ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

visor

V AY1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visor-, *visor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visor(n) กะบังหน้าของหมวก, Syn. vizor, eyeshade
visor(n) ที่บังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์, See also: แผ่นกันแดด, Syn. vizor
visor(n) หน้ากากใช้ในการปลอมตัว, Syn. mask
visor(vt) ปิดบัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visor(ไว'เซอะ, วิส'เซอะ) n. เกราะหน้า, กะบังหมวก, เครื่องบังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์, แผ่นกันแดด, แว่นตากันแดด. vt. ปิดบังด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว, ปิดบัง., Syn. vizor
advisory(แอดไว' ซะรี) adj., n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving
common divisorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
devisor(ดิไว'เซอะ) n. ผู้ทำพินัยกรรม
divisor(ดิไว'เซอะ) n. ตัวหาร, เลขหาร
revisory(รีไว'ซะรี) adj. เกี่ยวกับ (การปรับปรุงแก้ไข, ฉบับปรับปรุงแก้ไข, กระบวนการปรับปรุงแก้ไข, การชำระใหม่)
supervisor(ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล, ผู้ควบคุม, นิเทศน์ศึกษา., See also: supervisorship n., Syn. manager, chief
supervisory(ซูเพอไว'เซอรี) adj. เกี่ยวกับการดูแล, เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการตรวจตรา., Syn. administrative

English-Thai: Nontri Dictionary
visor(n) หมวกเหล็ก, ปีกหมวกตอนหน้า, กะบัง, แว่นตากันแดด
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา, ซึ่งแนะนำ
divisor(n) ตัวหาร, เลขหาร
supervisor(n) ผู้ดูแล, ผู้ควบคุม, นิเทศน์ศึกษา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, เกี่ยวกับการควบคุมดูแล, เกี่ยวกับการตรวจตรา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say that if a man goes through life with his battle visor down, he can often be blind to the enemies at his side.เขาว่ากันว่า เมื่อชายผู้สวมหมวกออกศึก มายาวนาน เขาจะไม่สามารถมองเห็น Fire and Blood (2011)
Keep your visor on.สวมหมวกของคุณไว้ให้ดีๆ Lucky (2012)
Okay... now make sure those visors are down, pull that trigger to fire and playing will teach you the rest.เอาล่ะ ให้แน่ใจว่า ใส่แว่นตา ลงให้สนิทแล้ว กดปุ่ม เมือต้องการยิง และ เล่นมัน ตามสบาย ครับ Playtime (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้างาน[hūanā ngān] (n, exp) EN: supervisor ; foreman
กะบัง[kabang] (n) EN: peak ; visor ; brim ; shade  FR: visière [ f ]
คณะกรรมการที่ปรึกษา[khanakammakān thīpreuksā] (n, exp) EN: advisory committee
คณะที่ปรึกษา[khana thīpreuksā] (n, exp) EN: advisory body ; advisory board
คนควบคุม[khon khūapkhum] (n, exp) EN: supervisor  FR: superviseur [ m ] ; superviseuse [ f ]
คนคุม[khon khum] (n, exp) EN: supervisor
กุนซือ[kunseū] (n) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach  FR: conseiller [ m ] ; manageur = manager [ m ] ; coach [ m ] (anglic.) ; mentor [ m ]
นิเทศก์[nithēt] (n) EN: supervisor ; information officer
ผู้ดำเนินงาน[phū damnoēn-ngān] (n, exp) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman
ผู้ดูแล[phūdūlaē] (n) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VISOR V AY1 Z ER0
VISORS V AY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visor (n) vˈaɪzər (v ai1 z @ r)
visors (n) vˈaɪzəz (v ai1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schirm { m } | Schirme { pl }visor | visors [Add to Longdo]
Visier { n } (am Helm) | mit offenem Visier kämpfen [ übtr. ]visor | to fight out in the open [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
アートスーパバイザ[a-tosu-pabaiza] (n) art supervisor [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
アドバイザリー;アドバイザリ[adobaizari-; adobaizari] (n, adj-no) advisory [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[adobaizarisutaffu] (n) { comp } advisory staff [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
コンテンツアドバイザ[kontentsuadobaiza] (n) { comp } content advisor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor [Add to Longdo]
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor [Add to Longdo]
監督機能[かんとくきのう, kantokukinou] supervisory function [Add to Longdo]
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor [Add to Longdo]
管理者[かんりしゃ, kanrisha] root (user), supervisor [Add to Longdo]
除数[じょすう, josuu] divisor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visor \Vis"or\, n. [OE. visere, F. visi[`e]re, fr. OF. vis. See
   {Visage}, {Vision}.] [Written also {visar}, {visard},
   {vizard}, and {vizor}.]
   1. A part of a helmet, arranged so as to lift or open, and so
    show the face. The openings for seeing and breathing are
    generally in it.
    [1913 Webster]
 
   2. A mask used to disfigure or disguise. "My very visor began
    to assume life." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My weaker government since, makes you pull off the
       visor.                --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. The fore piece of a cap, projecting over, and protecting
    the eyes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visor
   n 1: a piece of armor plate (with eye slits) fixed or hinged to
      a medieval helmet to protect the face [syn: {visor},
      {vizor}]
   2: a brim that projects to the front to shade the eyes; "he
     pulled down the bill of his cap and trudged ahead" [syn:
     {bill}, {peak}, {eyeshade}, {visor}, {vizor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top