษฎี... เกี่ยวกับช่วงต้นคริสตศักราช พวกเอเนสเซอเรท ที่เชื่อว่า... พระธรรมวิวรณ์ ไม่ใช่แค่คำพยากรณ์ในไบเบิล... Just Let Go (2011)
Yeah, good night! (* The Pack A.D. performing Take * ) * Take my last breath *ครับ ราตรีสวัสดิ์ ฉันยังได้กลิ่นเขาอยู่ ตื่นได้แล้วจ้า Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a.d.The general use of forks for eating started in the tenth century A.D.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ศ.[N] Christian era, See also: A.D., Syn. คริสต์ศักราช, Example: ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964, Thai definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
คริสต์ศักราช[N] Christian Era, See also: A.D., Syn. ค.ศ., Example: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร, Thai definition: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค.ศ.[n.] (khø.sø.) EN: Christian era ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสต์ศักราช[n. prop.] (Khritsakkarāt) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสต์ศตวรรษ[n. exp.] (Khrit satawat) EN: century A.D.   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
a.D. : außer Dienstret., retd. : retired [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ad- \Ad-\ [A Latin preposition, signifying to. See {At}.]
   As a prefix ad- assumes the forms ac-, af-, ag-, al-, an-,
   ap-, ar-, as-, at-, assimilating the d with the first letter
   of the word to which ad- is prefixed. It remains unchanged
   before vowels, and before d, h, j, m, v. Examples: adduce,
   adhere, adjacent, admit, advent, accord, affect, aggregate,
   allude, annex, appear, etc. It becomes ac- before qu, as in
   acquiesce.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 A.D.
   adv 1: in the Christian era; used before dates after the
       supposed year Christ was born; "in AD 200" [syn: {AD},
       {A.D.}, {anno Domini}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AD
     Active Directory (MS, Windows, AD, DS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AD
     Analog-to-Digital (D/A), "A/D"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AD
     Authorized Distributor (DEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AD
     Autonomous Domain
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ad
  1. at; to; toward; towards
  2. until; till

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 ad
  loudly

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 ad
  all of a sudden; suddenly

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 ad
  appellation; name

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top