ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plausibility

P L AO2 Z IH0 B IH1 L IH0 T IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plausibility-, *plausibility*
English-Thai: Nontri Dictionary
plausibility(n) ความมีเหตุผล,ความน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without intending any disrespect and particularly to my little friends, who have been through so much such a story simply stretches plausibility too far.ไม่ใช่จะมีเจตนาลบหลู่อะไรหรอกนะ ..โดยเฉพาะสหายตัวน้อยๆ ซึ่งลำบากมา เพียงแต่ว่าเรื่องราวมันยากเกินกว่าจะ ทำใจเชื่อ.. Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นไป[N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นไป[n.] (khwām penpai) EN: possibility ; plausibility ; feasibility   FR: faisabilité [f] ; devenir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAUSIBILITY P L AO2 Z IH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plausibility (n) plˌɔːzəbˈɪlɪtiː (p l oo2 z @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
尤度[ゆうど, yuudo] (n) plausibility; likelihood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plausibility \Plau`si*bil"i*ty\, n. [Cf. F. plausibilit['e].]
   1. Something worthy of praise. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Integrity, fidelity, and other gracious
       plausibilities.            --E. Vaughan.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of being plausible; speciousness.
    [1913 Webster]
 
       To give any plausibility to a scheme. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything plausible or specious. --R. Browning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plausibility
   n 1: apparent validity [syn: {plausibility}, {plausibleness}]
      [ant: {implausibility}, {implausibleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top