ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一人

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一人-, *一人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一人[dì yī rén chēng, ㄉㄧˋ ㄧ ㄖㄣˊ ㄔㄥ, / ] first person (in writing) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n ) การใช้ชีวิตอยู่คนเดียว, การใช้ชีวิตเพียงลำพัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
一人[ひとり, hitori] Thai: คนเดียว English: one person
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人(P);独り(P);1人[ひとり(P);いちにん(一人;1人), hitori (P); ichinin ( hitori ; 1 nin )] (n) (1) (esp. 一人) one person; (2) (ひとり only) (esp. 独り) alone; unmarried; solitary; (P) [Add to Longdo]
一人きり;独りきり;一人切り;独り切り;1人きり;1人切り[ひとりきり, hitorikiri] (n,adv) (See 一人っきり) all on one's own [Add to Longdo]
一人っきり;独りっきり;一人っ切り;独りっ切り;1人っきり;1人っ切り[ひとりっきり, hitorikkiri] (n,adv) (See 一人きり) all on one's own [Add to Longdo]
一人っ子[ひとりっこ, hitorikko] (n) an only child; (P) [Add to Longdo]
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P) [Add to Longdo]
一人として[ひとりとして, hitoritoshite] (exp) as one of [Add to Longdo]
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude [Add to Longdo]
一人エッチ[ひとりエッチ, hitori ecchi] (n) masturbation; onanism [Add to Longdo]
一人一人(P);一人ひとり[ひとりひとり(P);ひとりびとり(一人一人), hitorihitori (P); hitoribitori ( hitorihitori )] (n-t,suf) one by one; each; one at a time; (P) [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Out of the students, only one had read that book.20人の生徒のうちたった一人しかその本を読んだことがなかった。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
We could really use another person around here.あと一人、いればなあ。
If you insist on going alone, please do so.あなたがあえて一人で行きたいならどうぞ。
It is dangerous for you to travel to a foreign country by yourself.あなたが一人で外国に旅行するのは危険だ。
I cannot consent to your going alone.あなたが一人で行くことに同意できない。
Did you write this fairy tale by yourself?あなたはこの童話を一人で書いたのですか。
Why are you alone?あなたはどうして一人きりなのですか。
You have only to set out on a trip by yourself.あなたは一人で旅に出さえすればよい。
Will you travel alone?あなたは一人で旅をするつもりですか。
Would you like a single room?あなたは一人部屋が好きですか。
You are the only person that I can trust.あなたは私が信用できるたった一人の人です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think there's another one who's barmy.[JA] 気がふれたのがもう一人 And Then There Were None (1945)
If not ... we shall all go the same way ... and Mr Owen will very soon be alone on this island.[JA] 必ずや同じ運命をたどるでしょう やがて島はオウエン ただ一人になる And Then There Were None (1945)
-Six. One is bogus.[JA] -6人、一人はニセモノ And Then There Were None (1945)
We must suspect each and everyone among us.[JA] 一人ひとりを 疑わざるを得ない And Then There Were None (1945)
Left all alone, I had to work, I started out in that carriage company,[CN] 我孤单一人 住进了马车行做了车夫 Taki no shiraito (1933)
And don't forget there's something else, sir. My wife was one of the victims.[JA] それだけでないことをお忘れなく 妻は犠牲者の一人です And Then There Were None (1945)
So, are you planning on leaving her alone here?[CN] 難道你打算留她孤身一人在這兒? Applause (1929)
But she was alone.[CN] 但她独自一人 Rebecca (1940)
If it's any comfort to you, there's one person who doesn't suspect you.[JA] 気休めになるかな 君を疑わない者が一人はいる And Then There Were None (1945)
Her Majesty wishes to be alone tonight.[CN] 殿下她今晚想一人 独处 The Scarlet Empress (1934)
And if it should turn out that one of you is Mr Owen, just remember I'm a very light sleeper.[JA] そしてこの中の一人が オウエンと判明する そうだ 僕はとても目ざといんだ And Then There Were None (1945)
You thought Thursby would tackle Miles and one or the other would go down.[CN] 你以为德斯派会擒住麦尔斯 他们有一人会被干掉 The Maltese Falcon (1941)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top