ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digital

D IH1 JH AH0 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digital-, *digital*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digital(adj) ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข, Syn. computerized, numerical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digital(ดิ' จิทัล) adj. เชิงเลข, แสดงในรูปแบบของตัวเลข
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
digitalisn. พืชยากระตุ้นหัวใจ, Syn. foxgove
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ

English-Thai: Nontri Dictionary
digital(adj) เกี่ยวกับนิ้ว,เกี่ยวกับตัวเลข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digitalเชิงเลข, ดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digitalเชิงเลข, ดิจิทัล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital adderวงจรบวกเชิงเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital clockนาฬิกาแบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital computerคอมพิวเตอร์เชิงเลข, ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital computerคอมพิวเตอร์เชิงเลข, ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital controlการควบคุมทางดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital controlการควบคุมเชิงดิจิทัล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital cordless telephone system (DCTS)ระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล (ดีซีทีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital European cordless telecommunication (DECT)ระบบโทรคมนาคมไร้สายแบบดิจิทัลมาตรฐานยุโรป (เดกต์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digitalดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digitalดิจิทัล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digitalดิจิทัล เชิงเลข มีความหมายโดยนัยว่าเป็นระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สัญญาณ หรือทำงานด้วยสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเลขโดด (digit) โดยเฉพาะที่เป็นเลขฐานสองคือ เลข 0 กับ 1 [คอมพิวเตอร์]
Digitalเครื่องบอกตัวเลข,การคลำตา,วิธีการทางดิจิตัล [การแพทย์]
Digital Accessible Information System Bookหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี, สื่อข้อมูลดิจิทัล เช่น แผ่นซีดี หรือ หน่วยความจำ ที่สามารถนำมาเล่นด้วยเครื่อเล่นหรือคอมพิวเตอร์แล้วได้เป็นเสียงอ่านที่เคยบันทึกเอาไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยใช้วิธีการกำหนดตำแหน่ง (mark up) ระหว่างเสียง กับข้อความ (ป้ายกำกับข้อมูลเสียง) ตามมาตรฐานเปิด ของสมาคมเดซี (Daisy Consortium) [Assistive Technology]
Digital archiveจดหมายเหตุดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital audio broadcastingการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital audio editorsส่วนชุดคำสั่งแก้ไขเสียงระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital broadcastingการแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล, Example: การแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์อนาลอกดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล เช่น ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวีและการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์แบบใหม่ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Digital camerasกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
digitaldodge[ดิ-จิ-ตัล-ดอด-จ์] (vt, slang) หลบเเบบดิจิตัล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One Timex digital watch, broken.นาฬิกาข้อมือไทเมคสดิจิทัลพัง The Blues Brothers (1980)
It's digital massive amounts of data which extend right to the higher harmonics.มันเป็นดิจิตอล ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ ขยายสิทธิในการประสานที่สูงขึ้น Contact (1997)
Digital microchip good for thousands of hours of recording.ไมโครชิปที่ดีดิจิตอลสำหรับ หลายพันชั่วโมงของการบันทึก Contact (1997)
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Skynet is one of the digital defense systems developed under Brewster.นายหมายถึงสกายเน็ตใช่มั้ย สกายเน็ตเป็นหนึ่ง ในระบบป้องกันดิจิตอล ที่ดำเนินการโดย บรูวสเตอร์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Extra lavatory forward. Locks are digital on 29 and keyed on this.ตำรวจวอชิงตันพบศพเขา ที่แครอน ในจอร์จทาวน์ ดัคกี้กับแอบบี้จะตามรายงานให้ทราบ Yankee White (2003)
Uh... 29 has digital ones. This plane has keys.คุณไปอีกทาง ดูแลท่านประธานาธิปดี Yankee White (2003)
This one comes with a basic digital package.เครื่องนี้มาพร้อมกับชุดดิจิตอลพื้นฐาน Shaun of the Dead (2004)
They're digital scans of letters to the editor of The New England Courant.พวกเขาสแกนจดหมาย ถึงบรรณาธิการThe New England Courant. National Treasure (2004)
I bought a digital camera on easy paymentsผมไปผ่อนซื้อ กล้องดิจิตอลมาตัวนึง Spygirl (2004)
A digital camera for the 2ndเครื่องเสียงสเตอริโอ สำหรับผู้ชนะอันดับที่ 3 Spygirl (2004)
-Wait, digital or old mechanical?- นายใช้นาฬิกาดิจิตัลหรือนาฬิกาเข็ม Primer (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digitalLegal changes threaten online sales in digital commerce.
digitalMy father bought me a digital watch for birthday present.
digitalThat year's buzzword was digital : digital clocks, digital microwave ovens, even digital pens.
digitalThe articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.
digitalWe heard about your company from Mr Morris of Digital Com Company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฬิกาจับเวลา(n) stopwatch, See also: digital timer, Example: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที, Count Unit: เรือน, Thai Definition: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
ดีวีดี(n) digital video disc, See also: DVD, Example: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล, Notes: (อังกฤษ)
ระบบดิจิทัล(n) digital, Example: ปัจจุบันชุมสายโทรศัพท์ใช้ระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: ระบบที่รับและส่งข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขหนึ่งและศูนย์
สัญญาณดิจิทัล(n) digital alarm
ดิจิทัล(n) digital, Example: การบันทึกแม่เหล็กแบบดิจิตอลกระทำบนผิวโลหะที่มีความไวต่อแม่เหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิจิตอล[dijitøn] (x) EN: digital  FR: digital
ดิจิตอลซูม[dijitøn sūm] (n, prop) EN: digital zoom  FR: zoom digital [m]
ดีวีดี[Dī.Wī.Dī.] (n) EN: digital video disc ; DVD  FR: DVD [m]
จำนวนแพนดิจิตัล[jamnūan phaēndigitan] (n, exp) EN: pandigital number
กล้องดิจิตอล[kløng dijitøn] (n, exp) EN: digital camera  FR: appareil photo digital [m]
ลายมือ[lāimeū] (n, exp) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint  FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ลายนิ้วมือ[lāiniūmeū] (n, exp) EN: fingerprint  FR: empreinte (digitale) [f]
นาฬิกาจับเวลา[nālikā japwēlā] (n, exp) EN: stopwatch ; digital timer  FR: chronomètre [m]
ป้ายจราจรอัจฉริยะ[pāi jārājøn atcharia] (n, exp) FR: panneau de trafic digital [m]
พิมพ์ลายมือ[phim lāimeū] (v, exp) EN: fingerprint  FR: prendre les empreintes digitales

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGITAL D IH1 JH AH0 T AH0 L
DIGITAL D IH1 JH IH0 T AH0 L
DIGITAL'S D IH1 JH AH0 T AH0 L Z
DIGITAL'S D IH1 JH IH0 T AH0 L Z
DIGITALIS D IH2 JH AH0 T AE1 L AH0 S
DIGITALLY D IH1 JH AH0 T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digital (j) dˈɪʤɪtl (d i1 jh i t l)
digitally (a) dˈɪʤɪtəliː (d i1 jh i t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数位[shù wèi, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] digital, #29,866 [Add to Longdo]
数字通信[shù zì tōng xìn, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] digital communications, #91,555 [Add to Longdo]
数字电路[shù zì diàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] digital circuit, #100,323 [Add to Longdo]
数位信号[shù wèi xìn hào, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] digital signal [Add to Longdo]
数位网路[shù wèi wǎng lù, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] digital network; digital network [Add to Longdo]
数字信号[shù zì xìn hào, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] digital signal [Add to Longdo]
数字分频[shù zì fēn pín, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, / ] digital frequency sharing [Add to Longdo]
数字网[shù zì wǎng, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄨㄤˇ, / ] digital network [Add to Longdo]
数字订购线路[shù zì dìng gòu xiàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] digital subscriber line; DSL [Add to Longdo]
数字电视[shù zì diàn shì, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] digital television [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Digitalisierung {f}digitization [Add to Longdo]
Digital...digital [Add to Longdo]
Digital-Ausgabeeinheit {f}digital output unit [Add to Longdo]
Digital-Eingabeeinheit {f}digital input unit [Add to Longdo]
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter [Add to Longdo]
Digital/Analog-Umsetzer {m}digital-analog converter [Add to Longdo]
Digitale Mess- und Regelungstechnik {f}digital systems for measurement and control [Add to Longdo]
Digitalausgabe {f}digital output [Add to Longdo]
Digitaleingabe {f}digital input [Add to Longdo]
Digitalis {n}; Roter Fingerhut [bot.]digitalis [Add to Longdo]
Digitalisierbrett {n}digitizing board [Add to Longdo]
Digitalisierer {m}digitizer [Add to Longdo]
Digitalisierung {f}digitalization [Add to Longdo]
Digitalisierung {f}digitizing [Add to Longdo]
Digitalrechner {m}digital computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
ディジタル[でいじたる, deijitaru] digital [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
ディジタルデータ[でいじたるでーた, deijitarude-ta] digital data [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
ディジタル回線[ディジタルかいせん, deijitaru kaisen] digital line [Add to Longdo]
ディジタル計数形[ディジタルけいすうがた, deijitaru keisuugata] digital [Add to Longdo]
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 digital \dig"i*tal\ (d[i^]j"[i^]*tal), a. [L. digitals.]
   1. Of or pertaining to the fingers; done with the fingers;
    as, digital compression; digital examination.
    [1913 Webster]
 
   2. of or pertaining to digits[3]; expressed in digits[3], or
    using digits[3]; as, a digital display; a digital clock.
    [PJC]
 
   3. (Computers) performing internal logical and arithmetic
    operations by means of digits, usually represented as
    binary numbers. Contrasted to {analog}, wherein variables
    are represented as coninuous physical quantities such as
    voltages or the position of a pointer on a continuous
    scale; as, a digital computer.
    [PJC]
 
   Note: In digital computers, physical quantities in analog
      form, such as images, sounds, distances, voltages,
      etc., must first be converted to an internal digital
      representation before calculations can be performed on
      them. The conversion may be done by the data enterer,
      by approximation, in the case of numerical values, or
      by analog-to-digital conversion in the case of light or
      sound intensities. The latter case uses special
      equipment to convert the physical impulses into a
      digital value, using a pre-defined encoding system.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digital
   adj 1: displaying numbers rather than scale positions; "digital
       clock"; "digital readout"
   2: relating to or performed with the fingers; "digital
     examination"
   3: of a circuit or device that represents magnitudes in digits;
     "digital computer" [ant: {analog}, {analogue}, {linear}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 digital
  foxglove

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 digital /diːgiːtaːl/
  digital; digitally

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Digital... /diːgiːtaːlausgaːbəainhait/
  digital

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top