ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abeyance

AH0 B EY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abeyance-, *abeyance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeyance(n) การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abeyanceภาวะที่ทรัพย์มรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะงัน (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abeyanceThe question is left in abeyance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบ[ngīep] (adj) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance  FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet

CMU English Pronouncing Dictionary
ABEYANCE AH0 B EY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abeyance (n) ˈəbˈɛɪəns (@1 b ei1 @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [Add to Longdo]
停頓[ていとん, teiton] (n,vs) deadlock; standstill; stalemate; set-back; abeyance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abeyance \A*bey"ance\, n. [OF. abeance expectation, longing; a
   (L. ad) + baer, beer, to gape, to look with open mouth, to
   expect, F. bayer, LL. badare to gape.]
   1. (Law) Expectancy; condition of being undetermined.
    [1913 Webster]
 
   Note: When there is no person in existence in whom an
      inheritance (or a dignity) can vest, it is said to be
      in abeyance, that is, in expectation; the law
      considering it as always potentially existing, and
      ready to vest whenever a proper owner appears.
      --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   2. Suspension; temporary suppression.
    [1913 Webster]
 
       Keeping the sympathies of love and admiration in a
       dormant state, or state of abeyance. --De Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abeyance
   n 1: temporary cessation or suspension [syn: {abeyance},
      {suspension}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top