Search result for

abide

(65 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abide-, *abide*
Possible hiragana form: あびで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide[VT] ทน, See also: ยอมทน, อดทน, ทนต่อ, Syn. endure, stand, tolerate
abide[VI] รอคอย
abide[VI] อยู่, See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่, Syn. bide, stay, live
abide at[PHRV] พัก, See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide in
abide by[PHRV] ยอมปฎิบัติตาม, See also: ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง, Syn. comply with, conform to
abide in[PHRV] พัก (คำเก่า), See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide at
abide with[PHRV] อยู่กับ (คำเก่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abider (n ) ผู้อาศัย
See also: S. dweller, inhabitant, resident,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Therefore, you must abide by your promise.ดังนั้น, เธอต้องทนอยู่กับสัญญาที่เธอให้ไว้. Episode #1.5 (2008)
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่น, Dead Like Me: Life After Death (2009)
And you, as a medical practioner, you abide by these strictures absolutely.และคุณ จรรยาบรรณแพทย์ คุณต้องปฏิบัติตามกฏนี้อย่างเคร่งครัด Bit by a Dead Bee (2009)
I have to abide by the letter of the law.ผมต้องขอเอกสาร ไปตามกฎหมาย Harbingers in a Fountain (2009)
Abide thaet ic the alyse.Abide thaet ic the alyse. The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Abide by my exhortations to joie de vivre, that you may be borne aloft on the trembling wings of giggling angels.ถือหลักตามคำแนะนำของผม ลองชิม จัวร์ เดอ วีเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องนึกไปถึง การขยับปีกของเหล่านางฟ้าเลยทีเดียว The Dwarf in the Dirt (2009)
Is that you do not abide by the rulesข้าบอกกฏกับเจ้าไปแล้ว Ip Man 2 (2010)
♪ It's a sin we can't abideมันเป็นบาปหนาที่เรารับไม่ได้ Excellence in Broadcasting (2010)
But at the same time, an officer seems to have taken the law into his own hands, which we cannot abide.แต่ ในขณะเดียวกัน จนท.ดูเหมือน ละเมิดกฏหมายเสียเอง ซึ่งเราไม่อาจรับได้ Pilot (2010)
He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.พระองค์ผู้สถิตย์ \ ในชั้นสูงสุด เราจะปฎิบัติภายใต้เงา \ แห่งผู้มีอำนาจ ผู้เป็นที่พิึ่ง The Rite (2011)
Fine, we'll abide by the Geneva Convention.ตามใจละกัน เราจะยอมทำตามข้อตกลงสันติภาพเจนีวา The Zarnecki Incursion (2011)
I must abide by it. Fine. Whatever you say.ได้ก็ตามแต่นาย แต่ฉันไม่ไปเซี่ยงไฮ้ 1911 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abideAbide by the inevitable.
abideAbide by your promise.
abideAbide with me.
abideHe did not abide by his promise.
abideI cannot abide hearing you cry so bitterly.
abideI cannot abide him.
abideI cannot abide his manner.
abideI cannot abide such people.
abideI cannot abide the insult.
abideI can't abide hearing you cry so bitterly.
abideI can't abide his rudeness.
abideI can't abide such a person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติ[V] observe, See also: abide by, comply with, Syn. กระทำตาม, ปฏิบัติตาม, Example: พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้, Thai definition: ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ กฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow   FR: observer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace   FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām kotmāi) EN: abide by law ; obey the law   FR: respecter la loi
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline   
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand   FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
ABIDE    AH0 B AY1 D
ABIDED    AH0 B AY1 D AH0 D
ABIDES    AH0 B AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abide    (v) (@1 b ai1 d)
abided    (v) (@1 b ai1 d i d)
abides    (v) (@1 b ai1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David [Add to Longdo]
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]
山葵田[わさびでん, wasabiden] (n) wetland wasabi terrace [Add to Longdo]
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r,vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) [Add to Longdo]
住む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P) [Add to Longdo]
従う(P);随う;順う;隨う(oK);從う(iK)[したがう, shitagau] (v5u,vi) to abide (by the rules); to obey; to follow; to accompany; (P) [Add to Longdo]
恥を忍ぶ[はじをしのぶ, hajiwoshinobu] (exp,v5b) to abide one's shame [Add to Longdo]
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp,v5u) to abide by the verdict [Add to Longdo]
浮び出る;浮かび出る;うかび出る[うかびでる, ukabideru] (v1,vi) to surface [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, ] abide by the law and behave oneself; know one's place, #57,138 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abide \A*bide"\, v. t.
   1. To wait for; to be prepared for; to await; to watch for;
    as, I abide my time. "I will abide the coming of my lord."
    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Note: [[Obs.], with a personal object.
      [1913 Webster]
 
         Bonds and afflictions abide me.  --Acts xx. 23.
      [1913 Webster]
 
   2. To endure; to sustain; to submit to.
    [1913 Webster]
 
       [Thou] shalt abide her judgment on it. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To bear patiently; to tolerate; to put up with.
    [1913 Webster]
 
       She could not abide Master Shallow.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4.
 
   Note: [Confused with aby to pay for. See {Aby}.] To stand the
      consequences of; to answer for; to suffer for.
      [1913 Webster]
 
         Dearly I abide that boast so vain. --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abide \A*bide"\, v. i. [imp. & p. p. {Abode}, formerly {Abid};
   p. pr. & vb. n. {Abiding}.] [AS. [=a]b[imac]dan; pref. [=a]-
   (cf. Goth. us-, G. er-, orig. meaning out) + b[imac]dan to
   bide. See {Bide}.]
   1. To wait; to pause; to delay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To stay; to continue in a place; to have one's abode; to
    dwell; to sojourn; -- with with before a person, and
    commonly with at or in before a place.
    [1913 Webster]
 
       Let the damsel abide with us a few days. --Gen.
                          xxiv. 55.
    [1913 Webster]
 
   3. To remain stable or fixed in some state or condition; to
    continue; to remain.
    [1913 Webster]
 
       Let every man abide in the same calling. --1 Cor.
                          vii. 20.
    [1913 Webster] Followed by by:
 
   {To abide by}.
    (a) To stand to; to adhere; to maintain.
      [1913 Webster]
 
         The poor fellow was obstinate enough to abide by
         what he said at first.      --Fielding.
      [1913 Webster]
    (b) To acquiesce; to conform to; as, to abide by a
      decision or an award.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abide
   v 1: dwell; "You can stay with me while you are in town"; "stay
      a bit longer--the day is still young" [syn: {bide},
      {abide}, {stay}]
   2: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 memorial
 
 1. hatırlatıcı
 2. hatırda tutulmuş
 3. herhangi bir şeyi anmak için yapılan şey veya merasim
 4. amt, abide
 5. muhtıra, tezkere, önerge.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 monument
 
 1. abide, anıt
 2. mezar taşı
 3. eser
 4. sınır taşı
 5. tarihi yapı. monumen'tal anıtsal
 6. muazzam, heybetli
 7. (güz. san.) aslından büyük. monumentally heybetle.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top