ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -第-, *第*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[第, dì, ㄉㄧˋ] sequence, number; grade, degree; particle prefacing an ordinal
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  弟 (dì ㄉㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Bamboo strips ⺮ arrayed in sequence; 弟 provides the pronunciation,  Rank: 114

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc), #1 [Add to Longdo]
一次[dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ, ] the first time; first; number one, #965 [Add to Longdo]
二天[dì èr tiān, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄊㄧㄢ, ] next day; the morrow, #3,105 [Add to Longdo]
二次[dì èr cì, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ, ] the second time; second; number two, #3,296 [Add to Longdo]
三次[dì sān cì, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄘˋ, ] third; third time, #6,169 [Add to Longdo]
二轮[dì èr lún, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] second round (of match, or election), #7,933 [Add to Longdo]
一步[dì yī bù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄅㄨˋ, ] step one; first step, #7,976 [Add to Longdo]
一季度[dì yī jì dù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] first quarter (of financial year), #8,641 [Add to Longdo]
三方[dì sān fāng, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄈㄤ, ] third party, #10,285 [Add to Longdo]
三季度[dì sān jì dù, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] third quarter (of financial year), #10,518 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[だいいち, daiichi] Thai: อันดับหนึ่ง English: first

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n,pref) ordinal [Add to Longdo]
2帝政[だいにていせい, dainiteisei] (n) (French) Second Empire [Add to Longdo]
3種郵便物;三種郵便物[だいさんしゅゆうびんぶつ, daisanshuyuubinbutsu] (n) third-class mail matter; (item sent by) third-class mail [Add to Longdo]
4世代言語[だいよんせだいげんご, daiyonsedaigengo] (n) {comp} fourth generation language (4GL) [Add to Longdo]
5世代コンピュータ[だいごせだいコンピュータ, daigosedai konpyu-ta] (n) {comp} Fifth Generation Computer System; FGCS [Add to Longdo]
5世代コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] (n) {comp} the fifth generation computer [Add to Longdo]
一(P);[だいいち, daiichi] (adv,n) first; foremost; number one; (P) [Add to Longdo]
一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] (n) {comp} top-level domain [Add to Longdo]
一位[だいいちい, daiichii] (n) first place [Add to Longdo]
一印象[だいいちいんしょう, daiichiinshou] (n) first impression [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When will you be back?" "It all depends on the weather."「いつ戻りますか」「天候次です」
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り次、こちらがお電話させましょうか」「お願いします」
400 million people speak English as their first language.4億人の人が英語を一言語として話します。
We'll pay you on demand any day after July 10th.7月10日以降なら、いつでも請求次に支払います。
The accent of guitar falls on the second syllable.guitarのアクセントは2音節にある。
I'll write you as soon as I arrive there.あちらへつき次お手紙を差し上げます。
How much we pay you depends on your skill.あなたにいくら給料を支払うかは、あなたの腕次ですね。
We'll leave as soon as you are ready.あなたの用意が出来次出発しましょう。
It's up to you.あなた次です。
That university was my first choice.あの大学は私の1志望だった。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次に発展させていく。
Cancer can be cured easily if it is found in its first phase.ガンは一段階で発見すれば容易に治療できる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At forward. From Gary. Indiana.[CN] 另一名前锋是来自印安纳的哈瑞夫罗内 Glory Road (2006)
♪ Wherever I lay my hat[JA] 1位 ポール・ヤング 1位 ポール・ヤング 帽子を置いた場所が 僕の居場所さ 帽子を置いた場所が 僕の居場所さ Salesmen Are Like Vampires (2017)
We've been told that safety of the boxer is the primary concern.[JA] 選手の安全が 一だと習ったが CounterPunch (2017)
I would much rather be the first generation of Schrader to go to the South Harmon Institute of Technology.[CN] 我更想成为家中 一个去南哈蒙的人 Accepted (2006)
Second round, B-Hop.[JA] 2ラウンドは CounterPunch (2017)
I wanted to be the fourth generation of Schrader to go to Harmon.[CN] 我原本想成为施瑞德家四代 去哈蒙的人 Accepted (2006)
Rule number one, lead with your star witness.[CN] 一条例 作为一号人物 Accepted (2006)
How you choose to spend that time is up to you.[JA] 残りの時間をどう使うかはあなた次 Stormborn (2017)
Of course. That's to be expected. They're undefeated.[CN] 当然这是预料之中的事 他们至今不败 位居全国 Glory Road (2006)
Fight![JA] 3ラウンド CounterPunch (2017)
Depends on the port.[JA] 港次だね Stormborn (2017)
But I've grown used to this life now, so I don't really care anymore.[JA] だけど この日常に慣れてしまった僕は 次に気にしなくなっていった The Mysterious Million Yen Women (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.) [Add to Longdo]
2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.) [Add to Longdo]
3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.) [Add to Longdo]
5世代コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] the fifth generation computer [Add to Longdo]
一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] top-level domain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だい, dai] (Praefix bei Ordnungszahlen), Grad [Add to Longdo]
[だいいち, daiichi] Nr.1, erster, bester, Haupt- [Add to Longdo]
一条[だいいちじょう, daiichijou] Artikel_1 [Add to Longdo]
一楽章[だいいちがくしょう, daiichigakushou] 1.Satz [Add to Longdo]
一章[だいいちしょう, daiichishou] Kapitel_1 [Add to Longdo]
一課[だいいっか, daiikka] Lektion 1, erste_Lektion [Add to Longdo]
三者[だいさんしゃ, daisansha] dritte_Person, Dritter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top