Search result for

一人

(46 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一人-, *一人*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n ) การใช้ชีวิตอยู่คนเดียว, การใช้ชีวิตเพียงลำพัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
一人[ひとり, hitori] Thai: คนเดียว English: one person
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人(P);独り(P);1人[ひとり(P);いちにん(一人;1人), hitori (P); ichinin ( hitori ; 1 nin )] (n) (1) (esp. 一人) one person; (2) (ひとり only) (esp. 独り) alone; unmarried; solitary; (P) [Add to Longdo]
一人きり;独りきり;一人切り;独り切り;1人きり;1人切り[ひとりきり, hitorikiri] (n,adv) (See 一人っきり) all on one's own [Add to Longdo]
一人っきり;独りっきり;一人っ切り;独りっ切り;1人っきり;1人っ切り[ひとりっきり, hitorikkiri] (n,adv) (See 一人きり) all on one's own [Add to Longdo]
一人っ子[ひとりっこ, hitorikko] (n) an only child; (P) [Add to Longdo]
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P) [Add to Longdo]
一人として[ひとりとして, hitoritoshite] (exp) as one of [Add to Longdo]
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude [Add to Longdo]
一人エッチ[ひとりエッチ, hitori ecchi] (n) masturbation; onanism [Add to Longdo]
一人一人(P);一人ひとり[ひとりひとり(P);ひとりびとり(一人一人), hitorihitori (P); hitoribitori ( hitorihitori )] (n-t,suf) one by one; each; one at a time; (P) [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Out of the students, only one had read that book.20人の生徒のうちたった一人しかその本を読んだことがなかった。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
We could really use another person around here.あと一人、いればなあ。
If you insist on going alone, please do so.あなたがあえて一人で行きたいならどうぞ。
It is dangerous for you to travel to a foreign country by yourself.あなたが一人で外国に旅行するのは危険だ。
I cannot consent to your going alone.あなたが一人で行くことに同意できない。
Did you write this fairy tale by yourself?あなたはこの童話を一人で書いたのですか。
Why are you alone?あなたはどうして一人きりなのですか。
You have only to set out on a trip by yourself.あなたは一人で旅に出さえすればよい。
Will you travel alone?あなたは一人で旅をするつもりですか。
Would you like a single room?あなたは一人部屋が好きですか。
You are the only person that I can trust.あなたは私が信用できるたった一人の人です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right wait here.[CN] 一人200 Close Encounters (2017)
Vanesa is fucking sick of all of us.[CN] 别用第一人称谈论我的节目 Skins (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[JA] (佑希) 彼女は人気小説家 荻江(おぎえ) 響(ひびき)の 一人娘なんですよ Confrontation (2017)
I just think about my dad out there on his boat all alone.[JA] 一人で船を漕いでる親父のことを考えている Dragonstone (2017)
Protecting these firewalls, yes, that's my job. But I can't do it alone.[JA] 感染を防ぐのが私の役目よ だけど私一人じゃ出来ない Life (2017)
And you're talking about your fee being capped at more money than they paid me.[CN] 假如我们中的任何一人违约了 那所有人的协议就都无效了 Admission of Guilt (2017)
Cathy, what's gonna happen when he tells the authorities he's the wrong one?[CN] 其中两人跟伊斯兰王权组织的 卡拉比年龄相仿 其中一人三星期前入境美国 从阿富汗经过加拿大入境 Chapter 55 (2017)
And I trust the eyes of an honest man more than I trust what everybody knows.[JA] そして 私は皆の目よりも 正直な一人の男の目を信用する The Queen's Justice (2017)
OK? And you'll help me?[CN] 她在这岛上孤单一人,又被偷又被人烦,却没有人帮她。 The Secret of the Flame Tree (2017)
So why's a nice girl on her own heading to King's Landing?[JA] 女の子が一人でキングズランディングに何の用だ Stormborn (2017)
I wouldn't be alone.[JA] 一人ではない The Queen's Justice (2017)
The lifeboats are meant for one person.[JA] 救命艇は一人乗りだ Life (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top