Search result for

while

(89 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -while-, *while*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
while[CONJ] ขณะที่, See also: ระหว่างเวลา, ในขณะที่
while[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, ทั้งๆที่, Syn. although, even though, though
while[CONJ] ในทางตรงกันข้าม
while[N] ชั่วขณะหนึ่ง, See also: พักหนึ่ง, ขณะหนึ่ง
whiles[CONJ] ในขณะที่ (คำโบราณ), See also: ระหว่างที่, Syn. while
while away[PHRV] ทำให้เวลาผ่านไปอย่างสุขสบายหรือไม่ทำอะไร
while away the time[IDM] ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
while the time away[IDM] ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
whiles(ไวซ) adv. บางครั้ง,บางเวลา conj. ในขณะที่,ระหว่างที่, Syn. in the meantime
awhile(อะไวลฺ') adv. สักประเดี๋ยว,ชั่วครู่
erewhile(แอร์ไวลฺ') adv. เมื่อก่อน,ก่อนหน้านี้ไม่นาน
erstwhile(เอิร์ส'ไวลฺ) adj.,adv. เมื่อก่อน,เกี่ยวกับอดีตกาล.
meanwhile(มีน'ไวล์) n.,adv. เวลาในระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
while(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
while(n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
erewhile(adv) เมื่อไม่ช้ามานี้,ก่อนหน้านี้,เมื่อก่อนนี้,ก่อนนี้
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
worthwhile(adj) คุ้มเวลา,คุ้มค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just whistle while you workเพียงแค่เป่านกหวีดขณะที่คุณ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yeah, while it's sleeping.ใช่ในขณะที่มันกำลังนอนหลับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
Wait a while.รอก่อนนะ The Great Dictator (1940)
Let's get out while it's stopping.เราควรจะลงตอนที่มันยังจอดอยู่ The Great Dictator (1940)
I can't sign while they're there.ผมจะไม่ลงนามจนกว่ากองทัพคุณจะไม่ถอยก่อน The Great Dictator (1940)
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น Rebecca (1940)
And what did you find to do with yourself while he was painting his tree?เเล้วระหว่างที่พ่อคุณวาดรูป คุณทําอะไรล่ะครับ Rebecca (1940)
She was drowned, poor dear, while she was sailing near Manderley.หล่อนจมนํ้าตายตอนที่เเล่นเรืออยู่ใกล้ๆ แมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whileA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
whileA burglar broke into my house while I was away on a trip.
whileA burglar broke into your house while you were away on vacation.
whileA burglar broke in while he was asleep.
whileAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
whileAfter a while, he came.
whileAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
whileAfter a while, he came to.
whileAfter a while he found out the answer.
whileAfter a while it grew dark.
whileAfter a while she began to play the piano again.
whileAfter a while, the children settled down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อคราว[ADV] while, See also: when
ในขณะที่[CONJ] while, See also: when, as, Syn. ในเวลาที่, ในขณะ, Example: สัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหาร
พลาง[ADV] while, See also: as, at the same time, Syn. พร้อมกันไป, Example: ทอนโบกปูนผนังตึกชั้นห้าไปพลางฟังไปพลางและคิดไปตลอดเวลาอย่างเงียบๆ, Thai definition: ในระยะเวลาเดียวกัน (มักใช้กับกริยาที่ควบคู่กัน)
พลาง[ADV] while, See also: for the time being, in the meantime, for a while, meanwhile, Example: ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือไปพลางๆ ระหว่างที่รอเพื่อน, Thai definition: ชั่วระหว่างเวลา (ที่ยังไม่พร้อม หรือยังไม่ถึงกำหนด)
หน้าไฟ[N] while the funeral pyre burns, Example: ปิดเทอมใหญ่หลังจากจบม.1 คุณย่าผมก็เสียชีวิต ผมเลยมีโอกาสได้บวชเณรหน้าไฟที่วัดรัตนวราราม, Thai definition: เวลาที่ไฟเผาศพกำลังลุก
ตอนที่[PREP] when, See also: while, as, Syn. ขณะที่, ในระหว่างที่, Example: ตำรวจมักจะมาถึงตอนที่เหตุการณ์จบไปแล้ว
ขณะ[CONJ] while, See also: meanwhile, in the meantime, meantime, Syn. ขณะที่, ระหว่างที่, Example: ครูสั่งนักเรียนว่าขณะกินห้ามเล่น
ขณะที่[CONJ] when, See also: while, as, Syn. ขณะเมื่อ, ระหว่างที่, Example: เงินออมของประชาชนลดลง ขณะที่เงินกู้ในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[v. exp.] (chai pai dōi plao prayōt) EN: while away the time ; waste time   
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana neung) EN: for a moment ; for a while   
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while   FR: momentanément ; passagèrement
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
อีกสักครู่[X] (īk sakkhrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while   FR: dans un instant
ขณะ[n.] (khana) EN: moment ; short time ; while ; time   FR: moment [m] ; instant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHILE    W AY1 L
WHILE    HH W AY1 L
WHILES    W AY1 L Z
WHILES    HH W AY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
while    (v) (w ai l)
whiled    (v) (w ai1 l d)
whiles    (v) (w ai1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘兴[chéng xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] while in high spirits; feeling upbeat; on an impulse, #92,490 [Add to Longdo]
在传输过程中[zài chuán shū guò chéng zhōng, ㄗㄞˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] while transmitting; during transmission [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weile {f} | eine Weile | eine Weile dauernwhile | awhile {adv} | to take a long time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being [Add to Longdo]
そうした中で[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 While \While\, n. [AS. hw[imac]l; akin to OS. hw[imac]l,
   hw[imac]la, OFries. hw[imac]le, D. wigl, G. weile, OHG.
   w[imac]la, hw[imac]la, hw[imac]l, Icel. hv[imac]la a bed,
   hv[imac]ld rest, Sw. hvila, Dan. hvile, Goth. hweila a time,
   and probably to L. quietus quiet, and perhaps to Gr. ? the
   proper time of season. [root]20. Cf. {Quiet}, {Whilom}.]
   1. Space of time, or continued duration, esp. when short; a
    time; as, one while we thought him innocent. "All this
    while." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This mighty queen may no while endure. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Some guest that] hath outside his welcome while,
       And tells the jest without the smile. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       I will go forth and breathe the air a while.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. That which requires time; labor; pains. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Satan . . . cast him how he might quite her while.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {At whiles}, at times; at intervals.
    [1913 Webster]
 
       And so on us at whiles it falls, to claim
       Powers that we dread.         --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   {The while}, {The whiles}, in or during the time that;
    meantime; while. --Tennyson.
 
   {Within a while}, in a short time; soon.
 
   {Worth while}, worth the time which it requires; worth the
    time and pains; hence, worth the expense; as, it is not
    always worth while for a man to prosecute for small debts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 While \While\, prep.
   Until; till. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]
 
      I may be conveyed into your chamber;
      I'll lie under your bed while midnight. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 While \While\, v. t. [imp. & p. p. {Whiled}; p. pr. & vb. n.
   {Whiling}.]
   To cause to pass away pleasantly or without irksomeness or
   disgust; to spend or pass; -- usually followed by away.
   [1913 Webster]
 
      The lovely lady whiled the hours away.  --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 While \While\, v. i.
   To loiter. [R.] --Spectator.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 While \While\, conj.
   1. During the time that; as long as; whilst; at the same time
    that; as, while I write, you sleep. "While I have time and
    space." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Use your memory; you will sensibly experience a
       gradual improvement, while you take care not to
       overload it.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, under which circumstances; in which case; though;
    whereas.
    [1913 Webster]
 
   {While as}, {While that}, during or at the time that. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 while
   n 1: a period of indeterminate length (usually short) marked by
      some action or condition; "he was here for a little while";
      "I need to rest for a piece"; "a spell of good weather"; "a
      patch of bad weather" [syn: {while}, {piece}, {spell},
      {patch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top