ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abet

AH0 B EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abet-, *abet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abet(vt) ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น, Syn. incite, sanction
abet in(phrv) ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด), See also: ช่วย, ทำให้รอดพ้น
abetment(n) การให้กำลังใจ, Syn. encouragement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร, อักขระ, ระบบตัวอักษร, ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) , โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด
diabetic(ไดอะเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคเบาจืด

English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม, หนุนหลัง, ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ, ตัวอักษร, อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
diabetes(n) โรคเบาหวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abetalipoproteinaemia; abetalipoproteinemiaโรคเลือดไร้บีตาลิโพโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abetalipoproteinemia; abetalipoproteinaemiaโรคเลือดไร้บีตาลิโพโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you really think that I would aid and abet a terrorist or... or greedily keep a young girl's inheritance, really?นายรุ้จักฉันดีกว่าใครๆ นี่นายคิดว่าฉันเป็น พวกช่วยเหลือการก่อการกร้ายจริงๆหรือ หรือเป็นจอมตะกละ ที่แอบกินเงินมรดกของเด็กผู้หญิงหรือ Power (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abetShe abetted him in escaping from prison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยุยง(n) abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง
เป่าหู(v) instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างนี้ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai Definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อ
เป่าหู(v) instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างงี้ ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai Definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อหรือให้เห็นดีเห็นงามด้วย
เสี้ยม(v) instigate, See also: abet, arouse, Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน, Example: ชาวบ้านพวกนี้คงจะมีคนเสี้ยมให้เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [ f ] ; caractère [ m ] ; idéogramme [ m ]
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [ m ] ; index alphabétique [ m ]
อักษร[aksøn] (n) EN: letter (of alphabet) ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [ f ] ; consonne [ f ] ; caractère (alphabétique) [ m ] ; alphabet [ m ]
อักษรโรมัน[aksøn rōman] (n, exp) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet  FR: alphabet roman [ m ]
อักษรไทย[aksøn Thai] (n, exp) EN: Thai alphabet  FR: alphabet thaï [ m ]
อนุกรม[anukrom] (n) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order  FR: liste alphabétique [ f ] ; ordre alphabétique [ m ] ; série [ f ]
ช่วยเหลือ[chūayleūa] (v) EN: aid ; abet ; support ; assist  FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
จัดตามลำดับอักษร[jat tām lamdap aksøn] (v, exp) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
คีย์ตัวอักษร[khī tūa aksøn] (n, exp) EN: aphabetic keys  FR: touche alphabétique [ f ] ; clavier alphabétique [ m ]
ลำดับอักษร[lamdap aksøn] (n, exp) EN: alphabetical order  FR: ordre alphabétique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABET AH0 B EH1 T
ABETTED AH0 B EH1 T IH0 D
ABETTING AH0 B EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abet (v) ˈəbˈɛt (@1 b e1 t)
abets (v) ˈəbˈɛts (@1 b e1 t s)
abetted (v) ˈəbˈɛtɪd (@1 b e1 t i d)
abetting (v) ˈəbˈɛtɪŋ (@1 b e1 t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ, Syn. Einsendeschluss

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from [Add to Longdo]
と比べて[とくらべて, tokurabete] (exp) compared with [Add to Longdo]
べたべた[betabeta] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
アルファベット[arufabetto] (n, adj-no) alphabet; (P) [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) { comp } alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) { comp } alphabetical notation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abet \A*bet"\, n. [OF. abet, fr. abeter.]
   Act of abetting; aid. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abet \A*bet"\, v. t. [imp. & p. p. {Abetted}; p. pr. & vb. n.
   {Abetting}.] [OF. abeter; a (L. ad) + beter to bait (as a
   bear), fr. Icel. beita to set dogs on, to feed, originally,
   to cause to bite, fr. Icel. b[imac]ta to bite, hence to bait,
   to incite. See {Bait}, {Bet}.]
   1. To instigate or encourage by aid or countenance; -- used
    in a bad sense of persons and acts; as, to abet an
    ill-doer; to abet one in his wicked courses; to abet vice;
    to abet an insurrection. "The whole tribe abets the
    villany." --South.
    [1913 Webster]
 
       Would not the fool abet the stealth,
       Who rashly thus exposed his wealth?  --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. To support, uphold, or aid; to maintain; -- in a good
    sense. [Obs.].
 
       Our duty is urged, and our confidence abetted.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To contribute, as an assistant or instigator, to the
    commission of an offense.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To incite; instigate; set on; egg on; foment; advocate;
     countenance; encourage; second; uphold; aid; assist;
     support; sustain; back; connive at.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abet
   v 1: assist or encourage, usually in some wrongdoing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top