ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abide

AH0 B AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abide-, *abide*
Possible hiragana form: あびで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide(vt) ทน, See also: ยอมทน, อดทน, ทนต่อ, Syn. endure, stand, tolerate
abide(vi) รอคอย
abide(vi) อยู่, See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่, Syn. bide, stay, live
abide at(phrv) พัก, See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide in
abide by(phrv) ยอมปฎิบัติตาม, See also: ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง, Syn. comply with, conform to
abide in(phrv) พัก (คำเก่า), See also: อาศัย, อยู่, Syn. abide at
abide with(phrv) อยู่กับ (คำเก่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม, อาศัยอยู่, ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live, Ant. evade

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน, ยึดถือ, รอคอย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abider(n) ผู้อาศัย, See also: inhabitant, resident, Syn. dweller

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behold the truth that abides in us.ท่านคือสัจธรรมที่ผูกพันเราไว้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น James and the Giant Peach (1996)
You students abide by our decisions and keep quietนักเรียนของเราจัปฏิบัติตามการตัดสินใจของเราและจะอยู่เงียบ ๆ GTO (1999)
This school doesn't need students who can't abide by the rulesโรงเรียนนี้ ไม่ต้องการนักเรียน ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ GTO (1999)
Said he couldn't abide the taste of livestock.เขาชอบที่จะลิ้มรสชาติของสัตว์ Underworld (2003)
No... she cannot abide the smell when she's with child.ไม่... หล่อนมักจะทนกลิ่นมันไม่ได้ตอนมีเด็ก Girl with a Pearl Earring (2003)
You need to abide by those rules.เธอต้องปฎิบัติตามกติกา Saw III (2006)
You need to abide by those rules.คุณต้องทำตามกติกา Saw III (2006)
- Wisley can't abide them.-วิสลี่ย์เองก็รอแทบไม่ไหวเหมือนกัน Becoming Jane (2007)
Therefore, you must abide by your promise.ดังนั้น, เธอต้องทนอยู่กับสัญญาที่เธอให้ไว้. Episode #1.5 (2008)
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่น, Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abideAbide by the inevitable.
abideAbide by your promise.
abideAbide with me.
abideHe did not abide by his promise.
abideI cannot abide hearing you cry so bitterly.
abideI cannot abide him.
abideI cannot abide his manner.
abideI cannot abide such people.
abideI cannot abide the insult.
abideI can't abide hearing you cry so bitterly.
abideI can't abide his rudeness.
abideI can't abide such a person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติ(v) observe, See also: abide by, comply with, Syn. กระทำตาม, ปฏิบัติตาม, Example: พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้, Thai Definition: ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ กฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow  FR: observer ; suivre
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[patibat tām kotmāi] (v, exp) EN: abide by law ; obey the law  FR: respecter la loi
รักษาวินัย[raksā winai] (v, exp) EN: abide by discipline ; observe discipline
ทน[thon] (v) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand  FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABIDE AH0 B AY1 D
ABIDED AH0 B AY1 D IH0 D
ABIDES AH0 B AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abide (v) ˈəbˈaɪd (@1 b ai1 d)
abided (v) ˈəbˈaɪdɪd (@1 b ai1 d i d)
abides (v) ˈəbˈaɪdz (@1 b ai1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, ] abide by the law and behave oneself; know one's place, #57,138 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David [Add to Longdo]
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]
山葵田[わさびでん, wasabiden] (n) wetland wasabi terrace [Add to Longdo]
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r, vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r, vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) [Add to Longdo]
住む[すむ, sumu] (v5m, vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P) [Add to Longdo]
従う(P);随う;順う;隨う(oK);從う(iK)[したがう, shitagau] (v5u, vi) to abide (by the rules); to obey; to follow; to accompany; (P) [Add to Longdo]
恥を忍ぶ[はじをしのぶ, hajiwoshinobu] (exp, v5b) to abide one's shame [Add to Longdo]
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp, v5u) to abide by the verdict [Add to Longdo]
浮び出る;浮かび出る;うかび出る[うかびでる, ukabideru] (v1, vi) to surface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abide \A*bide"\, v. t.
   1. To wait for; to be prepared for; to await; to watch for;
    as, I abide my time. "I will abide the coming of my lord."
    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Note: [[Obs.], with a personal object.
      [1913 Webster]
 
         Bonds and afflictions abide me.  --Acts xx. 23.
      [1913 Webster]
 
   2. To endure; to sustain; to submit to.
    [1913 Webster]
 
       [Thou] shalt abide her judgment on it. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To bear patiently; to tolerate; to put up with.
    [1913 Webster]
 
       She could not abide Master Shallow.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4.
 
   Note: [Confused with aby to pay for. See {Aby}.] To stand the
      consequences of; to answer for; to suffer for.
      [1913 Webster]
 
         Dearly I abide that boast so vain. --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abide \A*bide"\, v. i. [imp. & p. p. {Abode}, formerly {Abid};
   p. pr. & vb. n. {Abiding}.] [AS. [=a]b[imac]dan; pref. [=a]-
   (cf. Goth. us-, G. er-, orig. meaning out) + b[imac]dan to
   bide. See {Bide}.]
   1. To wait; to pause; to delay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To stay; to continue in a place; to have one's abode; to
    dwell; to sojourn; -- with with before a person, and
    commonly with at or in before a place.
    [1913 Webster]
 
       Let the damsel abide with us a few days. --Gen.
                          xxiv. 55.
    [1913 Webster]
 
   3. To remain stable or fixed in some state or condition; to
    continue; to remain.
    [1913 Webster]
 
       Let every man abide in the same calling. --1 Cor.
                          vii. 20.
    [1913 Webster] Followed by by:
 
   {To abide by}.
    (a) To stand to; to adhere; to maintain.
      [1913 Webster]
 
         The poor fellow was obstinate enough to abide by
         what he said at first.      --Fielding.
      [1913 Webster]
    (b) To acquiesce; to conform to; as, to abide by a
      decision or an award.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abide
   v 1: dwell; "You can stay with me while you are in town"; "stay
      a bit longer--the day is still young" [syn: {bide},
      {abide}, {stay}]
   2: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 abide
  monument

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top